İdare Hukuku

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?-2024

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kısaca; bir kişinin kamu hizmetine alınmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan soruşturma ve araştırmaya denir. O kişinin kamu hizmeti görebilme bakımından yeterli güvenilirliğe sahip olup olmadığı araştırılır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU KAPSAMI NEDİR?

Güvenlik soruşturmasına ilişkin mevzuatımızda ilk düzenleme 1990 yılında kanuni dayanağı olmaksızın çıkarılan 90/245 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğidir. Bu yönetmelikten sonra 1994 yılında 4045 sayılı Kanun çıkarılmış ve bu kanuna dayanılarak 14.02.2000 Tarih ve 2000/284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 15 Temmuz OHAL dönemine kadar belirli meslek mensupları için öngörülen güvenlik soruşturması 15 Temmuz’dan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48.maddesine eklenen hükümle kamu görevine girecek herkese uygulanmaya başlamıştır.

Bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile düzenlemenin: “güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğuna, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmaması, kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesinin” Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptaline karar verilmiştir. Bu karar sonrası 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik çıkarılarak kamu görevine alınmada uygulanacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sınırları ve usulü belirlenmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU İÇERİĞİ

16 maddeden oluşan 7315 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununda sırasıyla aşağıdaki hususları düzenlemektedir:

 • Kanunun amaç ve kapsamı
 • Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacakları
 • Arşiv araştırması
 • Güvenlik soruşturması
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak birimleri
 • Değerlendirme Komisyonu
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler
 • Kişisel veri güvenliği ve gizlilik
 • Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi
 • Cezai hükümler

ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Kamu görevine alınacak kişi hakkında istihbari araştırmalara girilmeksizin resmi kayıtlar üzerinden araştırma yapılmasıdır. Arşiv araştırmasında;

 • Kişinin adli sicil kaydı,
 • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığı,
 • Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı,
 • Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olgular,
 • Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığı tespit

Arşiv araştırması belirli kamu görevlerine, meslek mensuplarına özgü olmayıp memuriyete veya kamu görevine başlayacak herkes hakkında yapılmaktadır. Arşiv araştırması resmi kayıtlar üzerinden yapıldığından sonuçları öngörülebilir niteliktedir. Arşiv araştırmasının erteleme ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları nedeniyle olumsuz sonuçlanması halinde idare hukuku avukatına danışarak erteleme ya da HAGB kararınızın neden ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek İdare Mahkemesinde dava açabilirsiniz.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak;

 • Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verileri,
 • Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiği,
 • Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığı

Kayıtlardan ve yerinde araştırma yapılarak görevine yansıyacak hususlar denetime elverişli şekilde tespit edilmesidir. Güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasının yanında istihbari bilgiler de yer aldığından sonucu öngörülebilir değildir ve olumsuz sonuçlanması durumunda İdare Mahkemesinde dava açılmadığı durumlarda olumsuz sonuçlanma nedeninin öğrenilmesi mümkün değildir. Güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanması halinde idare hukuku avukatından yardım alarak İdare Mahkemesinde dava açmanız hem hak kayıplarının önlenmesi hem de hukuka aykırı uygulamaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ MUHATAPLARI KİMLERDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere arşiv araştırması statüsüne veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır. Arşiv araştırması ile güvenlik soruşturmasının birlikte yapılacağı kişiler yönetmelikte sınırlı olarak şu şekilde sayılmıştır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Millî Savunma Bakanlığı teşkilatında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak kamu personeli.
 • Jandarma Genel Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler.
 • Üst kademe kamu yöneticileri.
 • Özel kanunları gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler.
 • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

Gizlilik dereceli birim ve kısımlar, kamu kurum ve kuruluşlarında Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre “çok gizli” ve “gizli” gizlilik dereceli bilgi ve belgeleri oluşturan ve saklayan birim ve kısımlardır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının; teftiş ve denetim birimleri, personel birimleri, bilgi işlem birimleri ve özel kalem müdürlükleri gizlilik dereceli birimlerden sayılır.

Üst kademe kamu yöneticisi: 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üst kademe kamu yöneticisi olarak belirlenen kişiyi ifade eder.

GÜVENLİK SORUŞTUMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINI YAPACAK BİRİMLER

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması;

 • Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • Mahalli mülki idare amirlikleri,

Tarafından yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması arşiv araştırması yapmakla görevli birimler kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarının arşiv ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden karar ve kayıtları almaya yetkilidir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerde yetkilendirilmiş personel;

 • Hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar kayıtlarında ve loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamaz.
 • Log kayıtlarını değiştiremez veya silemez.
 • Elde edilen bilgileri paylaşamaz veya yayın yoluyla duyuramaz.
 • Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri, yetkisiz kişilerle paylaşamaz ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına veremez.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA İZLENECEK YÖNTEM

Aşağıda belirtilen kişiler hakkındaki güvenlik soruşturması talepleri Cumhurbaşkanlığına iletilir ve bunlar hakkındaki güvenlik soruşturması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve/veya Emniyet Genel Müdürlüğüne yaptırılır:

 • Kurum ve kuruluşların gizlilik dereceli birim ve kısımlarında görev yapacaklardan; merkez teşkilatındaki şube müdürü, dengi ve üstü birim amirleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi ile ek 41 inci maddesinde sayılanlar ve mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar.
 • İhtisas alanlarına da yer verilmek suretiyle Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Üst kademe kamu yöneticileri.
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında hâkim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler.
 • Dahiliye Memurları Kanunu kapsamında kaymakam adaylığına atanacaklar.
 • Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile doğrudan yurtdışı teşkilatında istihdam edilecekler.
 • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilecekler.
 • Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamındakiler.

Burada sayılanlar dışındaki kişiler hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya mahalli mülki idare amirliklerince gerçekleştirilir.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU NEDİR? KİMLERDEN OLUŞUR?

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulur. Değerlendirme Komisyonu; Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısınındiğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığındateftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulur. Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir. Değerlendirme Komisyonu gerekli görmesi halinde kendisine iletilen bilgiler hakkında bilginin kaynağını açıklamaksızın ilgili kişiden açıklama yapmasını isteyebilir. Değerlendirme Komisyonu, yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verileri analiz ederek ilgili kişinin memuriyete ya da kamu görevine atanıp atanmaması veya gizlilik dereceli birim ve kısımlarda yahut milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde çalışıp çalışmaması gibi hususlarda nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin açılacak davalarda davanın sonucunu etkileyecek en önemli husus komisyona ilişkin evraklardır. Değerlendirme komisyonunun kanun ve yönetmeliğin öngördüğü usulde çalışmaması ya da komisyon kayıt ve değerlendirmelerinin mahkemeye sunulmaması iptal sebebi olabilmektedir. Değerlendirme komisyonu karar ve dayanak belgelerine idare mahkemesinde dava açmadan ulaşmak mümkün değildir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NE KADAR SÜRER?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin taleplerin ilgili birimlere ulaşmasından itibaren arşiv araştırması için 30 İŞGÜNÜ güvenlik soruşturması için 60 İŞGÜNÜ süresinde sonuçlanması ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus sürelerin iş günü olarak belirlenmesidir. Ayrıca bu süreler düzenleyici nitelikte olup sürelerin geçmesi, araştırma ve soruşturmanın yapılamayacağı anlamına gelmez. Kurumlara gelen taleplerin yoğunluğuna göre süreler uzayabilmektedir. Tüm bunlara rağmen güvenlik soruşturmanız makul sayılamayacak ölçüde uzadıysa kurumunuza yazılı olarak başvurabilir ya da CİMER’den bilgi isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda araştırma ve soruşturma sonuçlanmasına rağmen kurumlar arası yazışmalardan ya da tebligat eksikliğinden dolayı sürüncemede kalabilmektedir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİ ETMEMESİ GEREKEN DURUMLAR

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı kanun ve yönetmelikte belirlenmiş ise de araştırmayı yapan birimler bu sınırların dışına çıkarak ne yazık ki bir takım hukuka aykırı uygulamalar içerisine girmektedir. Bu çerçevede güvenlik soruşturmasına ilişkin hukuka aykırı uygulamalardan bazıları şu şekildedir:

 • Anne, baba ve kardeşe bakılarak aday hakkında olumsuz sonuç verilmesi,
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olmasına rağmen kişi hakkında yapılan araştırmanın olumsuz sonuçlanması,
 • Kişi hakkında takipsizlikle sonuçlanmış soruşturma ya da beraatla sonuçlanmış ceza davası nedeniyle olumsuz sonuca ulaşılması,
 • Boşanma davasının olması ya da boşanmış olması,
 • Otel kayıtlarının olması,
 • 18 yaş altında işlenmiş olan suçlar dayanak gösterilerek araştırmanın olumsuz sonuçlandırılması,
 • Eğitim görülen dershane, okul ya da üniversite dayanak gösterilerek tek başına araştırmanın olumsuz sonuçlandırılması,
 • Ceza davalarında müşteki ya da katılan olması,
 • Kişinin kişisel borçları ve icra takipleri nedeniyle araştırılmasının olumsuz sonuçlanması,
 • Somutlaştırılmayan istihbari bilgiler.

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ SONUÇLANMASI HALİNDE HUKUKİ SÜREÇ

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması halinde kamu görevine başlama memuriyete atanma imkânı kalmamaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı tarafınıza yazılı olarak tebliğ edilebilir, kayıtlı numaranıza SMS gönderilebilir ya da başvurulan kurumun sitesinde ilan edilebilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasının gerekçeleri kişilere bildirilmez. Olumsuz karara karşı idare nezdinde itiraz edilebilir ancak hem işlem gerekçelerinin bilinmemesi hem de itirazı değerlendirecek makamların aynı olması nedeniyle bu yoldan sonuç almak pek mümkün değildir. İtiraz yoluna başvurulduğu durumlarda sürelerin de dikkatle takip edilmesi gerekmekte zımni ret durumunda hak kaybı yaşanmaması adına idari davanın süresinde açılması gerekmektedir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızın olumsuz sonuçlandığı durumda idare hukuku avukatına başvurarak yürütmeyi durdurma istemli olarak İdare Mahkemesinde dava açmanız menfaatinize olacaktır. Hürriyet Hukuk Bürosu olarak mesleğiniz ve başvurduğunuz kamu kurumunun kriterleri değerlendirilerek davanız açılmakta ve emsal kararlarla desteklenerek en kısa sürede lehinize sonuçlanması sağlanmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızın hukuka aykırı nedenlerle olumsuz sonuçlanması nedeniyle memuriyete geç başlamanıza ve ekonomik olarak hak kayıplarına uğramanız nedeniyle tam yargı davası ile zararlarınızın da tazminini sağlıyoruz.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUCU ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN AKIBETİ

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyulur. İlgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden başkasına verilmez ve açıklanmaz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok edilir. Bu veriler, işleme karşı dava açılması hâlinde karar kesinleşmeden silinemez ve yok edilemez.

Mahkemelerin bu konudaki talepleri, Değerlendirme Komisyonunun bünyesinde bulunduğu ilgili kurum ve kuruluş tarafından karşılanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ve değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17. maddesi hükümleri uygulanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ve değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili kabahat işlenmesi hâlinde 6698 sayılı Kanunun 18. maddesi hükümleri uygulanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

HAGB KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231. maddesine eklenen 5. fıkrada sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. “…Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.” düzenlemesi yer almıştır.

HAGBnin hukuki sonuç doğurmayacağı düzenlenmiş ise de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve Yönetmeliğinde HAGB kararlarının değerlendirileceği düzenlenmiştir. Hakkınızda verilen HAGB kararı durumunda fiil ve karar tarihi, denetim sürecinin hangi aşamada olduğu gibi durumlar değerlendirilecektir. HAGB kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması durumunda HAGBnin hüküm ifade etmeyeceği açıklanarak İdare Mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. Buna ilişkin emsal kararların sunulması da davada lehinize sonuç alınması için etkili olacaktır.

OTEL KAYITLARI GÜVENLİK SORUŞTURMASINI ETKİLER Mİ?

Otel kayıtları nedeniyle güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlandığı algısı oluşmuş ise de İdare Mahkemelerinde görülen davalara yansıyan bu şekilde bir uygulama bulunmamaktadır. Otel kayıtları kişisel veri niteliğinde olduğundan ve güvenlik soruşturmasında araştırılacak konular arasında yer almadığından güvenlik soruşturmasını etkilemesi söz konusu değildir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA AKRABALAR ARAŞTIRILIR MI?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununda yalnızca kamu görevine/memuriyete girecek kişi hakkında araştırma yapılacağı kararlaştırılmış olup birinci derece akrabalar dahi araştırma ve soruşturmanın konusu olamaz. Her ne kadar kanun bu şekilde düzenlenmiş ise de aile ve akrabalar nedeniyle de güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanabilmektedir. Böyle bir durumda İdare Mahkemesinde dava açarak kararın iptali sağlanabilir.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE İNTERNET GEÇMİŞİ GÜVENLİK SORUŞTURMASINI ETKİLER Mİ?

İnternet geçmişi, Whatsapp yazışmaları, telefon görüşmeleri kişisel veri olup bunların mahkeme kararı olmaksızın elde edilmesi suç teşkil etmektedir ve arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında kullanılmaları mümkün değildir. Ancak herkese açık şekilde yapılan sosyal medya paylaşımları yetkili birimlerce incelenebilecek ve devlet aleyhine ya da terörü destekler nitelikteki paylaşımlar güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecektir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN SON DEĞERLENDİRMELER

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kişisel bilgileriniz doğrultusunda idare tarafından gizlilik içinde yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Bu sürece bireysel olarak dahil olmak ya da bilgi edinmek mümkün olmayıp olumsuz sonuçlanması halinde İdare Mahkemesinde dava açılarak bilgi sahibi olunması mümkündür. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması ve dava açılmayarak kesinleşmesi durumunda bu durum ileride de karşınıza çıkacak ve olumsuz etkisi devam edecektir.

Bu nedenle Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızın olumsuz sonuçlandığını öğrenir öğrenmez idare hukuku avukatına başvurarak yardım almanız ve İdare Mahkemesinde dava açarak bu olumsuzluğu bertaraf etmeye çalışmanız gerekmektedir. Hürriyet Hukuk Bürosu olarak alanında uzman idare hukuku avukatları ile bu alandaki tecrübemizle davanızı en iyi şekilde hazırlayarak lehinize sonuçlanmasını sağlıyoruz.

Av. Mustafa MALKOÇ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu