İcra ve İflas Hukuku

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İcra takibine itiraz, alacaklının başlattığı icra takibine borçlunun borcu olmadığı, ödediği, zamanaşımına uğradığı gibi nedenlerle karşı çıkmasıdır. İcra takibine itiraz için, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde icra dairesine dilekçe vermek veya sözlü olarak başvurmak gerekir. İcra takibine itiraz, icra hukukunun teknik ve karmaşık bir alanı olduğu için, borçlu veya alacaklıların haklarını korumak için avukatlık desteği alması önemlidir. Bu yazıda, icra takibine itirazın nasıl yapılacağı, ilamlı icra takibine itiraz, ilamsız icra takibine itiraz, süreleri, usulleri, sonuçları ve avukatlık hizmetleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

İCRA TAKİBİ NEDİR?

İcra takibi, alacaklı olan bir kişinin, borçlunun ödemeyi yapmaması durumunda, alacağını tahsil etmek için başvurduğu hukuki bir süreçtir. Bu süreçte alacaklı, icra dairesi aracılığıyla borçluya ilamsız icrada ödeme emri, ilamlı icrada icra emri gönderir. Borçlu bu ödeme emrine/icra emrine uymazsa, icra takibi devam eder ve alacaklı, borçludan alacağını yasal yollarla tahsil etmeye çalışır. İcra takibi, alacaklının elinde bulunan belgeye göre ilamlı veya ilamsız olmak üzere iki türde yapılabilir.

İlamsız İcra Takibi: Para ve teminat borcunu ödemeyen borçludan alacağını devlet kanalıyla tahsil etmek isteyen alacaklının başvurabileceği bir icra takip yoludur. İlamsız icra takibinde alacaklının elinde herhangi bir belgenin, mahkeme kararının veya herhangi bir alacağı gösterir ve ispat eder nitelikte bir belgenin varlığı aranmaz.

İlamlı İcra Takibi: Alacaklının borçludan olan alacağını devlet kanalıyla talep etmek istemesi halinde elinde bir mahkeme kararı veya ilam niteliğinde bir belgenin bulunması halinde başvurulabileceği icra takip yoludur. İlamlı icra takibi için alacaklının elinde bulunan ve ilamlı icraya konu edilebilecek belgeler şunlardır (İİK m.38):

 • Mahkeme kararı
 • Mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragat
 • Hakem kararı
 • Kayıtsız şartsız para borcu ikrarı içeren düzenleme biçimindeki noter senedi
 • Temyiz ve icra kefaletnameleri

ÖDEME EMRİ NEDİR?

Ödeme emri, borçluya borcunu ödemesi gerektiğini, ödemezse nasıl ve hangi sürede itiraz edebileceği ve bunların sonuçları hakkında ikaz ve ihtarları içeren bir belgedir. Ödeme emri, alacaklının icra dairesine yaptığı takip talebi sonrası icra müdürü tarafından düzenlenir ve borçluya tebliğ edilir.

Takip talebini alan icra dairesi, borçluya 3 gün içinde ödeme emri göndermelidir (İİK m. 61/1). Borçluya tebliğ edilen ödeme emrinin, takip talebine uygun olması gerekir; aksi takdirde hakkın yerine getirilmemesi gerekçesiyle şikayet yoluna gidilebilir.

Ödeme emri, ilk icra takip işlemidir. Ödeme emrinin geçerlilik arz edebilmesi için usulüne uygun bir şekilde düzenlenip tebliğ edilmesi gerekir. Aksi takdirde diğer icra takip işlemlerine geçilemez. Bunun yanı sıra, ödeme emri ile birlikte borçluya savunma hakkı tanınmalıdır. Eğer borçlunun ödeme emrine karşı itiraz etme süresi henüz dolmadan diğer takip işlemlerine geçilirse, söz konusu işlemler şikayete konu edilerek hükümsüz kılınabilir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İlamsız icra takibi, para ve teminat alacakları ile kiralanan taşınmazların tahliyesi için başvurulan bir icra takip yoludur. Bu takip, herhangi bir mahkeme kararı veya belgeye dayanmayan, para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için icra müdürlüğünde gerçekleştirilir. İlamsız icra takibine başvuran alacaklının, alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmez. Alacaklı doğrudan icra dairesine başvurarak, borçluya karşı takip yapabilir.

İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama yapılmamış olduğundan; borçluya, kendisine karşı yürütülen ilamsız icra takibine itiraz ederek, takibin sonuçlanmasına engel olma imkanı tanınmıştır. İlamsız icra tabine itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir.

İLAMLI İCRA TAKİBİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İlamlı icra takibi, mahkeme kararı veya ilam niteliğindeki belgelere dayalı olarak yapılan icra takibidir. Takip talebini ve takibe konu belgeyi alan icra müdürü, bu belgenin ilam veya ilam niteliğinde bir belge olup olmadığını inceler. Eğer icra müdürü bu belgenin ilam veya ilam niteliğinde bir belge olduğunu tespit ederse, bir icra emri düzenleyerek borçluya gönderir. İlamlı icrada icra emrine itiraz edilemez. Yani ilamlı icra takibine itiraz edilmez. Fakat kanun koyucu, ilamsız icra takibine itiraz usulünden farklı olarak, ilamlı icrada belirli sebeplerin bulunması halinde borçlunun icranın geri bırakılması talebinde bulunabileceğini düzenlemiştir. İcranın geri bırakılmasının talep edilebileceği sebepler şunlardır (İİK m. 33):

 • Borcun itfa edildiği iddiası,
 • Borcun ödenmesine ilişkin ek süre verildiği (borcun ertelendiği) iddiası,
 • Borcun zamanaşımına uğradığı iddiası.

Borçlu, icra emrinin kendisine tebliğinden önceki dönemde borcun itfa edildiği, zamanaşımına uğramış olduğu, ertelenmiş olduğunu 7 gün içinde icra mahkemesine bildirerek icranın geri bırakılmasını talep edebilir.

İcra emrinin tebliğinden sonra borç itfa edilmişse, ertelenmişse veya zamanaşımına uğramışsa icranın geri bırakılması her zaman icra mahkemesinden istenebilir. Borçlu paraların paylaştırılması aşamasına kadar icranın geri bırakılmasını isteyebilir. İcranın geri bırakılması için mahkemeye başvurulması takibi durdurmaz.

İCRA TAKİBİNE NEDEN İTİRAZ EDİLİR?

İcra takibine itiraz etmenin birçok nedeni olabilir. Bunlar:

 • Borcun Varlığına İtiraz: Borçlu olduğu iddia edilen kişi, eğer borçlu değilse veya borcu ödememekte haklı olduğunu düşünüyorsa, ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde itiraz edebilir.
 • Borcun Vadesinin Gelmediğine İtiraz: Borcun vadesinin henüz gelmediğini iddia ederek itiraz edilebilir.
 • Önceden Ödenmiş Borca İtiraz: Borcun önceden ödenmiş olduğunu iddia ederek itiraz edilebilir.
 • Yetkiye İtiraz: İcra takibinin yürütüldüğü icra dairesinin yetkili olmadığını iddia ederek itiraz edilebilir.
 • Zamanaşımına İtiraz: Borcun zamanaşımına uğradığını iddia ederek itiraz edilebilir.

İlamlı icra takibine itiraz ve ilamsız icra takibine itiraz, borçlunun borcunu ödediğini (itfa), ertelendiğini ve zamanaşımı sebeplerini öne sürerek ödemekten kaçınmasını sağlar.

İCRA TAKİBİNDE YETKİ İTİRAZI NEDİR?

İcra takibinde yetki itirazı, borçlunun icra takibinin yer yönüyle yetkisiz icra dairesinde başlatıldığına ilişkin itirazıdır. Borçlu, icra dairesinin yetkisiz olduğunu iddia ediyorsa, ödeme emrine itiraz süresi içinde (7 gün) yetki itirazında bulunmalıdır. Aksi takdirde, yetkisiz icra dairesi yetkili hale gelir. Yetki itirazında bulunan borçlunun, yetkili icra dairesini de belirtmesi gerekir; aksi takdirde, yetki itirazı reddedilir.

İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ NEDİR?

İcra takibinde borca itiraz, borçlu olduğu iddia edilen kişinin, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı borcu olmadığını veya borcunu ödediğini ileri sürerek yaptığı bir işlemdir. Borcun olmadığı, borcun sona erdiği, borcun vadesinin henüz gelmediği, borcun zamanaşımına uğradığı, borcun şarta bağlı olduğu, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve takibin derdest olduğu yönündeki itirazlar borca itiraz olarak örnek verilebilir. Borçlunun imzaya itirazı dışındaki tüm itirazları borca itirazdır.

Borçlu borca itiraz ederken itiraz nedenini belirtmek zorunda değildir. Borçlunun sadece “itiraz ediyorum” şeklindeki bir beyanı da borca itiraz için yeterlidir. Fakat borçlu itiraz nedenini belirtmişse, daha sonra itirazın kaldırılması yargılamasında bu itiraz nedenini senet metninden anlaşılanlar hariç değiştiremez veya genişletemez. Aynı şekilde, borçlu, borca itiraz ederken hiçbir neden ileri sürmemişse, itirazın kaldırılması yargılamasında, sadece senet metninden anlaşılabilen savunmalarını ileri sürebilir.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlu, itirazında itiraz ettiği kısmı açıkça belirtmelidir. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. Örneğin, borçlu, itirazında miktar belirtmeksizin “borcun bir kısmına itiraz ediyorum”, “benim borcum bu kadar değil” tarzı ifadeler kullanırsa itiraz etmemiş sayılır. İtiraz edilmeyen kısım için takibe devam edilir.

İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ NEDİR?

Alacaklı takip talebini bir adi senede dayanarak başlatmışsa, borçlu, söz konusu senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını itiraz yoluyla ileri sürebilir. İmzaya itiraz, sadece adi senetlerde mümkündür.

Borçlunun resmi senetteki imzaya itiraz hakkı yoktur. Resmi senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden borçlu, bu sahtelik iddiasını genel mahkemelerde menfi tespit davası açarak ileri sürmelidir.

İmzaya itiraz eden borçlu, imzaya itiraz ettiğini, ayrıca ve açıkça beyan etmelidir; aksi takdirde söz konusu imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ USULÜ

İlamsız icra takibine itiraz yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Sözlü yapılan ilamsız icra takibine itiraz tutanağa geçirilir (İİK m. 8). İtirazın ardından borçluya, itiraz ettiğine dair ücretsiz ve pulsuz bir belge verilir (İİK m. 62/7). Takibe itiraz edildiği, alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle 3 gün içinde alacaklıya tebliğ edilir (İİK m. 62/2).

Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurtiçinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurtiçinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurtiçinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır (m. 62/3).

Ödeme emrine itiraz, iradi veya kanuni temsilci aracılığıyla yapılabilir. Başka bir ifadeyle, itirazı borçlunun kendi tayin ettiği temsilcisi yapabileceği gibi, eğer takip ehliyetine sahip değilse kanuni temsilcisi de yapabilir.

Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmeyen borçlu, daha sonra itiraz edemez; çünkü takip kesinleşir.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

İlamsız icra takibine itiraz icra dairesine yapılmalıdır; icra mahkemesine yapılan itirazlar geçersizdir. Diğer taraftan, kanunda itirazın takibi yapan icra dairesine yapılacağı belirtilse de itiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir, alınmayan masraftan icra memuru şahsen sorumludur. Dolayısıyla kişi, itirazını, kolaylık olması bakımından bulunduğu yer icra dairesine de bildirebilir. Bu durumda itiraz, yetkili icra dairesine bildirildiği tarihte yapılmış sayılır.

İlamlı icra takibine itiraz ise belirli sebeplerin bulunması halinde borçlu icra mahkemesinden icranın geri bırakılması talebinde bulunabilir.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ AŞAMALARI

İcra takibine itiraz, borçlu olduğu iddia edilen kişinin alacaklı tarafından başlatılan icra takibini durdurmak için yaptığı hukuki işlemdir.

İlamsız icra takibine itiraz aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

 1. İcra takibi başlatıldığında, borçlu olan kişiye ödeme emri tebliğ edilir.
 2. Borçlu, ödeme emrinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde icra dairesine itiraz dilekçesi vererek borca, faize, imzaya veya icra dairesinin yetkisine itiraz edebilir.
 3. Borçlunun itirazı icra dairesi tarafından tutanağa geçirilir ve icra takibi durur.
 4. Alacaklı, borçlunun itirazını kaldırmak için icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası veya genel mahkemede itirazın iptali davası açabilir.
 5. Mahkeme, alacaklının davasını kabul ederse, borçlunun itirazı kaldırılır ve icra takibi devam eder. Mahkeme, alacaklının davasını reddederse, borçlunun itirazı yerinde bulunur ve icra takibi iptal edilir.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ SÜRESİ

İlamsız icra takibine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür. Bu süre içerisinde borca itiraz edilmediği takdirde icra takibi kesinleşir.

İlamlı icra takibine itiraz ise icra emrinin kendisine tebliğinden önceki dönemde borcun itfa edildiği, zamanaşımına uğramış olduğu, ertelenmiş olduğunu 7 gün içinde icra mahkemesine bildirerek icranın geri bırakılmasını talep edebilir.

İcra emrinin tebliğinden sonra borç itfa edilmişse, ertelenmişse veya zamanaşımına uğramışsa icranın geri bırakılması her zaman icra mahkemesinden istenebilir. Borçlu paraların paylaştırılması aşamasına kadar icranın geri bırakılmasını isteyebilir. İcranın geri bırakılması için mahkemeye başvurulması takibi durdurmaz.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ SÜRESİ KAÇIRILIRSA NE OLUR?

İcra takibine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde, icra takibi kesinleşir ve alacaklı, borçlunun malvarlığına haciz koydurabilir. Ancak borçlu, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir engel sebebiyle itiraz süresini kaçırırsa, satış aşamasına kadar gecikmiş itiraz başvurusunda bulunabilir (İİK m. 65/1). Borçlunun gecikmiş itiraza başvurabilmesi için, süreyi kaçırmasına neden olan engel, kendi kusurundan kaynaklanmamış olmalıdır. Gecikmiş itiraz, gecikmeye neden olan engelin kalkmasından itibaren 3 gün içinde icra mahkemesine yapılır.

Borçlu, itirazında hem itiraz nedenini hem de gecikmesine neden olan engelleri bildirmek zorundadır (İİK m. 65/2); aksi takdirde yapılan gecikmiş itiraz geçersiz sayılır. Örneğin, geçirdiği kaza sebebiyle itiraz süresini kaçıran ve zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle itiraz etmek isteyen borçlu, gecikmiş itirazda hem itiraz süresini kaza sebebiyle kaçırdığını hem de zamanaşımının dolması sebebiyle yaptığını belirtmelidir. Borçlu, gecikmesine neden olan engeli her türlü delille ispat edebilir.

Gecikmiş itirazın yapılması, icra takibini kendiliğinden durdurmaz. Ancak icra mahkemesi, gecikmiş itirazın haklılığını inceleyene kadar, icra takibinin geçici olarak durmasına karar verebilir.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN SONUÇLARI NELERDİR?

İcra takibine itirazın sonuçları şunlardır:

 • Süresi içinde yapılan itiraz, icra takibini durdurur. Alacaklı, itirazı kaldırmak için dava açmak zorundadır. Alacaklı, borçlunun itirazını bertaraf etmek için 6 ay içinde İcra Mahkemesi’nde itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir veya 1 yıl içinde genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilir.
 • İtiraz, borçlunun mal beyanında bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Borçlu, itiraz etse bile mal beyanında bulunmalıdır.
 • İtiraz, borçlunun haklı olduğu anlamına gelmez. Borçlunun itirazı mahkemece reddedilirse, icra takibi devam eder ve borçlu ayrıca icra inkar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.
 • İtiraz, alacaklının alacağını kaybetmesine neden olmaz. Alacaklı, itirazın kaldırılması veya iptali davası açarak alacağını tahsil edebilir.

İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZ NASIL KALDIRILIR?

İtiraz üzerine icra takibi durmuşsa, alacaklının bu takibin devamını sağlayabilmesi için itirazı hükümden düşürmesi gerekir. Bunu da ya icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluyla ya da genel mahkemelerde itirazın iptali yoluyla yerine getirir. İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinde sayılan belgelere sahip olan alacaklı, dilerse itirazın kaldırılması yoluna, dilerse itirazın iptali yoluna gidebilir.

İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR?

İtirazın iptali davası, alacaklının başlattığı ilamsız icra takibine borçlunun itiraz etmesi üzerine, itirazın haksız olduğunu ispatlamak ve takibin devamını sağlamak için açtığı bir davadır. İtirazın iptali davası, itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemelerde açılmalıdır (İİK m. 67/1). Bu süre hak düşürücüdür; eğer alacaklı davayı bu süre içinde açmazsa mevcut takip düşer. Fakat mevcut takip düşse bile alacaklının bu 1 yıllık süre geçtikten sonra da genel hükümler çerçevesinde alacak davası açma hakkı devam eder (İİK m. 67/4) .

İCRA TAKİBİNE YAPILAN HAKSIZ İTİRAZ VE ALACAKLININ KÖTÜ NİYET TAZMİNATI HAKKI

Alacaklının kötü niyet tazminatı hakkı ise, İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, itirazın iptali davasında, borçlunun itirazının haksız olduğu anlaşılırsa, borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine, uygun bir tazminata mahkum edilir. Bu tazminat, ret veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, mahkemece belirlenir.

Alacaklının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi için, alacaklının haksız olarak takip yapmış ve icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemiş olması yeterlidir. Alacaklının kötü niyetli görülmesi şart değildir. Örneğin, alacağının bulunmadığını bildiği veya bilmesi gereken bir durumda olduğu halde, icra takibine girişen alacaklı, haksız takip yapmış sayılır.

İCRA TAKİBİNE YAPILAN HAKSIZ İTİRAZ VE BORÇLUNUN İCRA İNKAR TAZMİNATI SORUMLULUĞU

İcra takibine yapılan haksız itiraz, borçlunun alacağın varlığını veya miktarını reddetmesi veya takibin usulsüz olduğunu ileri sürmesidir. Bu itiraz, takibin durmasına neden olur ve alacaklının itirazın iptali davası açmasını gerektirir. İtirazın iptali davasında, mahkeme borçlunun itirazının haksız olduğuna karar verirse, borçlu icra inkar tazminatı ödemek zorunda kalır. Bu tazminat, takip dosyasındaki alacak miktarının yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, mahkemece belirlenen uygun bir meblağdır. Bu tazminat, alacaklının itiraz nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanmasını amaçlar.

Borçlunun icra inkar tazminatı sorumluluğu için, şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Alacaklının geçerli bir ilamsız icra takibi başlatmış olması
 • Borçlunun ödeme emrine süresi içinde itiraz etmiş olması
 • Alacaklının itirazın iptali davası açmış olması
 • Mahkemenin itirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksız olduğuna karar vermiş olması
 • Alacaklının icra inkar tazminatı talep etmiş olması

İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KESİN VE GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI

Alacaklının itirazı hükümden düşürmesi için başvurabileceği bir diğer imkan, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep etmesidir. Öncelikle belirtelim ki, itirazın kaldırılması bir dava olmayıp, takip hukukuna özgü bir imkandır. İtirazın kaldırılması, icra mahkemesinden talep edilir (m. 68/2). Yetkili icra mahkemesi, takibin yapıldığı yer icra mahkemesidir. İcra mahkemesinin bu yetkisi kesin yetkidir. Alacaklı itirazın kaldırılması yoluna itirazın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 6 ay içinde başvurmalıdır.

İtirazın Kesin Kaldırılması: Alacaklı, borçlunun borca itiraz etmesi durumunda bu itirazı hükümden düşürmek amacıyla itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurabilir. İtirazın kesin kaldırılmasını talep edecek alacaklının 68. maddede sayılan belgelerden en az birine sahip olması gerekir.

İtirazın kesin kaldırılması için en az birinin gerekli olduğu belgeler şunlardır (m. 68):

 • İmzası borçlu tarafından ikrar edilmiş kayıtsız ve şartsız para borcu içeren adi senet
 • İmzası noterlikçe onaylanmış resmi senet
 • Resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dahilinde usulüne uygun verdikleri belgeler
 • Kredi kurumlarının düzenledikleri belgeler
 • Resmi makamlar önünde yapılan borç ikrarını içeren belgeler

Yapılan yargılama neticesinde mahkeme şu kararları verebilir:

Alacaklının Haklı Görülmesi (Talebin Kabulü): Mahkeme, alacaklıyı haklı görürse, itirazın kesin kaldırılmasına karar verir. Bu karar üzerine takip kesinleşir. Dolayısıyla, alacaklı, bundan sonra icra dairesine başvurarak haciz talebinde bulunabilir. Mahkeme, itirazın kaldırılması talebinin kabulüyle birlikte, borçluyu itiraza konu alacağın %20’sinden aşağı olmamak kaydıyla tazminata hükmeder; bunun için alacaklının talepte bulunması şarttır.

Borçlunun Haklı Görülmesi (Talebin Reddi): Mahkeme, alacaklıyı haksız görürse, yani borçlunun itirazını haklı bulursa, itirazın kaldırılması talebini reddeder. Bu karar üzerine icra takibi düşer. Bundan sonra alacaklı, aynı alacak için yeniden ilamsız icra yoluna başvurarak takip başlatamaz (alacaklının genel mahkemelerde alacak davası veya menfi tespit davası açma hakkı devam eder). Mahkeme, itirazın kaldırılması talebini esastan reddederse, alacaklıyı itiraz konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak kaydıyla tazminata mahkum eder; bunun için borçlunun talepte bulunmuş olması şarttır. Mahkeme, itirazın kaldırılması talebini esastan değil de usulden reddederse, alacaklıyı tazminata mahkum etmez. Ayrıca, borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilir ve hakim de imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirirse alacaklıyı söz konusu senetteki miktarın %10’u oranında para cezasına mahkum eder (İİK m. 68/5).

İtirazın Geçici Kaldırılması: Takibe konu adi senet altındaki imza borçlu tarafından itiraz yoluyla inkar edilirse, alacaklı, itirazın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesinden itirazın geçici kaldırılması isteyebilir (İİK m. 68a/1). İtirazın geçici kaldırılması, sadece imzaya itiraz durumunda söz konusu olan bir imkandır.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU İCRA TAKİBİNE İTİRAZ HİZMETLERİMİZ

İcra hukuku, alacaklının alacağını tahsil etmesi amacıyla devreye giren yasal ve idari mekanizmaları içeren bir hukuk dalıdır. İcra hukuku oldukça teknik ve karmaşık bir alan olduğu için, borçlu veya alacaklıların haklarını korumak için avukat desteği alması çok önemlidir.

Hürriyet Hukuk Bürosu, icra hukuku alanında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla, müvekkillerinin haklarını korumak ve uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak için hizmet vermektedir. Hürriyet Hukuk Bürosu, icra hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarla ilamlı icra takibine itiraz, ilamsız icra takibine itiraz, itirazın kaldırılması, itirazın iptali davası gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup, müvekkillerine çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İcra Takibine İtiraz Edilirse Ne Olur?

İcra takibine itiraz edilirse, borçlunun itiraz sebeplerine göre icra takibi durabilir veya devam edebilir. İcra takibine itiraz etmek için ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine itiraz dilekçesi vermek gerekir. İtiraz dilekçesinde borcun varlığına, miktarına, vadesine, önceden ödenmiş olmasına veya zamanaşımına uğramış olmasına gibi sebepler ileri sürülebilir. İtirazın icra dairesine ulaşmasıyla icra takibi durur. Alacaklı ise itirazın kaldırılması veya iptali davası açarak takibin devamını sağlayabilir.

7 Gün İtiraz Süresi Geçse Ne Olur?

İcra takibine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde, icra takibi kesinleşir ve alacaklı, borçlunun mal varlığına haciz koydurabilir. Ancak borçlu, kendi kusuruna dayanmayan bir engel veya özür nedeniyle süresi içinde itiraz edememişse, paraya çevirme işlemi bitinceye kadar icra mahkemesine gecikmiş itiraz yapabilir. Gecikmiş itirazın kabul edilmesi için, borçlunun engel veya özrünü delilleriyle birlikte icra mahkemesine bildirmesi ve yapılacak duruşma için gerekli harç ve masrafları ödemesi gerekir. Gecikmiş itirazın yapılması, icra takibini kendiliğinden durdurmaz. Ancak icra mahkemesi, gecikmiş itirazın haklılığını inceleyene kadar, icra takibinin geçici olarak durmasına karar verebilir.

Borca İtiraz İcra Takibini Durdurur Mu?

Borca itiraz, icra takibine karşı borçlunun yaptığı bir savunmadır. Borca itirazın icra takibini durdurup durdurmayacağı, takip türüne göre değişir. İlamsız icra takibinde, ödeme emrine 7 gün içinde yapılan borca itiraz, icra takibini kendiliğinden durdurur. Ancak ilamlı icra takibinde, icra emrine yapılan borca itiraz, icra takibini durdurmaz. İcra takibinin durması için, icra mahkemesinin icranın geri bırakılması kararı vermesi gerekir.

7 Günlük İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirmek zorundadır.

İmzaya İtirazda İspat Yükü Kimde?

İmzaya itirazda ispat yükü, senetteki imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıdadır. İcra İflas Kanunu’nun 170/3. maddesine göre, “inkar edilen imzanın borçluya ait olduğu” anlaşıldığı takdirde itirazın reddedileceği hükme bağlanmıştır. Alacaklı, senet elinde olup takibe başlayan ve imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden kişi olduğu için, imzanın gerçekliğini ispat etmekle yükümlüdür. Borçlu ise, imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek itiraz edebilir. İmzaya itiraz incelemesi, icra mahkemesinde duruşmalı olarak yapılır. İnceleme, imzaya itiraz eden ve hazır bulunan borçluya imza attırılarak veya bilirkişi raporu alınarak yapılır.

İcra Ödeme Emrine İtiraz Nereye Yapılır?

İcra ödeme emrine itiraz, ilamsız icra takibinde borçlunun kendisine gönderilen ödeme emrine karşı yaptığı bir savunmadır. İcra ödeme emrine itiraz, icra dairesine yapılır. İtiraz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya sözlü olarak yapılmalıdır. İtiraz, icra takibini durdurur ve alacaklının itirazın iptali veya kaldırılması davası açması gerekir.

Kesinleşmiş İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Kesinleşmiş icra takibine itiraz, borçlunun alacaklı tarafından başlatılan ve süresinde itiraz edilmeyen icra takibine karşı çıkmasıdır. Kesinleşmiş icra takibine itiraz etmek için icra dairesine dilekçe vermek yeterli değildir. Borçlunun gecikmiş itiraz, menfi tespit davası veya istirdat davası gibi yasal yollara başvurması gerekir.

İcra Takibine İtiraz Masrafları Ne Kadar 2024?

İcra takibine itiraz masrafları, icra takibinin türüne, alacağın miktarına, takip sürecinde yapılan işlemlere ve başvurulan yollara göre değişir.

İcra takibine itiraz etmek için ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine itiraz dilekçesi vermek gerekir. İtiraz dilekçesinin verilmesi için bazı masraflar ödenmesi gereklidir. Bu masraflar şunlardır:

 • İtiraz dilekçesi için dosya masrafı
 • İtiraz dilekçesinin tebliği için tebligat masrafı
 • İtiraz dilekçesinin vekil aracılığıyla verilmesi halinde vekalet suret harcı
 • İtiraz dilekçesinin vekil aracılığıyla verilmesi halinde baro pulu

Bu masrafların tamamı veya bir kısmı, davanın sonucuna göre karşı tarafa yükletilebilir. Ayrıca, icra takibine itiraz masrafları her yıl yeniden değerleme oranına göre artabilir.

Tebligat Gelmeden İcraya İtiraz Edilir Mi?

İtirazın söz konusu olabilmesi için ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması gerekir. Ödeme emri henüz tebliğ edilmemişken yapılan itirazlar geçersizdir. İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirmek zorundadır.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                         : __________

BORCA İTİRAZ EDEN    : ____________________ (TC NO: _______________)

ADRESİ                               : ___________________________________________

ALACAKLI                         : ___________________________________________

ADRESİ                               : ___________________________________________

KONU                                  : Ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine itirazımız hakkında.

TEBLİĞ TARİHİ              : __/__/__

AÇIKLAMALAR             : Esas numarası yukarıda verilen dosyada tarafıma ilamsız takip yolu ile icra takibi yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. İtirazlarımı Yasal süresi içinde sunmaktayım. Alacaklı olduğunu iddia eden tarafa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bu nedenle ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine açıkça itiraz ediyorum. Takibe konu edilen alacak likit bir alacak değildir. İş bu sebeple söz konusu alacak yargılamayı gerektirmektedir. Ancak alacaklı olduğunu iddia eden taraf haksız bir şekilde ilamsız icra takibi başlatmıştır.

TALEP ve SONUÇ               : Açıklanan nedenlerle; ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine itiraz eder, açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim __/__/__.

BORCA İTİRAZ EDEN

Adı Soyadı

İmza

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu