İdare Hukuku

İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE MÜHÜRLEME

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ VE MÜHÜRLEME

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ VE MÜHÜRLEME

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve mühürleme yazımıza başlamadan önce işyeri ruhsatı olmadan bir işletmenin faaliyet gösteremeyeceğini, ruhsatı olmayan işletmelerin yetkili idarelerce (Belediye, İl Özel İdaresi gibi) kapatılacağını İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır? Başlıklı yazımızda bahsetmiştik. Bu makalemizde idari işlem niteliğinde olan işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali, faaliyetten men ve işyerinin mühürlenmesi konularını ele alacağız.

İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işyerlerinde aranacak genel şartlar; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesinde işyerinin türü ve bulunduğu bölgeye göre ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kısaca bahsetmek gerekirse iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması, kat mülkiyetine tabi işyerlerinde kat maliklerinin oy birliği ya da oy çokluğu ile alması gereken kararlar, kolluktan görüş alınması gereken hallerde görüşün alınması gibi durumlar aranmaktadır.

İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ DURUMLARINDA YAPILACAKLAR

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez. İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

İŞYERİ RUHSAT İPTALİ VE MÜHÜRLEME SEBEPLERİ NELERDİR?

İşyerlerinin açılışı ve ruhsatlandırılmasına ilişkin işlemler işyerinin türü, sınıfı, bölgesi gibi özelliklerine göre değiştiği gibi ruhsat düzenleyecek kurumlarda değişmektedir. İşyerlerinin faaliyeti ve uyması gereken kurallara ilişkin çok sayıda mevzuat bulunmakta olup bu hükümlere aykırılık hallerinde mevzuatta öngörüldüğü şekliyle; idari para cezası, geçici olarak faaliyetten men etme, ruhsat iptali ve mühürleme işlemleri yapılmaktadır. Genel olarak işyeri ruhsat iptali ve kapatma nedenleri şunlardır:

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmaksızın faaliyette bulunan işyerleri kapatılır,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenen işyerlerine bir ay içinde yapılacak kontrolde mevzuata aykırı durumların ya da eksikliklerin olması halinde bunların giderilmesi için bir defaya mahsus verilen 15 günlük sürede eksikliklerin giderilmemesi halinde ruhsat iptal edilir ve işyeri kapatılır.
 • Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 8.maddesi uyarınca bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinin ruhsatları iptal edilir.
 • Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmemesi (mirasçılar için altı ay) ve süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren 15 günlük süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.
 • Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde sorumlu müdür bulunmak zorundadır. Bu sorumlu müdürün bulunmaması ya da yanlış beyanda bulunması halinde bu aykırılığın giderilmesi için 15 günlük süre verilir, giderilmediği takdirde iş yeri ruhsatı iptal edilir.
 • Alkollü içki satışı ve nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş yerlerinin geçici ruhsatın düzenlenme tarihinden itibaren bir aylık süre içinde açık alkollü içki satış belgesi ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesinin yetkili idareye sunulmaması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir ve kapatılır.

İŞYERİNİN FAALİYETTEN MENİ, MÜHÜRLENMESİ VE RUHSAT İPTALİ DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ

İşyerlerinin geçici süreyle faaliyetten men edilmesine ilişkin hükümler PVSK 8.madde ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 40.maddelerinde düzenlenmiştir. İşyerinin faaliyetten meni ile işyerinde işin durdurulması işlemleri birbirinden farklı işlemler olup avukatlar dahi bu hususu karıştırmaktadır. İşyerinin faaliyetten meni işlemi idari bir işlem olup bu işleme karşı davalar İdare Mahkemelerinde görülürken, işyerinde işin durdurulması işlemi;

 İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulmasına ilişkin alınan tedbirdir. Görüldüğü üzere işin durdurulması işlemi işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgisi olmayan ve işyerinde çalışanların uğrayabileceği tehlikelerin bertaraf edilmesine ilişkin alınan kararlardır.

İŞYERİNİN GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MENİ

2559 sayılı PVSK 8. maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen işyerleri otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle; bu işyerlerinin mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletildiğinin tespiti halinde ise süresiz olarak ya da ruhsat alıncaya kadar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından faaliyetten men edilir.

Ruhsat düzenlenmesinden sonra yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus on beş günlük süre verilir. Gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve on beş günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilir. Aykırılıkların ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılır. Bu işlemler nedeniyle ayrıca idari para cezaları da uygulanır.

İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ

İşyerinin mühürlenmesi; işyerinin faaliyetten menine ilişkin işlemin uygulama işlemidir.

 • Faaliyetten men kararı işyeri sahibi ya da temsilcisine tebliğ edilerek kapatma işlemine hazırlanması için azami 24 saat süre verilir.
 • Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi hazır bulundurulur.
 • Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zarurî eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
 • Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
 • Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. İşyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta belirtilir.

Mühürleme işlemi sonrası işyerine girilmesi, faaliyete devam edilmesi gibi durumlarda ilgililer hakkında mühür bozma suçuna ilişkin soruşturma ve kovuşturma başlatılır.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ VE DAVA AŞAMASI

Yukarıda belirtmiş olduğumuz işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline ilişkin nedenlerin gerçekleşmesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili idareler tarafından iptal edilir ve işyerinin kapatılmasına ilişkin işlemler gerçekleştirilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali işlemine kadar yukarıda yer verdiğimiz diğer işlemler gerçekleşmekte ve verilen süreler içinde aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmemesi ya da aykırılıkların tekrarlanması durumunda ruhsat iptali aşamasına gelinmektedir.

Bu nedenle idareler tarafından yapılan denetim ya da kolluk denetimlerinde tutulan tutanaklar aşamasından itibaren idare hukuku avukatından yardım alınarak sürecin titizlikle takibi hak kayıplarına uğramamak açısından önemlidir. İşyerinin kapatılmasına ilişkin işlemlere yetkili idare nezdinde itiraz etmek mümkün ise de işlemlere ilişkin sürelerin kısa olması nedeniyle idareler tarafından itiraz değerlendirilmeden diğer işlemlere devam edildiğinden etkili bir yol değildir.

FAALİYETTEN MEN, MÜHÜRLEME VE RUHSAT İPTALİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİN ÖNEMİ

İşyerinin faaliyetten men kararları, mühürleme işlemleri uygulanmakla etkisi tükenecek işlem niteliğinde olduğundan bu işlemlere karşı vakit kaybetmeksizin yürütmeyi durdurma istemli dava açılarak İdare Mahkemesi nezdinde takibinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlere ilişkin idareler uygulanacak mevzuatı yanlış yorumlayabilmekte, kolluk tarafından işyerinde gerçekleşmeyen eylemler işyerinde gerçekleşmiş gibi tutanak tutulabilmektedir.

İşyerinin faaliyetten meni, mühürleme işlemlerinin gerekçeleri incelenerek hızlı bir şekilde gerekli hazırlıklar yapılarak İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli dava açılması gerekmektedir. İşyerinin kapatılması durumu işletme faaliyeti açısından olduğu gibi çalışanlar ve müşteriler yönünden de olumsuz etkisi olacağından İdare Mahkemesinde açılacak davada bu durumlar açıklanarak dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek işlem olduğudavalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talep edilerek işlemin uygulanmasının önüne geçilebilir. Aksi halde davada verilecek kararın bir önemi kalmayacak ve dava sonucunda haklı çıkılsa bile uğranılan zararların tazmini için tam yargı davası açılması gerekecektir.

FAALİYETTEN MEN, MÜHÜRLEME VE RUHSAT İPTALİ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yukarıda da belirttiğimiz üzere işyerlerinin faaliyetten men edilmesi, mühürleme ve ruhsat iptali işlemleri idari işlem olup bu işlemlere karşı İdare Mahkemelerinde iptal ve uğranılan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılacaktır. Bu davalarda yetkili mahkeme işlemi yapan idareye göre belirlenmektedir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ, FAALİYETTEN MEN VE MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN EMSAL DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/10557 E., 2022/2894 K.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; Bursa ili, Gemlik ilçesi, … Mahallesi, … Sokak, No: adresinde bulunan “…” isimli işyerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğundan bahisle kapatılmasına dair 16/12/2014 günlü Zabıta Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; olayda, davalı belediyenin zabıta memurlarınca, fiilen öğrenci yurdu, apart ve pansiyon şeklinde kullanıldığı tespit edilen ve öğrenci konutu olduğuna ilişkin tabela bulunduran davacı şirketin, söz konusu konuttaki öğrenci barındırmaya yönelik faaliyetinin, “umuma açık istirahat ve eğlence yeri” olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı gibi, öğrenci dışındaki kişilere sunduğu konaklama hizmeti, “umuma açık istirahat ve eğlence yeri” kapsamındaki, pansiyon benzeri konaklama yeri olarak değerlendirilse bile,

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32.maddesinin son fıkrası uyarınca, ruhsatsız faaliyet gösteren “umuma açık istirahat ve eğlence yerleri”, polis ve jandarma kolluğunca faaliyetten men edilebileceğinden, davacı şirkete ait öğrenci evinin, davalı belediyeye ait zabıta memurları tarafından mühürlenmesine, meslek ve ticaretten men edilmesine ilişkin dava konusu işlemde “yetkisizlik” sebebiyle hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca davalı belediyenin yetkili olduğu, mahkemece verilen iptal kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
 2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E., K. sayılı kararın ONANMASINA,

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2022/1754 E., 2022/3408 K.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, … Mahallesi, … Çıkmazı, No: … adresinde bulunan ve davacı tarafından bakkal olarak        işletilen işyerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının Beyoğlu Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün … günlü, … sayılı yazıları gereği iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiş olup, anılan karar, davalı idarenin temyizi üzerine; Danıştay (Kapatılan) On yedinci Dairesi’nin 26/05/2016 günlü, E:2015/8092, K:2016/4048 sayılı kararıyla bozulmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesince, Danıştay (Kapatılan) On yedinci Dairesi’nin bozma kararına uyularak verilen temyize konu kararla; ilgili mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verileceği, verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsatın iptal edileceğinin anlaşıldığı, olayda,

davalı idarece yapılan denetimde tespit edilen aykırılıkların giderilmesi için davacıya mevzuatta öngörülen şekilde süre verildiği, verilen süre içerisinde söz konusu aykırılıkların giderilmediği hususu 03/09/2012 tarihli rapor ile ortaya konulduğundan, davacı adına düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; belediye görevlileri tarafından dükkanının içerisinden geçilerek kullanılan deponun usulsüz olduğu belirtildiği için, geçidi duvar ördürerek kapattığı, ancak apartmanın diğer tarafındaki ortak alana girişi tek başına kendisinin açması ya da kapatmasının mümkün olmadığı, apartmandaki bu eksiklik nedeniyle kendisine ait ruhsat iptalinin hukuka aykırı olduğu, uyarıldığı tarihten beri o yeri kullanmadığı, davalı idarenin somut durumu tespit eder bir tutanak tutmadığı gibi mahkemenin de keşif yapmak suretiyle hali hazır durumu tespit etmediği ileri sürülmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, … Mahallesi, … Çıkmazı, No:… (eski kapı No:…) adresinde ve tapuda … pafta,… ada, … parsel sayısı ile kayıtlı taşınmazda bulunan işyerine, davacı adına “bakkal” olarak faaliyet göstermek üzere … günlü, … sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği, işyerinde davalı idarece yapılan denetim sonucunda 15/08/2012 tarihli yapı tatil tutanağı ile “bodrum, zemin kat ve 6 normal kattan oluşan binada bodrum kat kömürlük (ortak mahal) olması gerekirken, … Çıkmazı tarafından kapı açılarak büyük bir kısmı dükkan olarak, diğer kalan kısmı ise zemin kattaki dükkan içinden merdiven ile iniş sağlanarak depo olarak kullanıldığının” tespit edildiği, tespit edilen ruhsata aykırılıkların giderilmesi için davacıya süre verilerek bu hususun 15/08/2012 tarihinde tebliğ edildiği,

 verilen süre sonunda Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden söz konusu yapı tatil tutanağında belirtilen eksikliklerin giderilip giderilmediğinin sorulduğu, buna cevaben düzenlenen … günlü, … sayılı yazıda, “mahallen yapılan incelemede 1963 tarihli yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların tamamının ve 2012 tarihli yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların ise, bir kısmının durumunu muhafaza ettiğinin görüldüğünün” belirtildiği, mahallen yapılan inceleme sonucu düzenlenen 03/09/2012 tarihli raporda anılan aykırılıkların hangi kısımlarının muhafaza edildiğinin ayrıntılı olarak belirtildiği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün cevabi yazısı üzerine davacıya ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği ve bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. Maddesinde;

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanunî işlem yapılır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır…” düzenlemelerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden; bir işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için mevzuatta aranan diğer şartların yanı sıra işyerinin imara ve imarla ilgili düzenlemelere uygun olması gerektiği, diğer şartlarla birlikte bu hususun da işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında göz önünde bulundurulacağı,

 işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildikten sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespit edilmesi halinde işyerine bu hususların giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verileceği ve süre sonunda noksanlık ve aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek işyerinin kapatılacağı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, dava konusu işyerinde mahallen yapılan inceleme sonucu düzenlenen ve davacı tarafın ruhsatının iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen 03/09/2012 günlü raporda; … günlü, … sayılı yapı tatil tutanağıyla tespit edilmiş olan aykırılıklardan zemin kattaki dükkan içinden bodrum kata inişi sağlayan merdivenin iptal edildiği ve bodrum kata inişin kapatıldığı,

ancak kule çıkmazı tarafından kapı açılarak büyük bir kısmı dükkan olarak kullanılan kömürlüklerin (ortak mahal) ve mezkur bina üzerinde yapılan muhdes katın halen mevcut durumunu muhafaza ettiğinin görüldüğü belirtilmekle birlikte, sözü edilen tutanakta; ortak alanın davacı tarafından kullanıldığının, kule çıkmazı tarafından kapı açılmak suretiyle ortak alan olarak nitelenen bölümün davacı tarafından kullanılıp kullanılmadığının somut olarak ortaya konulmadığı, bu itibarla, davacının iddiaları dikkate alınarak, mahkemece mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile somut durumun şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması gerekirken, bu yönde bir inceleme yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak verilen temyize konu kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
 2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E, K. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize tabi ilk kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3 Aynı Kanun maddesinin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

İŞYERİ RUHSAT İPTALİ, FAALİYETTEN MEN VE MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SON DEĞERLENDİRMELER

Yazımızda işyerlerinin hangi hallerde kapatılacağını, işleyen prosedürü, kapatma kararına karşı yürütmeyi durdurma talebi ve iptal davasını inceledik. Konuyla ilgili mevzuatın çokluğu ve yetkili idarelerin birbirinden farklı olması nedeniyle hatalı uygulamalarla sıklıkla karşılaşıldığı görülmektedir.

İşyerlerinin kapatılması hem iş sahibi hem orada çalışan işçiler hem de işyerinin müşterileri olan vatandaşları etkileyecek nitelikte olması nedeniyle sürecin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Faaliyetten men, mühürleme ve ruhsat iptaline ilişkin süreçlerin detaylı olarak incelenerek hukuka aykırılıkların Mahkemeye ayrıntılı şekilde sunulması ve yürütmeyi durdurma talebi ihtiyacının gerekçelerinin anlatılmasının hak kayıplarının önüne geçeceği ve davadan lehe sonuç alınmasını sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu süreçte Hürriyet Hukuk Bürosunun idare hukukunda tecrübeli bir avukatlarına danışarak, sürecin doğru ve eksiksiz işlemesi, ayrıca hak kayıplarının yaşanmaması açısından faydalı olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu