İş Hukuku

İŞ KAZASI TAZMİNATI VE ŞARTLARI

İşçi, çalıştığı iş esnasında iş kazası geçirirse, işveren kaza geçiren işçiye iş kazası tazminatı ödemekle yükümlüdür. İş kazası tazminatı sebeplerine, ‘’işyerinde kalp krizi geçirmek, işçinin intihar etmesi, işçinin fazla mesai yapması durumunda yaşadığı sağlık sorunları, elektrik arızasını gideren işçinin bu esnada zarar görmesi’’ durumları örnek olarak gösterilebilir. İş kazalarından kaynaklı işçinin yaşadığı sağlık sorunlarına karşılık olarak işveren, kaza geçirmiş işçiye, iş kazası tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İŞ KAZASI NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş kazası: “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak ifade edilmektedir. Kanunda tanımlanan durumların yaşanması halinde işveren, iş kazası tazminatı ödemek durumundadır.

İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası halleri şunlardır:

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen olaylardır.

Yukarıda sayılan durumlardan en az birisi mevcutsa, bir iş kazasının varlığından söz edebiliriz.  İş kazalarının en yaygın örnekleri şunlardır:

 • Kayma, takılma veya düşme
 • Hareketli makinelere vücudun belli başlı uzuvlarını kaptırma
 • Ulaşım ve araçla ilgili kazalar
 • Yangın ve patlamalar

Yukarıda sayılan olaylardan en az birini, iş esnasında yaşamış olan işçi, iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilir.

İŞ KAZASI SAYILMAYAN DURUMLAR?

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için, kazanın iş esnasında gerçekleşmesi şarttır. İş esnasında gerçekleşmeyen kazalar iş kazası olarak nitelendirilemez. İş kazası sayılmayan durumlara örnekler şunlardır:

 • İşçinin, kendi imkanlarıyla işe giderken kaza yapması sonucunda zarar görmesi (Eğer ulaşım aracı, işveren tarafından tahsis edilmişse iş kazası sayılır)
 • İşini bitirdikten sonra işyerinde arta kalan zamanını kendi tercihleri doğrultusunda değerlendiren işçinin kaza geçirmesi

Yukarıda sayılan olaylardan herhangi birini yaşayan işçi, iş kazası tazminatına hak kazanamaz.

İŞ KAZASI TAZMİNATI NASIL ALINIR?

İş kazası geçiren bir işçi, iş kazası tazminatı almak için açtığı iş kazası tazminat davasını kaza geçirdikten sonraki 10 sene içerisinde kazanmış olmalıdır. Davanın sonucunda mahkeme, işverenin hatasız olduğuna karar verirse işçi, iş kazası tazminatı kazanamaz.

Türk Borçlar Kanunu kapsamında, kaza geçiren işçi, küçük ya da büyük fark etmeksizin, iş esnasında fiziksel, zihinsel ya da ruhsal bir zarar gördüyse, iş kazası tazminatı alabilmek için iş kazası tazminat davası açabilir.

İş kazası geçirmiş işçi, işvereninden iş kazası tazminatı talep edebilmesi için iş mahkemesine başvurmalıdır. İş mahkemesine kişisel olarak başvuru zor olduğu için işçinin, bu konuda uzman bir avukata danışması tavsiye edilir.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN HAKLARI

İlk olarak işçi, iş görmezlik gelirinden yararlanır. Eğer iş görmezlik oranı %10’dan fazla ise işçi, sürekli iş görmezlik maaşından yararlanma hakkına sahip olur.

İşçinin Malulen emekli olabilmesi için;

İş göremezlik oranı %40’dan fazla ise: 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim

İş göremezlik oranı %60’dan fazla ise: 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 gün prim

İş göremezlik oranı %80’den fazla ise: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim yatırılmış olmalıdır.

İşçinin vefat etmişse yakınlarına ölüm aylığı bağlanır. Ayrıca cenaze masrafları ve tedavi giderleri de karşılanır. İşçilere SGK’nin yaptığı yardımlar bu şekildedir.

Kaza geçiren işçi, aynı zamanda maddi ve manevi tazminat hakkına sahiptir.

Maddi Tazminat Hakkı Doğuran Masraflar:

 • Tedavi masrafları
 • Kazanç kaybı
 • İş gücü kaybı
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı zararlar

 Manevi Tazminat Hakkının Doğması:

 • Kaza ve tedavi sürecindeki elem ve ızdırabın giderilmesi sebebiyle manevi tazminat hakkı doğar

 Kazanın özelliklerine göre işçinin yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilir.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ NELER YAPMALI

İlk olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 76.maddesine göre işveren, kaza geçiren işçinin tedavisi için sağlık ekiplerinin işyerine gelmesini sağlamalı veya kaza geçiren işçiyi sağlık kuruluşuna ulaştırmalıdır. Aynı zamanda, işçinin kaza nedeniyle uğradığı maddi veya manevi zararlar işveren tarafından karşılanmalıdır. Hastanede yapılan işlemlerin belgelenmesinde, iş kazası mutlaka belirtilmelidir. Hastane, düzenlediği belgeyi 10 iş günü içerisinde SGK’ye bildirmelidir.

İşveren, iş kazasının yaşanmasının ardından 3 iş günü içinde yaşanan kazayı SGK’ye bildirmelidir. İşveren bildirmezse, işçi SGK’ye bildirimde bulunabilir. İşyeri eğer 3 iş günü içerisinde bildirim yapma yükümlülüğünü ihlal ederse, idari para cezası ile karşılaşır. Ayrıca işveren bu süre içerisinde bildirimde bulunmazsa, bildirim yapıldığı güne kadar SGK’nin işçiye ödediği iş görmezlik ücreti de işverenden alınır.

İŞ KAZASI SGK BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? SÜREÇ

İş kazasının bildirimi İŞVEREN TARAFINDAN 3 farklı şekilde yapılabilir:

 • Doğrudan bildirme
 • Taahhütlü posta ile bildirme
 • E-Sigorta yolu ile bildirme

 İşveren, direkt SGK’ye giderek SGK İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMUNU

 • İşveren, İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU DOLDURUP iadeli taahhütlü posta yoluyla doldurduğu formu SGK’ye gönderebilir.
 • İşveren, ‘’İş Kazası Bildirim Sistemi’’ aracılığıyla internet üzerinden İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU

İş kazası bildirimi, işveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal yapılır. Yine işveren tarafından, 3 iş günü içerisinde SGK’ye başvurulur. İş kazası eğer işverenin kontrolü dışındaki bir yerde meydana gelmişse, Bildirim süresi, kazanın öğrenildiği tarihte başlar.

İŞ KAZASINDA KUSUR ORANI NASIL BELİRLENİR?

İş kazasında kusur oranı, işçinin alacağı tazminatın belirlenmesi hususunda önem arz etmektedir. Bu hususta Yargıtay 21.Hukuk Dairesi’nin önemli bir içtihadı vardır. Bu içtihada göre iş kazası kaçınılmazlıktan kaynaklanmış ise kusur oranı %60 işverene, %40 ise işçiye aittir.

Eğer olay, kusurdan bağımsız olarak, kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşmişse bu durumda iki taraf da kusurludur.

İŞ KAZASI MALULİYET ORANI NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

Maluliyet; kaza, hastalık, saldırı, doğal afet gibi sebeplerden ötürü vücudun bir kısmının ya da tamamının kullanılamaz hâle gelmesine verilen isimdir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 25.maddesinin 1.fıkrasına göre ‘’Mesleki kazanç gücünün en az %60’ını iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, engelli sayılır.’’ Maluliyet oranının tespiti için de yetkili sağlık hizmet sunucularından rapor alınmasının ardından işçiye ait dosya SGK tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir. Maluliyet oranı tespiti, sigortalının maruz kaldığı olay neticesinde Bölge Sağlık Kurulunca belirlenir

İŞ KAZASI TAZMİNATI HESAPLANMASI

İş kazası tazminatında dikkat edilen husus, ‘’işçi eğer kaza geçirmeseydi, bu süreçte ne kadar ücret kazanacaktı?’’ hususudur.

İş kazası nedeniyle tazminat davası açılırken hesaplamada dikkat edilmesi gerekilen dört unsur:

 • İşçinin yaşı
 • İşçinin maluliyet oranı
 • İşçinin ücreti
 • Kusur dağılımı

İlk olarak işçinin iş görme edimi karşılığında kazandığı ücret hesaplanır. Ardından bir insan yaşamına göre işçinin çalışabileceği süre belirlenir. Yargıtay’a göre işçinin aktif çalışma dönemi, 60 yaşına kadardır.

İş kazası tazminatı hesaplanırken, indirim yapılması gereken durumlar da vardır. Örneğin:

 • İşçinin kusur oranı
 • İşçinin maluliyet oranı
 • İşçinin evlenme ihtimali bulunması
 • İşçinin yaşı
 • İşçiye SGK tarafından ödenen ödenekler

İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT NASIL BELİRLENİR?

İş kazası nedeniyle tazminat davalarında manevi tazminatın belirlenmesi hususunda Türk Borçlar Kanunu’nun 56.maddesinin 2.fıkrasına göre işçinin bedeninin ağır bir biçimde zarar görmesi durumunda işçinin, işçinin ölmesi durumunda da işçinin yakınlarının manevi tazminat hakları vardır.  İş kazası nedeniyle tazminat davalarında manevi tazminat hesaplamasının teknik bir yöntemi yoktur. Bu tazminat, somut olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenir. Manevi tazminat, Türk Borçlar Kanunu’nun 47.maddesine göre belirlenir. Buna göre:

 • Somut olayın özellikleri
 • Tarafların ekonomik durumları
 • Tarafların olaydaki kusur oranları
 • Meydana gelen manevi zararın boyutu ve yarattığı etkiler (Örneğin; ölüm, yaralanma veya kaza geçiren işçinin sadece üzüntü duyması)
 • Olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücü
 • Verilecek olan manevi tazminatın, verilen tarafı çok zenginleştirmemesi, alınan tarafı da çok fakirleştirmemesi

İŞ KAZASI SONUCU DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası nedeniyle ölen bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin, aldığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması sonucunda destek alan kişilerin uğradıkları zararlardır. Dolayısıyla bu tazminat, yalnızca işçinin ölmesinin ardından ortaya çıkar. Destekten yoksun kalma tazminatını sadece ölen işçinin ailesi değil, işçinin çalışırken destek olduğu kişiler ve ileride bu destekten yararlanması söz konusu olan kişiler talep edebilir. Destekten yoksun kalma tazminatının verilmesi için tazminatı talep eden tarafta hakim tarafından, ölen işçinin sağlığında destekten yoksun kalacağını iddia edenlere bakacak nitelikte olmasını ve tazminat talep eden tarafın iş kazasında ölen işçinin yardımına muhtaç olması aranır.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR?

İş kazası nedeniyle tazminat davası;, işverenin işyerinde çalışan işçinin iş esnasında yaralanması ya da ölmesi durumunda, kendisine ya da yakınlarına işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle  açılan bir davadır. İş kazası nedeniyle tazminat davası, Maddi veya manevi tazminat davası olarak ayrılır. İş kazası tazminatı davası, hem asıl işverene hem de taşeron işverene karşı açılabilir. İş kazasının yaşanmasının ardından iş kazasından etkilenen taraf, iş kazası tazminat davasını kazanın gerçekleştiği yere en yakın iş mahkemesinde açabilir. İş kazası durumunda işçi tarafının, alanında uzman avukatlar aracılığıyla iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmesi için iş mahkemesine başvurması önemlidir.

İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI

Yaşanan iş kazası, işveren tarafından mutlaka SGK’ye bildirilmelidir. Bu bildirimin ardından SGK, müfettişleri aracılığıyla kaza hakkında inceleme yapar ve kazanın iş sebebiyle olup olmadığını tespit eder. Bu tespitin üzerine bir inceleme raporu hazırlar. İnceleme raporu, kazanın bir iş kazası olduğunu belirtmişse hak sahibi, doğrudan iş mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Yaşanan kaza, eğer SGK tarafından iş kazası olarak nitelendirilmemişse, işveren hem SGK’ye karşı hem de işverene karşı iş kazasının tespiti davası açmalıdır. Bu dava, iş kazası tazminat davasından bağımsız bir davadır. Dava açma süresi, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıllık bir zamanaşımına tabidir. İş kazasının tespiti davası kesinleştikten sonra, iş kazası tazminat davası açılabilir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NE KADAR SÜRER?

İş kazası nedeniyle tazminat davası, iş kazasının yaralanmayla mı yoksa ölümle mi sonuçlandığı, iş kazası tazminat davasının sürmesi bakımından önem arz etmektedir. Çünkü yaralanmalı iş kazalarında, işveren, işçinin maluliyet oranına itiraz etmekte gerekirse de bu hususu ayrı bir dava konusu yapmaktadır. Dolayısıyla iş kazası tazminat davası süreci uzamaktadır. Yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarında dava süresi ortalama 5-6 yıl, ölüm ile sonuçlanan iş kazalarında ise dava süresi 2-3 yılı bulmaktadır. Kısaca iş kazası nedeniyle tazminat davasındaki süreç, somut olaya göre değişkenlik gösterir

İŞ KAZASI DAVASI SONUCU

İş kazası sonucunda hakim, tarafların kusur oranına göre maddi ve/veya manevi tazminata hükmeder. Maddi tazminat miktarı belirlenirken, ‘’işçinin tedavi masrafları , işçinin kazanç kaybı, işçinin iş gücü kaybı, işçinin ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı zararları’’ hakim tarafından göz önünde tutulur. İşverenin ya da işverenin yakınlarının alacağı manevi tazminat ise, somut olayın özelliklerine göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, tarafların olaydaki kusur oranlarına göre, meydana gelen manevi zararın boyutu ve yarattığı etkilere göre (Örneğin; ölüm, yaralanma veya kaza geçiren işçinin sadece üzüntü duyması), olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücüne göre, verilecek olan manevi tazminatın, verilen tarafı çok zenginleştirmemesi, alınan tarafı da çok fakirleştirmemesi durumuna bakılarak belirlenir.

İŞ KAZASI DAVASI ZAMANAŞIMI

İş kazaları sonucu açılacak olan tazminat davalarının zamanaşımı süresi iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. İş kazası nedeniyle bir ceza davası açılmışsa, ve ceza davasının zamanaşımı süresi daha fazla ise iş kazası tazminat davasında da ceza davası zamanaşımı süresi uygulanır. Örneğin: iş kazası esnasında işçi ölmüşse, Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesinde düzenlenen taksirle öldürme suçundan dava açılacaktır. Taksirle öldürme suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıl olduğu için bu süre, iş kazası tazminatı davasında da uygulanır. Ancak, işçinin geçirdiği kaza, ölümle değil de yaralanma ile sonuçlanırsa, Türk Ceza Kanunu’nun 89.maddesinde düzenlenen taksirle yaralama suçu meydana gelir ve taksirle yaralama suçunun dava zamanaşımı süresi ise 10 yıldır.

İŞ KAZASI SONRASI CEZA DAVASI VE SÜRECİ

İş kazasında işçinin ölümü ya da yaralanması durumunda, işverenin cezai sorumluluğu meydana gelir. İşverenin cezai sorumluluğu somut olaya göre değişir. Uygulamada genellikle, taksirle öldürme ya da taksirle yaralama suçları ile karşılaşılsa da nadiren de olsa, kasten öldürme ya da kasten yaralama suçlarıyla da karşılaşılabilir. İşveren, işçinin yaşadığı kazada eğer özen yükümlülüğünü ihlal etmişse ve kaza yaşanmasını istemediği halde kaza yaşanmışsa, işçinin ölmesine ya da yaralanmasına göre taksirle öldürme ya da taksirle yaralama suçundan sorumlu tutulur. Ancak işveren, kazaya bile bile sebebiyet vermişse, ve kaza sonucunu öngörebilecek durumdaysa, işçinin ölmesine ya da yaralanmasına göre kasten öldürme ya da kasten yaralama suçundan sorumlu tutulur.

İş kazasının ardından ceza davasının sürecinin başlaması için, işçi, kazanın oluşmasının ardından 6 ay içerisinde şikayetçi olması gerekir. İş kazasının ceza davası, asliye ceza mahkemesinde görülür. Ancak somut olayın ağırlığına göre dava, ağır ceza mahkemelerinde de görülebilir. Örneğin, işçi kaza esnasında ölmüşse ve işveren tarafından bir kast mevcutsa, işveren kasten öldürme suçundan dolayı ağır ceza mahkemesinde yargılanır. Davanın uzunluğu, iş kazası avukatının tecrübesine göre değişkenlik gösterebilir. Dava en iyi ihtimalle en az 1,5 yıl sürmektedir.

İŞ KAZASI TUTANAĞI NASIL TUTULUR

İş kazası tutanağı işveren tarafından tutulmalıdır. İş kazası tutanağında, kazanın nasıl meydana geldiği tutanak üzerinde ayrıntılı bir biçimde anlatılmalıdır. İş kazası tutanağında belirtilmesi gereken hususlar:

 • Kazanın meydana geldiği yer
 • Kazanın meydana geldiği tarih ve saat
 • Kazayı yaşayan işçi veya işçilerin adı, soyadı ve işe başlama tarihi
 • Kazaya sebep olan etkenler ve kazanın oluşum süreci
 • Kazanın meydana geldiği esnada işçinin yapmakta olduğu iş ve görevi
 • Eğer varsa kazanın tanıkları ve tanıkların beyanları
 • Kazadan etkilenenlere uygulanan tıbbi müdahaleler
 • İşverenin ve/veya işyerindeki yönetici kademelerindeki kişilerin açıklamaları
 • Kazayla ilgili iş kurumu tarafından alınan tedbirler ve düzeltilmesi gereken durumlar

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU İŞ KAZASI AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Hürriyet Hukuk Bürosu İş kazası avukatı uzman kadromuz ile uzun yıllardır işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda en hızlı şekilde arabuluculuk süreci ile dava aşamalarında danışmanlık ve iş kazası avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

İş kazası avukatı kadromuz ile iş kazası ve işçi hakları konusunda işçi müvekkillerimiz adına iş kazası tazminat davaları ve dava sonrası süreçte icra işlemleri konusunda hukuki destek sağlamaktadır. Daha detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan ‘’avukata sor’’ sekmesine tıklayabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İş Kazası Sigorta Tazminat Ödüyor Mu?

Manevi tazminat kapsamında ödenecek olan iş kazası tazminatı miktarı Yargıtay’ın emsal niteliği taşıyan kararı uyarınca SGK tarafından karşılanır. İş kazası geçiren, sonrasında ise iş görmez raporu alan işçi, iş görmediği süre boyunca SGK tarafından ödeme alır.

İş Kazasında Hangi Durumlarda İş Kazası Tazminatı Alınır?

İş kazasında işçi; kusurluluk oranına göre maddi ve/veya manevi tazminat alır. İşçinin tedavi masrafları, kazanç kaybı, iş gücü kaybı, ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı zararları olması durumunda maddi tazminat,

Kaza ve tedavi sürecindeki elem ve ızdırabın giderilmesi durumunda da manevi tazminat hakkı kazanır.

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Ölümlü iş kazası tazminat davası 2-3 yıl, yaralanmalı iş kazası tazminat davası ise 5-6 yıl sürebilir. Yaralanmalı iş kazası tazminat davası, ölümlü iş kazası tazminat davasından daha uzun sürmektedir. Çünkü yaralanmalı iş kazalarında, işveren, işçinin maluliyet oranına itiraz etmekte gerekirse de bu hususu ayrı bir dava konusu yapmaktadır. Dolayısıyla iş kazası tazminat davası süreci uzamaktadır.

İş Kazası Bildirim Süresi

İş kazası bildirim süresi, kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 3 gündür. Örneğin, salı günü bir iş kazası yaşanmış ise, en geç cuma günü SGK’ye bildirilmelidir.

İş Kazası Bildirmeme Cezası 2024

İş kazası bildirmeme cezası, 2024 yılında en az 24.607,00 TL’dir. İş kazasını geç bildiren ya da hiç bildirmeyen işverene 24.607,00 TL idari para cezası kesilecektir.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulur?

İş kazası tutanağı, işin meydana gelmesinin ardından işveren tarafından tutulur. Örnek iş kazası tutanağına erişmek için tıklayınız.

Mehmet Kışlık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu