Yabancılar Hukuku

APOSTİL ŞERHİ NEDİR? NEREDEN ALINIR?

APOSTİL TASDİK ŞERHİ VE İŞLEMLERİ

APOSTİL NEDİR?

Apostil şerhi, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

APOSTİL TASDİK ŞERHİ

Apostil tasdik şerhi işlemi her ülkenin iç hukukları gereğince farklı makamlarca yapılmaktadır. Ülkemizde idari makamlarca düzenlenmiş resmi belgenin apostil tasdik şerhleri büyükşehirlerde valilik makamlarında bulunan hukuk işleri müdürlüğünce ilçe merkezlerinde ise kaymakamlık makamlarınca yapılmaktadır. Sağlık raporu, transkrip veya diploma gibi belgelerin apostil tasdik şerhi işlemleri kurumların bağlı bulundukları il müdürlüklerinde veya il / ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılma imkanı vardır.

APOSTİL NE İŞE YARAR?

Apostil şerhi bir belgenin geçerliliği kanıtlanacağı zaman başvurulan belge onay sistemidir. Apostil belgesinde yer alan bileşenler eksiksiz ve tam olmak zorundadır. Apostil şerhi uygulamasına konu olan sözleşmede yer alan 9. Madde uyarınca her ülke sözleşmede yer alan tasdik bağışıklığının görüldüğü hallerde kendisine ait olan konsolosluk ya da diplomasi memurlarınca tasdik işleminin yapılmamasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulur.

Bu kapsamda usulüne uygun şekilde hazırlanmış Apostil şerhi yeni bir tasdike gerek duymaz. Yabancı devlet makamının düzenlemiş olduğu bir belgenin ayrıca tasdik işlemine gerek duyulmaksızın başka bir devlet makamınca geçerli olabilmesi için Apostil şerhine ihtiyaç duyulur. Çeşitli belgeler için Apostil onayına gerek duyulabilir. Apostil onayına ihtiyaç duyulabilecek bazı belge örnekleri şunlardır:

 • Diploma,
 • Evlilik cüzdanı,
 • Vekaletname,
 • Doğum belgesi,
 • Vesayet belgesi,
 • Ölüm belgesi,
 • Mahkeme kararları.

Ülkemizde Apostil şerhi koymaya yetkili birimler adli ve idari belgeler söz konusu olduğunda farklılık göstermektedir. Buna göre idari belgelere valilik, adli belgelere ise Adalet Komisyonu Başkanlığı bu şerhi koyabilir.

Mahkeme kararlarında Apostil şerhi konduktan sonra tanıma ve tenfiz davasının açılma zorunluluğu bulunur. Buna ek olarak 2018 yılından bu yana boşanma davalarının kararları nüfus müdürlükleri tarafından tanınabilmektedir. Boşanma kararı dışındaki tazminat, velayet gibi konularda ise tenfiz davası açılması zorunludur.

APOSTİL ŞERHİNİ KİM VERİR?

Kural olarak her devlet apostil şerhini vermeye yetkili olacak makamı kendisi belirleyecektir. Yetkili makamın neresi olacağı devletlerin takdir marjındadır. Devletlerin belirleyecekleri makamları Hollanda Dış İşleri Bakanlığına bildirme zorunlulukları vardır. Dolayısıyla devletler bu yetkili makamı belirlemek ve bildirmekle mükelleftirler. Pek çok devlette genellikle Dış İşleri Bakanlığı bu hususta yetkili kılınmış olmakla birlikte Adalet Bakanlığı, noterler, mahkemeler de yetkili kılınan makamların başında gelmektedir.

Türk hukukunda ise apostil şerhi vermeye yetkili kılınan makamlar bulunmaktadır. Bu makamlar belgenin türüne göre değişiklik arz etmektedir.

İdari belgeler için apostil şerhi vermeye yetkili makamlar

 • İllerde : valiler, vali yardımcıları ve hukuk işleri müdürleridir. İş yükü fazlalığı nedeniyle bu yetki İç İşleri Bakanlığına devredilerek il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, hukuk işleri şube müdürü ve müdürlük şeflikleri yetkili kılınmıştır.
 • İlçelerde : kaymakamlardır. İlçe yazı işleri müdürü ve hukuk işleri şefliği bulunan ilçelerde hukuk işleri şeflerinden apostil talep edebilirsiniz.

Adli belgeler için apostil şerhi vermeye yetkili makamlar

 • Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

APOSTİL ŞERHİ NASIL VERİLİR ?

Apostil şerhi kural olarak söz konusu yabancı belgenin veya buna eklenecek kağıdın bizzat üzerine konulur. Bu bağlamda apostil şerhinin doğrudan doğruya yabancı belgenin üzerine konulabileceği gibi ayrı bir kağıdın üzerine konulması da hukuken mümkündür. Şerhin kağıda konulması halinde bu kağıdın şerhe konu olan belgeye eklenmesi zaruridir.

Sözleşmede devletlere örnek teşkil etmesi açısından apostil şerhi örneği bulunmaktadır. Devletlerin vereceği apostil şerhinin bu sözleşmedeki örneğe uygun olması önem arz etmektedir. Bu örnek uyarınca şerhin kenar uzunluklarının en az 9 cm uzunluğunda olması gerekmektedir. Şerhte yer alacak kayıtların İngilizce veya Fransızca dilinde yazılmış olması da oldukça olsa da şerhi koyan makamın resmi dilinde yazılması da hukuken geçerlidir. Aşağıdaki örnekte göreceğiniz üzere şerhte hem Fransızca hem de Türkçe kayıtlar yer almaktadır. Başlık Fransızca olup diğer kayıtlar ise Türkçe olarak ifade edilmiştir. Şerhin 14×14 cm ebatlarında ve Times New Roman yazı tipinin 12 punto karakteri kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. Apostil şerhi vermeye yetkili makamın bu şerhi bahsi geçen niteliklere göre hazırlaması önem arz etmektedir.

(Başlığın Fransızca olarak yazılması zaruridir.)

Apostil şerhinde bulunması gereken bilgiler;

 • Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
 • İmza sahibinin adı ve sıfatı
 • Mührün ait olduğu makamın adı
 • Tasdik edildiği yer
 • Tasdik edilen tarih
 • Apostili düzenleyen makamın adı
 • Apostil numarası
 • Apostili düzenleyen yetkilinin imzası
 • Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi

MAHKEME KARARI APOSTİL ŞERHİ

Mahkeme kararı apostil şerhi işlemleri Ağır Ceza Mahkemeleri bünyesinde kurulmuş olan “Adalet Komisyonu Başkanlığı” tarafından yapılmaktadır. Ayrıca gerek idari belge niteliğinde olan evrakların gerekse Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılığınca verilen kararların veya diğer belgelerin; apostil işlemleri günümüzde gelişen teknolojinin verdiği kolaylıklar kapsamında www.eapostil.gov.tr adresinden de yapılmaktadır.

APOSTİL ŞERHİNE GEREK BULUNMAYAN BELGELER

Konsolosluk tarafından düzenlenmiş belgeler ile ticaret ve gümrük işlemlerinden doğan belgelerin apostil şerhine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca uluslararası sözleşmeler, sözleşmede apostil şerhi gerekmediğine ilişkin kayıt düşülmesi ile devletler arası bazı belgeler de apostil şerhi aranmadan geçerli hale gelmektedir.

APOSTİL ŞERHİNDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER

Apostil şerhi ile onaylanan belgelerin apostil uygulamasına tabi olan ülkelerde geçerlilik kazanması için apostil şerhinde bir takım bilgilerin yer alması gerekmektedir. Bu bilgiler;

 • Belgenin hangi ülkede düzenlendiği
 • Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı
 • Belgede yer alan mührün hangi makam tarafından uygulandığı
 • Apostil şerh tarihi, şerh numarası ve yeri
 • Apostil şerhini düzenleyen kişinin imzası
 • Apostil Şerhi Kaç Yıl Geçerlidir

Apostil şerhinin kaç yıl olduğu konusunda Uluslararası Lahey Sözleşmesinde belirtilmiş bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Apostil şerhi uygulamasına tabi olan ülkelerde genellikle apostil şerhinin söz konusu belgeye bir kez yapılması süresiz olarak geçerlilik kazandırmaktadır.

APOSTİL ŞERHİ DENETİMİ NASIL YAPILIR

Kimi zaman apostil şerhi üzerindeki bilgilerin doğruluğu sorgulanabilir hale gelebilir. Uygulamada kötü niyetli işlemlerin önüne geçebilmek için apostil şerhinin hakikatini sorgulamak için denetim mekanizmaları düşünülmüştür. Kural olarak apostil şerhi vermeye yetkili makamların hepsi şerhlerinin kaydedileceği bir kayıt defteri veya fiş endeksi tutmakla yükümlüdürler. Bu defterde kayıt defteri veya fiş endeksini , apostil şerhinin sıra numarası ve tarihi ile resmî belgeyi imzalayan kişinin adı, ne sıfatla şerhi imzaladığı veya imzasız belgeler bakımından mühür veya damgayı koyan makama dair bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.

İşlemin ilgililerinin talebi olması durumunda yetkili makam bu kayıt defteri veya fiş endeksindeki kayıtları inceler ve bilgilerin bu kayıtlara uygunluğunu tespit eder. Bu hususta menfaati olan herkes bu inceleme işlemini talep edebilir. Apostil şerhine numara verilmek suretiyle sicile kaydedilmesi de mümkündür.

ELEKTRONİK APOSTİL

Elektronik apostil yöntemi hem zaman tasarrufu sağlamakta hem de ekonomik yönden daha az masraf çıkarmaktadır. Aynı zamanda hakikat açısından daha güvenilir bir yol sunmaktadır. İster elektronik tescil yöntemiyle ister elektronik apostil oluşturarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Pdf teknolojisi ile elektronik apostil düzenlenerek dijital sertifika ile dijital imza eklenerek elektronik apostil yapabilirsiniz.

APOSTİL ŞERHİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Apostil şerhin geçerlilik süresi hususunda Lahey Anlaşması’nda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu husus devletlerin takdir marjına bırakılmış olup her ülkenin bu süreyi kendi tayin etmesi beklenmiştir. Bu süre kimi ülkelerde sınırlanmış iken bazı ülkelerde süresiz şekilde uygulamaya konulmuştur. Türkiye’de apostil şerhi süre bakımından sınırlandırılmamıştır, süresiz olarak uygulanır. Ancak apostil şerhi bulunan bir belgenin geçerlilik süresi bu süre geldiğinde belge ile birlikte apostil şerhi de geçerliliğini yitirir. Bununla birlikte nüfus kayıt örneklerine yapılan apostil şerhinin 6 ay geçerli olduğu unutulmamalıdır.

APOSTİL TASDİKİNİN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Lahey anlaşmasına üye ve taraf devletleri alfabetik sıra düzeninde sıralanmıştır. Apostil onayı almanız halinde bu ülkelerde belgeleriniz geçerli olarak kabul edilecektir.

1- Almanya Federal Cum.

2- Amerika Birleşik Devletleri

3- Andora

4- Antigua ve Barbuda

5- Arjantin

6- Arnavutluk

7- Avusturya

8- Avustralya

9- Azerbaycan

10- Bahama Adaları

11- Barbados

12- Belçika

13- Belize

14- Beyaz Rusya (Belarus)

15- Bosna-Hersek

16- Botswana

17- Brunei

18- Bulgaristan

19- Cook İsland Adaları

20- Çek Cumhuriyeti

21- Çin Halk Cum.

22- Danimarka

23- Dominik Cum.

24- Ekvator

25- El Salvador

26- Ermenistan

27- Estonya

28- Fiji

29- Finlandiya

30- Fransa

31- Grenada

32- Güney Afrika

33- Gürcistan

34- Hırvatistan

35- Hindistan

36- Hollanda

37- Honduras

38- İngiltere

39- İrlanda

40- İspanya

41- İsrail

42- İsviçre

43- İsveç

44- İzlanda

45- İtalya

46- Japonya

47- Kıbrıs Rum Kesimi

48- Karadağ

49- Kazakistan

50- Kolombia

51- Kore Cumhuriyeti

52- Lesotho

53- Letonya

54- Liberya

55- Lehistan

56- Litvanya

57- Lüksemburg

58- Macaristan

59- Makedonya

60- Malawi

61- Malta

62- Marshal Adaları

63- Mauritus

64- Meksika

65- Monako

66- Moldovya

67- Namibia

68- Niue

69- Norveç

70- Panama

71- Polonya

72- Portekiz

73- Romanya

74- Rusya Federasyonu

75- Saint Vincent ve Granada

76- Samoa

77- San Marino

78- Santa Kitts ve Nevis

79- Santa Lucia

80- Seyşeller

81- Sırbistan

82- Slovakya

83- Suriname

84- Slovenya

85- Swaziland

86- Tonga

87- Trinidad ve Tobago

88- Türkiye

89- Ukrayna

90- Venezuella

91- Yeni Zelanda

92- Yunanistan

APOSTİL ŞERHİ HANGİ DAVALARDA GEREKLİDİR?

Bir ülke mahkemelerinde verilen karar kural olarak yalnızca o ülkede geçerlidir. Tanıma bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır ve yabancı bir mahkeme kararının bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması için ilgili  kararın tanınması veya tenfiz edilmesi gereklidir. Tanıma ve tenfiz açılacak ayrı bir dava ile gerçekleştirilebilir. Tenfiz ise yabancı bir ülkede alınan ve icra kabiliyetini haiz olan bir mahkeme kararının Türkiye’de yerine getirilmesi talebine denmektedir. Bu anlamda ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açabilmek için bazı belgeleri temin etmek gereklidir. Apostil şerhi ve şerhin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmesi de bu belgelerdendir. (Detaylı bilgi almak için Tanıma ve Tenfiz Nedir konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.) Tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler özetle;

 • Yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ve kesinleştiğine ilişkin yazı
 • Apostil şerhi
 • Kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gereklidir.
 • Karar ve kesinleşme şerhinin tercümesinden sonra noter onayı gereklidir.
 • Pasaport ve Nüfus cüzdanınızın fotokopileri veyahut avukat ile süreç yönetilecek ise vekaletname yeterlidir.

APOSTİL ŞERHİ VE AVUKATIN ÖNEMİ

Apostil şerhi yapılacak belgelerin uluslararası geçerlilik kazandırılması anlamında yanlış yapılmaması ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması için avukat tarafından yaptırılması oldukça önemlidir. Bu anlamda apostil şerhi taleplerinde hukuk büromuz tarafından yardımcı olunmaktadır. Apostil şerhi ücretleri ve iş takipleri açısından bizlere iletişim kısmından ulaşabilirsiniz.

KONSOLOSLUKLAR APOSTİL ONAYI VEREBİLİR Mİ?

Apostil onayını her ülke kendi egemenlik sınırları kapsamında yetkili birimlerince düzenler. Bu sebeple de Apostil’in düzenlendiği birimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Apostil onayını konsolosluklar vermez. Bu onay ilgili ülkenin yetkili birimlerince düzenlenir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu