İcra ve İflas Hukuku

İLAMLI İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İlamlı icra takibi; İcra İflas Kanunumuzun 24. Madde ve devamında düzenlenmekte olup ilamlı icra takibi kısaca mahkeme kararı olan bir ilamın icra dairesine verilerek borcun tahsil edilmesi sürecidir. Bu takipte, mahkeme kararıyla belirlenmiş bir borcun tahsili için icra dairesi aracılığıyla yasal işlemler başlatılır. Borçlu, mahkeme kararına uymazsa, icra takibi yoluyla borcun tahsili sağlanır.

İlamlı icra takibine itiraz ise borçlunun mahkeme kararıyla belirlenmiş bir borcun tahsil edilmesi sürecine karşı çıkması anlamına gelir. Borçlu, icra dairesinden aldığı icra emrine karşı itirazda bulunabilir. İlamlı icra takibine itiraz genellikle borcun zamanaşımına uğradığı veya hatalı olduğunu iddia etmek veya borcun ödenmiş olduğunu kanıtlamak için yapılır. İtiraz işlemi, ilgili icra mahkemesine yazılı olarak yapılır ve belirli süreler içinde gerçekleştirilmesi gerekir. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında icra takibi durdurulabilir veya devam ettirilebilir.

İCRA TAKİBİ NE DEMEK?

Yasal bir süreç olan icra takibi, alacaklının bir borcunu tahsil etmek için başvurduğu bir yöntemdir. Bu süreçte alacaklı, borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi yapabilir veya borçlunun varlıklarını satışa çıkararak alacağını tahsil edebilir. İcra takibi, genellikle alacaklının mahkemeye başvurmasıyla başlar ve borçlu üzerinde yasal prosedürlerin uygulanmasını içerir. Bu adımlar arasında haciz, satış, icra emri gibi işlemler bulunur. İcra takibi, borcun ödenmemesi veya anlaşmazlığın çözümlenmemesi durumunda başvurulan bir yasal süreçtir.

İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDE BELGELER NELERDİR?

İlam, mahkeme kararlarının yazılı hale getirilmiş halidir ve resmi bir belgedir. İlamlar, mahkemelerin verdiği kararların yazılı dökümüdür ve yargılama sürecindeki son aşamayı oluşturur. İlam niteliğindeki belgeler ise İcra İflas Kanunu 38.maddesinde sayılmış olup; Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler gibi belgeler ilam niteliğindeki belgelere örnektir. Bu belgeler, yargı kararlarının uygulanması için icra dairesi veya ilgili mercilere sunulur ve yasal olarak bağlayıcıdır.

KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYAN İLAMLAR NELERDİR?

İlamların icrası için kurak olarak kesinleşme şartı bulunmamaktadır. Ancak bazı ilamların icrası için kesinleşme şartı aranmaktadır. Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar şunlardır:

 • Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar,
 • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,
 • Menfi tespit, istirdat davalarına ilişkin ilamlar,
 • Kira bedelinin tespitine ilişkin ilamlar,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin kararlar vb.

İLAMLI İCRA TAKİBİ NEDİR?

İlam, mahkeme kararı anlamına gelir. İlamlı icra takibi ise, alacaklının mahkeme kararıyla hak kazandığı bir alacağın tahsili için başvurduğu icra takibi türüdür. Bu takipte, alacaklının mahkeme kararıyla hak kazandığı bir belgeye dayanarak borçluya icra takibi başlatma hakkı vardır. İcra müdürlüğü, alacaklı tarafından sunulan mahkeme kararını ve ilgili belgeleri inceleyerek, icra takibini başlatır ve borçludan alacağın tahsilini sağlamaya çalışır. İlamlı icra takibi, alacaklıya mahkeme kararıyla tanınmış olan bir hakkın, icra yoluyla yerine getirilmesini sağlar.

İLAMLI İCRAYLA TAKİP EDİLECEK İŞLER NELERDİR?

İlamlı icra takibi, para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlar ve bunun dışındaki ilamlar olarak ikiye ayrılır. İlamlı icra takibi ile takip edilebilecek işler arasında şunlar yer alır:

 • Para borcuna ilişkin ilamlar: Alacaklı, mahkeme kararıyla belirlenmiş olan alacağını borçludan tahsil etmek için ilamlı icra takibini başlatabilir.
 • Taşınır teslimi: Taşınır teslimine ilişkin ilam ile borçludan taşınırı teslim etmesi istenir, 7 gün içinde yerine getirmezse icra dairesi zorla alarak alacaklıya teslim eder.
 • Taşınmaz teslimi: Mahkeme kararı ile işgale konu taşınmazın teslimi, kiralananın teslimi gibi ilamlar icra dairesince yerine getirilerek taşınmaz alacaklıya teslim edilir.
 • Bir işin yapılmasına ya da yapılmamasına dair ilamlar: İcra dairesince ilama konu işin yapılması ya da yapılmamasına ilişkin hükmün yerine getirilmesi borçludan istenir. İşin yapılmasına ilişkin ilamlarda borçlunun yerine getirmemesi halinde başkası tarafından yapılabilecek işler yerine getirilir ve masrafı borçludan tahsil edilir. İlam bir işin yapılmamasına ilişkin ise bu da borçluya tebliğ edilir ve muhalefet halinde tazyik hapsi uygulanır.
 • İrtifak hakları ve gemilere ilişkin ilamlar; ilam hükmünün yerine getirilmesi borçludan istenir. Yerine getirmezse icra dairesince zorla yerine getirilir.

Bu işlemler, mahkeme kararıyla belirlenmiş olan alacağın tahsil edilmesi için ilamlı icra takibiyle gerçekleştirilebilir.

PARA VE TEMİNAT ALACAKLARINA DAİR İLAMLARIN İCRASI NASIL YAPILIR?

Para ve teminat alacaklarına ilişkin ilamların icrası, icra müdürlüğü tarafından belirli prosedürlere göre gerçekleştirilir. Para ve teminat alacaklarına dair ilamların icra edilmesi için izlenen genel adımlar şu şekildedir:

 • İcra Takibinin Başlatılması: İcra takibi, alacaklının icra müdürlüğüne başvurmasıyla başlar. Alacaklı, mahkeme kararı ile hüküm giymiş olan alacağın tahsil edilmesi için icra müdürlüğüne başvurarak icra takibinin başlatılmasını talep eder.
 • Borçlunun Bildirilmesi ve Borçlunun Mal Varlığının Tespiti: İcra müdürlüğü, başvuruyu aldıktan sonra borçluya icra takibi başlatıldığına dair bir bildirim yapar. Ardından, borçlunun mal varlığı tespit edilir. Bu aşamada, borçlunun banka hesapları, gayrimenkulleri ve diğer varlıkları incelenir.
 • Borçlunun Ödeme Yapması veya İtiraz Etmesi: Haciz işleminden sonra, borçlu alacağı ödeyebilir veya itiraz edebilir. İlamlı icra takibinde itiraz ancak mahkeme yoluyla yapılabilir.
 • Haciz İşlemi: Borçlunun mal varlığı tespit edildikten sonra, alacaklının alacağını teminat altına almak için haciz işlemi başlatılır. Borçlunun banka hesaplarına, gayrimenkullerine veya diğer varlıklarına haciz konulabilir.
 • İcra Takibinin Devamı veya Sonlandırılması: Borçlu ödeme yaparsa veya itirazı kabul edilirse, icra takibi sona erer. Ancak borçlu ödeme yapmaz ve itiraz etmezse, icra -takibi devam eder. Bu durumda, alacaklı icra yoluyla alacağını tahsil etmeye devam eder.

İlamlı icra takibi, alacaklının mahkeme kararı ile hak kazandığı alacağın tahsil edilmesi için izlenen resmi bir süreçtir.

ÖTEKİ ALACAKLARA DAİR İLAMLARIN İCRASI NASIL YAPILIR?

İcra ve İflas Kanunu’nun 24-31. maddeleri arasında ilam ve ilam niteliğindeki belgelerle ilgili hükümler yer alır. Para alacakları dışındaki ilamların icrasında genel ilamlı icra kuralları geçerlidir. Borçlu, icra emrini aldıktan sonra, icra emrinin gereğini yerine getirebilir veya icranın geri bırakılması talebinde bulunabilir. İlamlı icra takibinde, ilamın konusu olan şey aynen yerine getirilemiyorsa, alacak paraya dönüştürülür. Borçlu, icra emrinin gereğini süresinde yerine getirirse takip sona erer.

 • Taşınır teslimine ilişkin ilamların icrasında, malın el değiştirmesi veya borçlunun elinde olmaması durumları göz önünde bulundurulur. İcra emri borçluya gönderilir ve 7 günlük bir süre verilir. Borçlu bu sürede borcunu yerine getirmezse, mal zorla alınır ve alacaklıya verilir. Taşınırın değeri, haczin yapıldığı rayice göre belirlenir. Bilirkişi de kullanılabilir ve ilgililer bu konuda şikâyet hakkına sahiptir.
 • Taşınmazlar (ve sicile kayıtlı gemiler) hakkında ilamın icrası iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada sicile bildirim yapılırken, ikinci aşamada mal teslim edilir. İlk aşama için talepte bulunmaya gerek yoktur, ilamın icrası ikinci aşamada gerçekleşir. Taşınmazlar hakkında bir davanın sonunda davacının lehine hüküm verilirse, mahkeme hükmü tefhim eder ve özetini tapu sicil dairesine bildirir. İlgili daire bu durumu ilamda belirtilen taşınmaz adına şerh verir. Taşınmaz hakkındaki dava sonunda verilen karar kesinleşirse, mahkeme hemen hükmün özetini tapu sicil dairesine bildirir.

Bir taşınmazın borçlu elinde bulunması durumunda, borçlu işgal ederken kendisine gönderilen icra emrinin gereğini yerine getirmezse, ilamın hükmü gereği zorla icra olunur. Tahliye ve teslim için yedi günlük bir süre verilir, ancak bu sürede tahliye ve teslim mümkün olmayabilir. Bu durumda süre uzatılabilir.

Üçüncü kişinin taşınmazdaki hak iddiası ve işgali hükümden önceki döneme mi sonraki döneme mi ilişkin olmasına göre ayrı ayrı değerlendirilir. Üçüncü bir şahıs davadan sonra ve hükümden önce tapuya tescil edilmiş bir sözleşmeye dayanarak işgal ediyorsa, alacaklı borçlunun o şahsa karşı sahip olduğu haklara sahip olur. Hükümde belirtilen şey kimin elindeyse, ondan alınıp alacaklıya teslim edilir. Üçüncü kişiye karşı tazminat davası açılabilir.

 • İrtifak hakları ve gemi üzerindeki ayni haklar konusunda, bir irtifak hakkının kaldırılması için ilgili ilam icra dairesine verilir. İcra müdürü borçluya 7 günlük bir süre vererek icra emri gönderir. Borçlu itiraz ederse, zorla icra işlemi başlatılır. Bu durumda gerekli sicil kayıtları düzenlenir ve ilamın gereği yerine getirilir. Alacaklının şikâyeti üzerine borçlu cezalandırılabilir. Gemiler ve üzerlerindeki ayni haklara ilişkin kararlar, bayrağına ve siciline bakılmaksızın kesinleşmeden icra edilemez. 2012 yılında yapılan bir düzenleme ile, davacının talebine gerek kalmadan hüküm gemi sicil müdürlüğüne bildirilir. Hüküm gemi siciline kaydedilir. İcra müdürü diğer durumlarda olduğu gibi ödeme emri gönderir ve borçluya 7 günlük bir süre verir. Borçlu gemiye zilyet olmasına rağmen emri yerine getirmezse zorla icra işlemi başlatılır. Bunun dışında gemiye haklı olmayan bir şekilde tekrar giren kişi zorla çıkartılır.
 • Bir eylemin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi konusunda bir ilam olduğunda, borçlu ilamın gereğini yerine getirmediğinde zorla yerine getirilmesi için çaba harcanır. Bir işin gerçekleştirilmesine ilişkin bir ilam olduğunda icra dairesi, borçluya gönderdiği icra emrinde, ilamda belirtilen süre içinde veya ilamda süre belirtilmemişse işin yapılması için başlama ve bitirme zamanlarını belirterek borçluyu uyarır. İş, başka bir kişi tarafından da yapılabilen bir işse ve alacaklı da isterse, yapılması için gerekli masraf, icra memuru tarafından bilirkişi aracılığıyla belirlenir. Borçludan tahsil edilerek kendisine verilmek üzere yapılmasına alacaklı onay verirse, masraf alacaklıdan alınarak iş yaptırılır; alacaklı bu duruma onay vermezse, gerekli mal haczedilerek paraya çevrilir ve iş yaptırılır. İlamda belirtilen iş, borçlu tarafından yapılacak nitelikte ise, belirtilen sürede borçlu işe başlamaz veya işi yapmazsa, alacaklının şikayeti üzerine 343. Maddeye göre cezalandırılır.Bir işin yapılmamasına ilişkin ilamların icrasına ilişkin gönderilen icra emrinde, borçluya belirtilen işi yapmaması, yapması durumunda cezalandırılacağı ihtar edilir. Ancak borçlu buna rağmen işe devam ederse, alacaklının şikayeti üzerine 343. Maddeye göre cezalandırılır. Bir işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin ilamın gereği yerine getirildikten sonra borçlu, ilamın hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilam hükmü tekrar zorla yerine getirilir.

İLAMLI İCRADA YETKİLİ İCRA DAİRESİ NASIL TESPİT EDİLİR?

İlamın icrasıyla ilgili olarak yetkili icra dairesinin tespiti, İcra ve İflas Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca yapılır. İlamın icrası her icra dairesinden istenebilir. Hatta alacaklı taraf yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerine havalesini isteyebilir.

İLAMLI İCRA TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR?

İlamlı icra takibi, bir mahkeme kararının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan bir süreçtir. İşte bu süreci başlatmanın temel adımları:

 • Başvuru ve Belgelerin Sunumu: İcra takibi başlatmak için ilgili icra dairesine başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sırasında, ilamın aslı veya ilgili mahkeme tarafından verilen bir sureti ile icra talep dilekçesi ve diğer gerekli belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler arasında ilam, borçlunun kimlik bilgileri, alacak miktarı ve tahsilat yöntemine ilişkin detaylar yer alır.
 • İcra Emri Gönderilmesi: İlgili icra dairesi, başvurunun değerlendirilmesinin ardından icra emrini borçluya gönderir. Bu icra emri, ilamın gereğinin yerine getirilmesi için borçluya belirli bir süre tanır. Süre içinde borçlu tarafından ödeme yapılmaz veya ilamın gereği yerine getirilmezse, icra işlemleri devam eder.
 • İcra Takibi Süreci: Borçlu, icra emrini aldıktan sonra bir haftalık süre içinde borcunu ödemez veya ilamın gereğini yerine getirmezse, icra takibi süreci başlar. Bu süreçte icra memuru, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemi yapabilir veya diğer yasal yollara başvurarak alacağın tahsilatını sağlamaya çalışır.

İLAMLI İCRA TAKİBİ BAŞLATMANIN KOŞULLARI NELERİDİR?

İlamlı icra takibi başlatmanın koşulları, genellikle mahkeme kararıyla verilen bir ilamın yerine getirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. İlamlı icra takibi başlatmanın temel koşulları şu şekildedir:

 • Mahkeme Kararı: İlamlı icra takibi için temel koşul, bir mahkeme kararının olmasıdır. Bu mahkeme kararı genellikle alacaklı lehine hüküm veren bir ilam şeklinde olabilir. İlam, alacaklıya borçlunun belirli bir miktarı ödemesi veya belirli bir eylemi yapması veya yapmaması gerektiğini belirtir.
 • İcra Edilebilirlik: İlamlı icra takibi başlatmak için mahkeme kararının icra edilebilir olması gerekir. Yani, ilamda belirtilen şartlar, yasalara uygun olmalı ve icra edilebilir nitelikte olmalıdır. Örneğin, icra edilemeyen veya icra edilmesi yasak olan bir mahkeme kararıyla ilgili icra takibi başlatılamaz.
 • Borçlunun Tespit Edilmesi: İlamlı icra takibi başlatmak için borçlunun kimliğinin ve adresinin tespit edilmiş olması gerekir. Borçlunun yerleşim yeri veya iş yeri gibi yerlerde bulunması ve mahkeme kararının kendisine ulaştırılabilir durumda olması önemlidir.
 • Belgelerin Hazırlanması: İlamlı icra takibi başlatmak için gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili icra dairesine sunulması gerekir. Bu belgeler arasında ilamın aslı veya mahkeme tarafından verilen bir suret, icra talep dilekçesi ve diğer ilgili belgeler yer alır.

İLAMLI İCRA TAKİBİ AŞAMALARI NELERDİR?

İlamlı icra takibi, mahkeme kararıyla verilen bir ilamın yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. İlamlı icra takibinin temel aşamaları şu şekildedir:

 • İcra Takip Dilekçesinin Hazırlanması: İlamlı icra takibi başlatmak için alacaklının, mahkeme kararının icra edilmesi talebini içeren bir icra takip dilekçesi hazırlaması gerekir. Bu dilekçede, mahkeme kararının ve ilamın detayları, borçlu ve alacaklıya ilişkin bilgiler ve icra takibinin talep edildiği nedenler yer alır.
 • İcra Takip Dilekçesinin İlgili İcra Dairesine Sunulması: Hazırlanan icra takip dilekçesi, ilgili icra dairesine sunulur. Dilekçe ile mahkeme kararının aslı veya mahkeme tarafından verilen bir suret, ilgili diğer belgeler ve gerekli harçlar ödenir.
 • İcra Müdürlüğü Tarafından İnceleme: İcra dairesi, alacaklının talebini ve sunulan belgeleri inceler. Belgelerin eksiksiz ve yasalara uygun olup olmadığını kontrol eder.
 • İcra Emrinin Gönderilmesi: İcra dairesi, borçluya icra emri gönderir. Bu emirde, borçlunun mahkeme kararının gereğini yerine getirmesi için belirli bir süre verilir. Borçlu, bu süre içinde borcunu ödeme veya ilamda belirtilen eylemi yapma fırsatına sahiptir.
 • Borçlunun Cevabı ve İtirazı: Borçlu, icra emrine karşı ancak icra mahkemesine başvurarak itiraz edebilir.
 • Haciz İşlemleri: Borçlunun icra emrine itiraz etmemesi veya itirazının reddedilmesi durumunda, icra dairesi borçlunun mal varlığına haciz işlemi uygulayabilir. Bu, borçlunun alacaklıya olan borcunun tahsil edilmesi için varlıklarının hukuki olarak dondurulması anlamına gelir.
 • Borçlunun Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi veya İşlemlerin Devamı: Borçlu, icra emrine itiraz etmez veya itirazı reddedilirse, mahkeme kararında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. İlamlı icra takibi süreci tamamlanır ve alacaklının talebi yerine getirilmiş olur.

İLAMLI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Evet, ilamlı icra takibine itiraz edilebilir. İtiraz ilamlı icra takibine karşı çeşitli nedenlere dayanabilir. İlamlı icra takibine itiraz edilmesi durumunda, ilgili yargı merciine başvurularak itirazın değerlendirilmesi sağlanır. İlamlı icra takibine itiraz genellikle takibin haksız veya hukuksuz olduğunu iddia etmek veya borcun zamanaşımına uğradığını ya da ödendiğini veya takibin gereksiz olduğunu ileri sürmek gibi gerekçelere dayanabilir. İlamlı icra takibine itiraz süreci, ilgili yargı merciinde incelenir ve karar verilir. Bu süreç, borçlunun hukuki haklarını korumasına ve adil bir şekilde savunma yapmasına olanak tanır.

İLAMLI İCRADA İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI

İlamlı icra takibinin durdurulması, çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. İlamlı icra takibinin durdurulmasına neden olabilecek bazı durumlar şu şekildedir:

 • Borçlunun borcu ödemesi: Borçlu, alacaklıya borcunu ödediğinde veya anlaşma sağlandığında icra takibi durdurulabilir.
 • Taraflar arasında anlaşma: Borçlu ve alacaklı, ödeme planı veya borcun yeniden yapılandırılması gibi konularda anlaşma sağlayabilirlerse icra takibi durdurulabilir.
 • Hatalı icra işlemi: Borçlunun veya alacaklının haklarının ihlal edildiği durumlarda icra takibi durdurulabilir. Örneğin, usulsüz haciz işlemi gibi durumlarda takip durdurulabilir.
 • Tehiri icra kararı: Borçlu tarafça teminat yatırılarak icra mahkemesinden icranın durdurulması kararı alınabilir.

İcra takibinin durdurulması için ilgili icra dairesine başvurulabilir veya icra takibini başlatan alacaklıya borcun ödendiğine dair belge sunulabilir. Ancak takibin durdurulması için icra müdürlüğü veya ilgili yargı mercilerinin kararı gerekebilir.

İLAMLI İCRADA İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

İlamlı icra takibinde icranın geri bırakılması, belirli koşullar altında icra işlemlerinin geçici olarak durdurulması anlamına gelir. İcra takibinin geri bırakılması, İcra Mahkemesi kararıyla gerçekleşir İcra takibinin geri bırakılması için bazı durumların oluşması gerekir. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Borçlunun İtirazı: Borçlu, ilamın verilmesine veya icra takibinin başlatılmasına itiraz edebilir. İtiraz sonucunda, ilgili yargı mercii itirazı değerlendirir ve icra takibini geçici olarak durdurabilir.
 • Anlaşma veya Taksitlendirme: Borçlu ile alacaklı arasında anlaşma sağlanması veya borcun taksitlendirilmesi durumunda, icra takibi geçici olarak durdurulabilir.

İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İCRANIN İADESİ

İlamlı icra takibinde, icranın iadesi, takibe konu ilamın üst mahkeme tarafından bozulması, takibe konu hükmün değiştirilmesi sonrası cebri icra tehdidi ile yapılan ödemelerin borçluya iadesi anlamına gelmektedir. İcranın iadesinde ayrı bir takip başlatılmaz. Borçlu lehine olan hükümler aynı takip dosyasında talep edilir.

İLAMLI İCRA TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI VAR MIDIR?

İcra İflas Kanununun 39. Maddesinde zamanaşımı düzenlemiştir. Madde şu şekildedir:

Zamanaşımı:

Madde 39 – İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar. Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

Maddede belirtildiği gibi ilamlı icra takibinde zamanaşımı süresi 10 yıldır.

İLAMLI İCRA TAKİBİ BAŞLATMA HARÇ VE ÜCRETLERİ 2024

2024 itibariyle, değeri belirsiz olan ilamlı icra takiplerinde icra başvuru harcı 427,60 TL olarak belirlenmiştir. Takibin vekille yapılması durumunda vekalet harcı ve pulu da yatırılmaktadır. Posta masrafı ile birlikte ilamlı takip yaklaşık 700 TL – 800 TL maliyetle açılmaktadır.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU İLAMLI İCRA TAKİBİ HİZMETLERİMİZ

İcra davaları karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. İcra avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız icra hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Hürriyet Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman avukat kadromuzla müvekkillerimizin icra hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı ve doğru şekilde sonuçlandırmak ve onların menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. İcra hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarla ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İlamlı İcra Takibi Nedir?
İlamlı icra takibi, mahkeme kararıyla belirlenmiş bir alacağın tahsili için icra yoluyla başlatılan bir süreçtir. Bu takipte, alacaklı tarafından mahkeme kararıyla tespit edilmiş bir borç bulunur ve bu kararın icrası için icra müdürlüğüne başvurulur. İcra müdürlüğü, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek için borçluya icra emri gönderir ve gerekirse alacaklı lehine haciz işlemi başlatır. Borçlu, belirtilen sürede borcunu ödemezse, icra takibi devam eder ve alacaklıya borcun tahsili için çeşitli yasal yollara başvurulabilir. Bu süreçte, alacaklının haklarını korumak ve borcun tahsilini sağlamak amacıyla icra müdürlüğü tarafından çeşitli işlemler gerçekleştirilir.

İlamlı İcra Takibi Düşer Mi?

Evet, ilamlı icra takibi, borcun ödenmesi veya dosyada bir yıl boyunca işlem yapılmaması nedeniyle takipsizlik durumunda düşebilir.

İlamlı İcra Takibi Hangi Durumlarda Yapılır?

İlamlı icra takibi, bir borçlunun mahkeme kararıyla belirlenmiş bir alacağın tahsil edilmesi amacıyla başlatılan bir süreçtir. Bu takip genellikle borçlunun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda başlatılır. Alacaklı, borçluyla ilgili olarak bir hukuki süreç başlatarak mahkeme kararı alır ve bu kararla belirlenen alacağın tahsilini sağlamak için ilamlı icra takibine başvurur.

Borçlu, mahkeme kararında belirtilen ödemeyi yapmazsa, alacaklı ilamlı icra takibi yoluyla bu alacağını tahsil etmeye çalışır. Bu süreçte, icra dairesi borçlu üzerinde icra işlemlerini gerçekleştirir ve alacaklının hakkını korur. Bu şekilde, ilamlı icra takibi alacaklının haklarını korumasına ve mahkeme kararıyla belirlenen alacağın tahsilini sağlamasına olanak tanır.

İlamlı İcra Takibi Borç Ödenmezse Ne Olur?

İlamlı icra takibi başlatıldığında borçlu, mahkeme kararında belirtilen ödemeyi yapmazsa, icra dairesi alacaklı lehine icra işlemlerini gerçekleştirir. Bu işlemler arasında borçlunun malvarlığına haciz konulması, borçlunun banka hesaplarına bloke konulması ve borçlu üzerinde diğer icra işlemlerinin uygulanması yer alır.

Bu süreçte borçlu, ödeme yapmadığı takdirde icra yoluyla malvarlığının haczedilmesi ve alacaklının hakkını elde etmesiyle karşı karşıya kalır. İcra takibi sonucunda alacaklının hakkını elde etmesi ve borçlunun malvarlığına el konulması, borçlunun maddi varlığının alacaklıya devredilmesi anlamına gelebilir.

Hakkınızda İlamlı İcra Takibi Başlatıldığını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Hakkınızda ilamlı icra takibi başlatıldığını öğrenmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • İcra Müdürlüklerine Başvuru: İlgili icra müdürlüğüne başvurarak borçlarınızla ilgili icra takibi olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bunun için kimlik bilgilerinizle birlikte ilgili icra müdürlüğüne gidip durumu sorgulayabilirsiniz.
 • E-Devlet Üzerinden Sorgulama: E-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yaparak icra takibi sorgulaması yapabilirsiniz. E-Devlet sistemindeki “İcra Daireleri Sorgulama” veya “Borç Sorgulama” gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
 • Posta ile Bildirim: İcra takibi başlatıldığında, icra dairesinden size bildirim gelebilir. Bu nedenle, adres bilgilerinizin güncel olduğundan emin olmalısınız ve düzenli olarak posta kutunuzu kontrol etmelisiniz.
 • Banka Hesaplarından Kesinti: Borçlarınız nedeniyle icra takibi başlatıldıysa, banka hesaplarınızdan veya maaşınızdan kesintiler olabilir. Bu gibi durumlarda banka hesap hareketlerinizi kontrol ederek icra takibi olduğunu öğrenebilirsiniz.
 • Avukatınız veya Mali Danışmanınız: Hakkınızda icra takibi başlatıldığını öğrenmek için bir avukat veya mali danışmanınızdan yardım alabilirsiniz. Onlar, durumunuzu inceler ve size bilgi verebilirler.

İlamlı İcra Takibi Kaç Günde Kesinleşir?

Bir taşınırın teslimine ilişkin ilam icra dairesine sunulduğunda, icra müdürü borçluya icra emri gönderir ve belirli bir süre olan 7 gün içinde borcun ödenmesini talep eder. Borçlu, bu süre içinde borcunu ödemezse, icra müdürü tarafından zorla taşınır alınır ve alacaklıya teslim edilir. Ancak, eğer söz konusu taşınır mal borçlunun elinde bulunmuyorsa, borç para borcuna dönüşür. Bu durumda, alacaklı ilamda belirtilen parasal değeri tahsil eder.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Durdurulur? Teminat Şart Mı?

İlamlı icra takibi ancak mahkeme kararı ile durdurulabilir. İlamlı icraya itirazın niteliğine göre teminat gerekebilir. Borcun ödendiği, zamanaşımına uğradığı gibi itirazlarda teminat gerekmezken, icranın geri bırakılması kararlarında teminat aranmaktadır.

Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır? Usulü Nedir?

Tehiri icra; takibe konu ilamın kesinleşmesine kadar icra işlemlerinin durdurulması için İcra Mahkemesinden karar alınmasıdır. Tehiri icra için teminat gerekirken, kamu kurumları için bazı durumlarda teminatsız olarak da icranın geri bırakılmasına karar verilmektedir. (Kamulaştırma Kanunu gereği vb.)

Tehiri icra için öncelikle kararın istinaf/temyiz edildiğine ilişkin mahkemesinden derkenar alınması gerekmektedir. Daha sonra derkenarla birlikte icra dairesinden teminata esas dosya hesabı alınarak teminat tutarının belirlenmesi ve teminatın icra dairesine yatırılması gerekmektedir. Uygulamada icra daireleri genellikle 3 ay ya da 100 gün ileri dosya hesabı ile teminat hesabı yapmaktadır. Teminat ya nakit olarak ya da teminat mektubu ile dosyaya yatırılır. Teminat mektubunun uygunluğu mahkemenin onayına bağlıdır.

Teminat yatırıldıktan sonra icra dairesinden mehil vesikası talep edilir. İcra dairesince evraklarda eksiklik olmaması halinde belirli bir sürede (90 gün) tehiri icra kararı getirilmesi için borçluya süre verilir. İcra mahkemesine derkenar, teminat, mehil vesikası ve diğer evraklarla birlikte icranın geri bırakılması talepli başvuru yapılması gerekmektedir. İcra Mahkemesi talebin uygun olması halinde takibin istinaf/temyiz sonucuna kadar durdurulmasına karar verir.

İlamlı İcra Takibine İtiraz Edilebilir Mi?

Evet, ilamlı icra takibine itiraz edilebilir. İlamlı icra takibi, borçlu tarafından kabul edilmeyen veya haklı bulunmayan bir borç nedeniyle başlatıldığında, borçlu bu takibe itiraz edebilir. İtiraz İcra Mahkemesine başvurularak yapılır. İcra mahkemesince itirazın kabulü halinde takibin iptaline karar verilir.

İlamlı İcra Takibi Ne Kadar Sürer?                

Bir kişinin icra takibine ilişkin belgeyi teslim etmesi durumunda, icra müdürü borçlu olan kişiye icra emri gönderir ve 7 günlük bir zaman dilimi sunar. Eğer borçlu, belirtilen süre içinde borcunu ödemezse, mal zorla alınır ve alacaklıya teslim edilir. Taşınabilir bir mal söz konusu ise ve borçlunun elinde bulunmuyorsa, borç para olarak tahsil edilir.

İLAMLI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

…………… (    )  İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI (BORÇLU)      :

VEKİLİ                         :

DAVALI (ALACAKLI)    :

KONU                            : Takibin iptali talebidir

AÇIKLAMALAR             :

1-)

2-)

3-) Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda takip dosyasına dayanak yapılan mahkeme ilamının kural olarak kesinleşmeden takibe konulmasının mümkün olmaması sebebiyle müvekkilimiz hakkında yürütülen söz konusu icra takibinin iptali talebinin zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     :

HUKUKİ DELİLLER        : İcra Müdürlüğü’nün …../…. E. Sayılı takip dosyası, ……… tarihli

ödeme emri, …………. Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlere dayanarak davalı alacaklı tarafından … İcra Müdürlüğü’nün …/…esas no ile kayıtlı bulunan takip dosyası üzerinden müvekkil hakkında yürütülen icra takibinin iptaline, yargılama masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, arz ve talep ederiz. …/…/…

Nil KÜLEGE

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu