İdare Hukuku

İMAR AFFI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İmar affı bir diğer adıyla imar barışı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda düzenlenmekte olup ruhsatı olmayan ya da ruhsatı veya eklerine aykırı inşa edilen yapıları kapsamaktadır. Ayrıca bu uygulama yapıların kayıt altına alınmasını sağlarken devletle vatandaşı da uzlaştırmaktadır.

İMAR AFFI (İMAR BARIŞI) NEDİR?

İmar Affı veya İmar Barışı, ülkemizde kaçak veya ruhsatsız yapıların yasallaştırılmasını sağlayan bir düzenlemedir. İmar barışı kapsamında, kaçak yapılar için çeşitli cezaların affedilmesi ve bu yapıların kayıt altına alınarak mevcut imar mevzuatına uygun hale getirilmesi hedeflenir.

İMAR AFFI (İMAR BARIŞI) NE ZAMAN GELDİ?

“İmar affı” ilk olarak 1984 yılında uygulanmış olmakla birlikte o tarihten bugüne kadar 20’den fazla imar affı içeren yasa çıkarılmıştır. En son imar affı, 24 Haziran 2018’de yapılan Türkiye genel seçimleri öncesinde 6 Haziran 2018 tarihinde “İmar Barışı” adı altında Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması ve bu yapıların yasallık kazandırılması amaçlanmıştır.

İMAR AFFI (İMAR BARIŞI) NEDEN GELDİ?

İmar Affı, genellikle mevcut yapı stokunun yasallaştırılması ve kayıt altına alınması amacıyla uygulanan bir düzenlemedir. Bu tür düzenlemelerin temel nedenleri şunlardır:

 • Yapılaşmanın Düzensizliği: Şehirlerde hızlı nüfus artışı, kentsel dönüşüm projelerinin yetersiz kalması veya plansız yapılaşma gibi nedenlerle, birçok yapı imar planlarına aykırı olarak inşa edilmişti. Bu durumda, imar affıyla bu yapıların yasallaştırılması ve kayıt altına alınması amaçlanır.
 • Hukuksal Belirsizliklerin Giderilmesi: Mevcut yapıların imar durumunun belirsiz olması veya hukuki süreçlerin uzaması, mülk sahipleri ve devlet arasında sorunlara neden olabilir. İmar barışı, bu tür belirsizlikleri ve süreçleri sonlandırarak taraflar arasındaki hukuki güvenceyi arttırır.
 • Ekonomik Düzenlemeler: İmar affıyla birlikte yapılan ödemeler veya idari para cezaları, devlete ek gelir sağlayabilir. Ayrıca, imar barışı sayesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması da hedeflenir.
 • Sosyal ve Siyasi Nedenler: Bazı durumlarda, toplumsal veya siyasi baskılar sonucunda imar affı gibi düzenlemeler yapılabilir. Bu tür adımlar, seçmenlerin veya belirli bir toplumsal kesimin taleplerini karşılamak için atılmış olabilir.

İMAR AFFININ ŞARTLARI NELERDİR?

İmar barışının şartları şu şekildedir:

 • Yapı Durumu: İmar affından yararlanmak isteyen yapıların belirli bir tarihten önce inşa edilmiş veya iskan alınmış olması gerekmektedir. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar da imar affı kapsamında değerlendirilir.
 • Yapı Tipi ve Konumu: İmar affından yararlanabilecek yapılar, genellikle konut, iş yeri veya tarımsal amaçlı kullanılan yapılar gibi belirli tiplerde olmalıdır. Ayrıca, yapılar belirli bir coğrafi alanda (örneğin kentsel dönüşüm bölgeleri) bulunmalıdır.
 • Başvuru Süreci: İmar affından yararlanmak isteyenlerin belirli bir başvuru sürecine uymaları gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgelerin tamamlanması, başvuru ücretinin ödenmesi ve ilgili idari prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir.
 • Ödeme Koşulları: İmar affı kapsamında yapılan düzenlemeler genellikle mali yükümlülükler içerir. Yapıların kaçak veya ruhsatsız olması durumunda, ödeme yapılması veya belirli bir bedel ödenmesi gerekebilir.
 • Ceza ve Yaptırımlar: İmar affı kapsamında belirli koşullara uymayan veya gereken ödemeleri yapmayan kişilere cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımlar, idari para cezaları, yapıların yıkılması veya hukuki işlemler gibi olabilir.
 • Uygulanma Süresi: İmar affı genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Bu süre sonunda başvurular kabul edilmez ve düzenlemeden yararlanma imkânı kalmaz. Uygulanma süresi genellikle yasal düzenlemede belirtilir.

İMAR AFFINDAN YARARLANABİLECEK YAPILAR NELERDİR?

İmar affından yararlanabilecek yapılar genellikle belirli kriterlere uygun olan ve belirli şartları sağlayan yapılardır ve bu yapılar şunlardır:

 • Ruhsatsız Yapılar: İnşaatı başlamış ancak ruhsat alınmamış yapılar, imar affı kapsamında değerlendirilebilir. Bu yapılar için belirli bir tarihe kadar yapı ruhsatı alma veya mevcut durumu düzeltme imkanı sağlanabilir.
 • Ruhsata Aykırı Yapılar: Yapı ruhsatı alınmış ancak ruhsata aykırı olarak inşa edilmiş yapılar da imar affından yararlanabilir. Bu tür yapılar için belirli bir süre içinde ruhsat alınması veya ruhsata uygun hale getirilmesi gerekebilir.
 • Yapı Kayıtlarının Olmayan Yapılar: Tapu kayıtlarında veya belediye veri tabanlarında kayıtlı olmayan yapılar, imar affı kapsamında kayıt altına alınabilir ve yasal hale getirilebilir.
 • Konut, İş Yeri ve Tarımsal Yapılar: Genellikle konutlar, iş yerleri ve tarımsal amaçlı kullanılan yapılar imar affı kapsamında değerlendirilir. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli kriterleri karşılayan diğer yapı tipleri de imar affından yararlanabilir.
 • Belirli Coğrafi Alanlardaki Yapılar: İmar affından yararlanabilecek yapılar genellikle belirli coğrafi bölgelerde bulunan yapılarla sınırlı olabilir. Örneğin, kentsel dönüşüm bölgeleri veya imar planı dışında kalan alanlardaki yapılar imar affından yararlanabilir.

İMAR AFFINDAN YARARLANAMAYACAK YAPILAR NELERDİR?

İmar affından yararlanamayacak yapılar genellikle belirli kriterlere uymayan veya kamu düzenini tehlikeye atan yapılar olabilir. Örneğin:

 • Kamu Alanlarına Yapılanlar: Kamu alanlarına veya yeşil alanlara yapılan yapılar genellikle imar affından yararlanamazlar. Bu tür yapılar genellikle kamuya ait arazilere veya korunması gereken doğal alanlara zarar verebilir.
 • Riskli ve Güvensiz Yapılar: Depreme dayanıksız veya güvenlik açısından riskli olan yapılar imar affından yararlanamazlar. Bu tür yapılar genellikle sağlık ve güvenlik riskleri oluşturduğu için imar affı kapsamında değerlendirilmezler.
 • Önemli Altyapı ve Ulaşım Hatlarına Yakın Yapılar: Altyapı ve ulaşım hatlarına yakın yapılar, genellikle imar affından yararlanamazlar. Bu tür yapılar, altyapıya zarar verebileceği veya ulaşım güvenliğini tehlikeye atabileceği için imar affı kapsamında değerlendirilmezler.
 • Çevre Koruma Alanlarına Yapılanlar: Özel çevre koruma alanlarına veya sulak alanlara yapılan yapılar, çevre koruma politikalarına aykırı olduğu için imar affından yararlanamazlar.
 • Kültürel Miras Alanlarına Yapılanlar: Tarihi veya kültürel miras alanlarına yapılan yapılar genellikle imar affından yararlanamazlar. Bu tür yapılar, kültürel mirasın korunması ve değerinin korunması açısından önem taşıdığı için imar affı kapsamında değerlendirilmezler.
 • Tarım ve Doğal Alanlara Yapılanlar: Tarım alanlarına veya doğal alanlara yapılan yapılar imar affından yararlanamayabilir. Bu tür yapılar, tarım faaliyetlerini engelleyebilir veya doğal ekosistemi bozabilir, bu nedenle imar affı kapsamında değerlendirilmezler.

İMAR AFFI BAŞVURU SÜRESİ NEDİR? 

İmar affı başvuru süresi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için 3 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurulması gerektiğini öngörmektedir.

İMAR AFFINA NASIL BAŞVURULUR?

İmar affı başvurusu için öncelikle belirlenen başvuru tarihlerini ve şartlarını kontrol etmelisiniz. Gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru yapılacak kuruma veya belediyeye başvurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında doldurulması gereken formları eksiksiz doldurmalı ve başvurunun sonucunu düzenli olarak takip etmelisiniz. İmar affı başvurusunun kabul edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi veya başka bir onay belgesi alabilirsiniz.

İMAR AFFINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İmar affı başvurusu için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Taşınmazın tapu kaydı ve varsa tapu fotokopisi
 2. Yapının fotoğrafları (iç ve dış mekan)
 3. Yapı ruhsatı veya ruhsat olmaması durumunda yapı kullanma izin belgesi veya benzeri belgeler
 4. Yapının inşaatının başlama tarihi ve bitiş tarihi gibi yapıya ilişkin bilgileri içeren belgeler
 5. Yapının inşa edildiği arazinin imar durumu hakkında bilgi veren belgeler (imar planı, parselasyon belgesi vb.)
 6. Belediye veya ilgili kurumdan alınan başvuru formu ve beyanname
 7. Diğer belgeler: Kimlik belgesi fotokopisi, ikametgah belgesi, imza sirküleri gibi talep edilen ek belgeler

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapı Kayıt Belgesi, imar affı kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapıların, yasal hale getirilmesini sağlayan belgedir. İmar affı kapsamında, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan ve belirli şartları sağlayan bu tür yapılar için başvuru yapıldığında ve gerekli şartlar yerine getirildiğinde verilen bir belgedir.

Yapı Kayıt Belgesi almak, yapı sahiplerine çeşitli avantajlar sağlar. Bunlar arasında, yapıların yasal hale gelmesi, yıkım tehdidinin ortadan kalkması, yapıların elektrik, su, doğalgaz gibi temel hizmetlerden yararlanabilmesi, konut kredisi kullanma imkanı gibi hususlar bulunmaktadır. Yapı Kayıt Belgesi, yapı sahibine, yapıyı yasal hale getirme ve kullanma hakkı tanır.

YAPI KAYIT BELGESİNİN VERİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR?

Yapı Kayıt Belgesi’nin verilmesi için genellikle belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar şu şekildedir:

 • Yapının mevcut haliyle yerinde ve güvenli bir şekilde kalabilecek durumda olması,
 • Yapının imar mevzuatına aykırı bir durumda olması veya ruhsatsız olarak inşa edilmiş olması,
 • Başvuru sahibinin tapu veya kadastro kayıtlarına göre yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olması veya yapı üzerinde meşru bir hakka sahip olması,
 • Yapının, imar affı kapsamında belirlenen süre içinde yapılmış olması,
 • Yapının, belediyenin veya ilgili kurumun talep ettiği diğer belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması.

YAPI KAYIT BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

Yapı Kayıt Belgesi, imar affı kapsamında yapılmış ve kayıt altına alınmış yapılara sahip olan kişilere bazı haklar sağlar. Bu haklar, genellikle yapı sahiplerine yasal bir statü kazandırır ve yapılarının mevcut durumda kalmasını sağlar. İşte Yapı Kayıt Belgesi’nin sağladığı haklar şu şekildedir:

 • Yasal Statü: Yapı Kayıt Belgesi, imar mevzuatına aykırı veya ruhsatsız olarak yapılmış yapıların yasal bir statü kazanmasını sağlar. Böylece, bu yapılar için yıkım veya yaptırım riski azalır.
 • Hukuki Koruma: Yapı Kayıt Belgesi alan yapılar, artık mevcut haliyle yerinde kalabilir ve hukuki olarak korunurlar. Bu belge, yapıların gelecekteki hukuki anlamda sorun yaşama olasılığını azaltır.
 • Değer Artışı: Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların, yasal bir statü kazanması nedeniyle değerleri artabilir. Bu belge, yapıların tapu değerlerini olumlu yönde etkileyebilir.
 • Vergi ve Cezalardan Muafiyet: Yapı Kayıt Belgesi, yapı sahiplerine imar affı kapsamında vergi borçlarından ve yapı kayıt belgesi başvuru tarihinden önceki döneme ait cezalardan muafiyet sağlayabilir.
 • Legalizasyon: Yapı Kayıt Belgesi, yapıların imar mevzuatına uygun hale getirilmesi veya yasal süreçlerin tamamlanması için bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu belge, yapı sahiplerine ilgili mevzuata uygun olarak düzenleme yapma fırsatı sunar.

YAPI KAYIT BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Yapı kayıt belgesi, başvurunun yapıldığı yerin belediyesi veya ilgili idare birimleri tarafından verilmektedir. Başvurular genellikle ilgili belediyenin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya İmar Müdürlüğü gibi birimlerine yapılır. Başvurunun ardından gerekli incelemeler yapılarak yapı kayıt belgesi başvuru sahibine verilir. Yapı kayıt belgesi almak isteyen kişilerin ilgili belediyenin r0esmi internet sitesinden veya doğrudan belediyeye başvurarak detaylı bilgi alması ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

E-DEVLETTEN YAPI KAYIT BELGESİ ALINIR MI?

Evet, e-Devlet üzerinden yapı kayıt belgesi başvurusu yapmak mümkündür. Ancak, bu işlem için bireylerin öncelikle tapu kayıtlarının e-Devlet üzerinden güncel olması gerekmektedir. Eğer tapu kayıtları güncel değilse, yapılacak olan başvuru işlemi başarılı bir şekilde tamamlanamayabilir. Bu nedenle, yapılacak olan başvurulardan önce tapu kayıtlarının güncel olduğundan emin olmak önemlidir.

YAPI KAYIT BELGESİ NE KADAR SÜRE İÇİN VERİLİR?

Yapı kayıt belgesi, başvurunun kabul edilmesini takiben ve gerekli ödemelerin yapılmasının ardından belirlenen koşullara uygunsa hemen verilir. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

YAPI KAYIT BELGESİ HARCI NE KADAR?

Yapı kayıt belgesi almak için başvuru yapan mülk sahipleri belirli bir ödeme yapmak zorundadır. Bu ödeme, arazinin emlak vergisi değeri baz alınarak hesaplanır. Yaklaşık maliyet ile emlak vergisi değeri birlikte dikkate alınarak, konutlar için %3, ticari amaçlarla kullanılan yapılar için ise %5 oranında bir hesaplama yapılır.

İMAR AFFININ SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

İmar affı, yapı kayıt belgesi alan kişilere çeşitli avantajlar sağlar bu avantajlar şu şekildedir:

 • Yapı kayıt belgesi ile yapılan yapının hukuki statüsü düzeltilir ve yasal bir zemine oturtulur.
 • Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar kayıt altına alınır ve yasal hale gelir.
 • Yapı kayıt belgesi sahipleri, artık yapılarını rahatça kullanabilir, satış veya devir gibi işlemleri gerçekleştirebilir.
 • Yapı kayıt belgesi alan kişiler, yapılarının yasal hale gelmesi sayesinde vergi avantajlarından faydalanabilirler.
 • İmar affı, kaçak yapıların yıkılmasını önler ve mevcut yapı stokunun düzenlenmesine katkı sağlar.
 • Kayıt altına alınan yapılar, kentsel dönüşüm projelerinde de daha avantajlı konuma gelir.
 • İmar affı, ekonomik ve sosyal açıdan düzensiz yapılaşmanın önüne geçmeye ve kentsel gelişimi desteklemeye yardımcı olur.

İMAR AFFININ DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

İmar affının dezavantajları şu şekildedir:

 • Uygulanan imar affıyla birlikte, kaçak yapılar yasallaşır ve mevcut yapı stoğu içinde yer alır. Bu durum, kent estetiğini ve planlamasını olumsuz etkileyebilir.
 • İmar affıyla kayıt altına alınan yapılar, bazı durumlarda yapısal güvenlik sorunlarına sahip olabilir. Bunlar, afet riski altında olan bölgelerde ciddi tehlikelere neden olabilir.
 • Bazı kişiler, imar affıyla yapılarını kayıt altına alırken, yasal düzenlemeleri tam olarak yerine getirmezler veya eksik veya hatalı bilgiler sunarlar. Bu durum da gelecekte sorunlara neden olabilir.
 • İmar affı, yapılan yapıların ruhsat almadan önceki hukuki durumunu düzeltmek için bir fırsat sunar, ancak bu yapıların daha sonraki ruhsatlandırma süreçlerini de etkileyebilir. Gelecekte yapılan inşaat veya tadilat işlemleri için bazı kısıtlamalar getirebilir.
 • İmar affı, kaçak yapılaşmayı teşvik edebilir ve mevcut düzenlemelere uymadan yapı yapmanın yasadışı olduğu algısını zayıflatabilir.
 • Bazı durumlarda, imar affı uygulamaları adaletsizlik algılarına neden olabilir. Yasalara uyan vatandaşlar, yapılarını yasal hale getirirken, kaçak yapı yapmış ancak imar affından faydalanmamış kişiler bu durumdan rahatsızlık duyabilirler.

İMAR AFFININ DEPREMLERDEKİ ROLÜ NEDİR?

İmar affının depremlerdeki rolü, kaçak yapılaşmanın neden olduğu risklerin artması ve afetlerdeki zararların büyümesiyle ilgilidir. İmar affının depremlerdeki rolüne dair bazı noktalar şu şekildedir:

 • Yapı Kalitesi ve Güvenliği: İmar affıyla yasallaşan kaçak yapılar genellikle standartlara uygun olmayabilir ve yapısal güvenlik sorunlarına sahip olabilir. Bu tür yapılar deprem anında ciddi hasarlara veya çöküntülere yol açabilir.
 • Risk Artışı: Kaçak yapılaşma, imar affıyla teşvik edilirse, afet riski taşıyan bölgelerdeki yapı stoğu artabilir. Bu da deprem gibi afet durumlarında daha fazla zarar ve kayba neden olabilir.
 • Afet Sonrası Kurtarma ve Yeniden İnşa Çabaları: Kaçak yapılar imar affı ile yasallaştırıldığında, afet sonrası kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları daha karmaşık hale gelebilir. Yasal olmayan yapılar, afet sonrası yardım ve yeniden yapılanma süreçlerini etkileyebilir ve uzatabilir.
 • Toplum Güvenliği ve Hazırlık: Kaçak yapıların artması, afetlerdeki riskleri ve zararları artırabilir. Bu nedenle, imar affı politikaları, toplum güvenliği ve afete hazırlık çalışmalarını zorlaştırabilir.
 • Uzun Vadeli Planlama ve Risk Azaltma: İmar affı, uzun vadeli planlama ve afet risklerini azaltma çabalarını engelleyebilir. Yasal olmayan yapıların yasallaştırılması, afet risklerini ve zararlarını azaltmaya yönelik uzun vadeli planlama ve yatırımları engelleyebilir veya erteleyebilir.

Sonuç olarak, imar affı kaçak yapılaşmayı yasallaştırarak afet risklerini artırabilir ve afet durumlarında zararları büyütebilir. Bu nedenle, afet risklerini azaltma ve toplum güvenliğini artırma çabalarıyla birlikte, imar affı politikalarının dikkatlice değerlendirilmesi ve uygulanması önemlidir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU İMAR AFFI HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız idare hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Hürriyet Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin idare hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. İdare hukukundan doğan imar davaları gibi pek çok alanda hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İmar Barışı Nedir?

İmar affı, yapılaşma hukukunda mevcut olan kaçak yapıların yasal hale getirilmesini sağlayan bir düzenlemedir. Bu affın amacı, kaçak yapıların kayıt altına alınarak çevresel düzenlemelere uygun hale gelmesini sağlamaktır. İmar affıyla, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış binaların kayıt altına alınması ve yasallaştırılması amaçlanır. Bu sayede, kaçak yapılar için idari yaptırımların önüne geçilir ve mevcut yapılar yasal bir statü kazanır. Yapı sahipleri, belirlenen şartları yerine getirerek yapılarını kayıt altına aldırabilir ve bu sayede hukuki sorunlardan kurtulabilirler.

İmar Affı Kimleri Kapsıyor?

İmar affı, yasal izin almadan veya ruhsat ve eklerine aykırı bir şekilde inşa edilmiş olan yapıları kayıt altına almayı ve yasallaştırmayı amaçlayan bir düzenlemedir. Bu kapsamda, imar affından yararlanabilecek kişiler arasında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı sahipleri bulunmaktadır. Ayrıca, tapulu arsasına veya tarlasına yapı inşa eden ve bu yapılar için gerekli izinleri almayan kişiler ile kamu arazisine kaçak yapı inşa edenler de imar affından faydalanabilirler

İmar Affı Nasıl Yapılır?

İmar affı başvurusunda ilk adım, yapı kayıt belgesi başvurusunun yapılmasıdır. Ardından gerekli harçların ödenmesi gerekmektedir. Harçlar ödendikten sonra yapı kayıt belgesi düzenlenir. Bu belgenin hazırlanmasının ardından bina sisteme dahil edilir ve imar affından yararlanma süreci tamamlanmış olur.

Kaçak Yapılara İmar Affı Var Mı?

İmar affı kapsamında alınabilen yapı kayıt belgesi, kaçak yapıları yasal hale getirmektedir, böylelikle yapılar ruhsatlı ve iskanlı bir yapı gibi kabul edilmektedir.

İmar Affı Yasası Kimleri Kapsıyor?

İmar Affı yasası, kaçak veya ruhsatsız yapılarla ilgili düzenlemeler içerir. Genellikle yasa, yapıların mevcut imar mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yasal düzenlemeler, yapıların kayıt altına alınması, yasallaştırılması ve mevcut imar mevzuatına uygun hale getirilmesi için bir fırsat sunar. Bu yasa, kaçak veya ruhsatsız yapılarla ilgili yasal süreci düzenlemekte ve bu tür yapıların sahiplerine belirli koşullar altında yasal bir çözüm sunmaktadır.

Son İmar Affı

31 Aralık 2022 tarihine kadar inşa edilmiş ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine uymayan yapıların sahipleri, 3 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmalı ve belirlenen kayıt ücretini 30 Mayıs 2023 tarihine kadar ödemelidir. Bu şartlar yerine getirildiğinde, Yapı Kayıt Belgesi verilerek yapılar yasal hale getirilecektir.

Hisseli Tapuda İmar Affı

Tüm hissedarların başvuruda bulunması durumunda, hisseli arsalarda imar affı uygulanabilir. Hisseli tapuda yapı kayıt belgesinin alınabilmesi için paylı mülkiyet veya el birliği mülkiyet durumuna bakılmaksızın, hisseli tapu sahiplerinin tamamının anlaşması gerekmektedir.

Kaçak Yapı Yapmanın Cezası Ne Kadar?

Kaçak yapının cezası Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir:

Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kaç Metrekareye Kadar Ruhsat Gerekmez?

250 metrekareye kadar olan yapılarda ruhsat gerekmemektedir.

Nil KÜLEGE

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu