Yabancılar Hukuku

MEŞRUHATLI VİZE NEDİR?

MEŞRUHATLI VİZE NEDİR?

Meşruhatlı vize, hakkında herhangi bir sebepten sınır dışı kararı alınan ve bu karar doğrultusunda ülkeden çıkarken para cezasını ödemeyerek Türkiye’ye girişi yasaklanan herhangi bir suça karışmamış yabancıların Türkiye’ye giriş yapmasına olanak tanıyan vizedir. Vize ihlali sebebiyle giriş yasağı alan yabancılar, yasak süresi içerisinde meşruhatlı vize alarak Türkiye’ye giriş yapabilmektedir.

Çalışma, eğitim, aile birleşimi, tedavi veya resmi görev için Türkiye’ye gelecek yabancılar, Türkiye’de vize ihlali sonucu giriş yasağı bulunsa dahi, meşruhatlı vize ile yasal olarak ülkeye giriş hakkına sahiptir. Meşruhatlı vize alabilmek için geliş sebebi belgelendirilebilir ve geçerli olmalıdır.

ÖZEL MEŞRUHATLI VİZE NEDİR?

Özel meşruhatlı vize ile meşruhatlı vize terimleri, aynı vizeyi ifade etmektedir. Bazı kaynaklarda meşruhatlı vize, bazılarında özel meşruhatlı vize olarak belirtilmektedir.

MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU

Meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusunun cevabı; meşruhatlı vize başvurusu, yabancının bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken başvuru sırasında ülkeye giriş yasağına rağmen Türkiye’ye girmesini gerektirecek bir gerekçenin varlığıdır. Bu hususta sunulan gerekçeler aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim gerekçesiyle meşruhatlı vize başvurusu,
 • Aile birleşimi gerekçesiyle meşruhatlı vize başvurusu,
 • Sağlık nedenleri ile ilgili meşruhatlı vize başvurusu,
 • İş ve ticaret gerekçeleriyle ile ilgili meşruhatlı vize başvurusu şeklinde olmaktadır.

EĞİTİM GEREKÇESİYLE MEŞRUHATLI VİZE NASIL ALINIR?

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunu özelleştirerek eğitim için eğitim için meşruhatlı vizenin nasıl açıklayacağız. Buna göre ülkeye giriş yasağı olan bir yabancı kişinin ülkeye girişine imkan veren bir vize türüdür. Bunun sağlanması için ön şart olarak yabancı kişinin Türkiye’deki bir eğitim kurumunda hali hazırda öğrenci olması gerekmektedir. Ancak öğrencinin durumu, giriş yasağının neden konulduğu hususları yine değerlendirelecektir. Yani yabancının salt öğrenci olması meşruhatlı vizenin mutlak olarak alacağı anlamına gelmez. Ancak başvuru koşulu olarak öğrenci olması ve öğrenim belgesi sunması şarttır.

Eğitim amacıyla meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusunun cevabı; eğitim amaçlı meşruhatlı vize başvurusu, yabancı öğrencinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapılmaktadır. Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde, başvuru anne-babası veya yasal temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

Meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusunu öğrenciler açısından yukarıdaki gibi cevaplamamız mümkündür. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki salt öğrenci olmak eğitim amaçlı meşruhatlı vize için mutlak kabul şartı değildir. Yine diğer vize başvuruları gibi değerlendirmeye alınacaktır. Bu gerekçeyle yapılan meşruhatlı vize başvurusu başvuru koşullarının sağlandığı gerekçesiyle her şekilde mutlak olarak verilmez. Çünkü deport edilen yabancı millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halden dolayı deport edilmiş ve giriş yasağı konmuş olabilir. Bu yüzden yapılan meşruhatlı vize başvurusu bir değerlendirme aşamasından geçirilerek kabul veya red değerlendirilecektir

ÖĞRENCİ VİZESİ GEREKLİ BELGELER

Öğrenci vizesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • İkamet izni başvuru formu,
 • Üniversite kabul mektubu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan,
 • Geçerli sağlık sigortası, gereklidir.

Bu vize başvurusunda bulunmak için yabancının 30 yaşından küçük olması gerekmektedir. Bu şart sağlandığında, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte dış temsilciliklere öğrenci meşruhat vizesi başvurusu yapılabilmektedir.

SAĞLIK NEDENLERİ İLE İLGİLİ MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunu cevaplamaya sağlık nedenleri ile ilgili meşruhatlı vize nasıl alınır kısmından açıklamaya devam edeceğiz.

Tahmin edileceği üzere ülkeye giriş yasağı bulunan yabancının tedavi amaçlı meşruhatlı vize için başvurabilmesi olağan karşılanan bir durumdur. Ancak bu durum da diğer haller gibi suiistimale açık bir durumdur. Bu yüzden tedavi talebinin gerekçelendirilmesi ve bu yöndeki beyanların doğruluğunu destekleyici belgelerin sunulması oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda sağlık ve tedavi amacıyla meşruhatlı vize alma şartlarını sıralayacak olursak;

 • Yabancının ikamet ettiği ülke sağlık kuruluşlarından hastalığını ve derecesini ayrıntılı bir şekilde belirten hastane raporu ile başvurması şarttır.
 • Hasta olan yabancının sağlığı ile sorunları ve bu yöndeki bulguları gösterir belgeleri sunması gerekir.
 • Alınan hastane raporunda tedavisinin ancak yurt dışında yapılabileceğine dair ibare mutlaka bulunmalıdır.
 • Yine alınan raporun noter onaylı olarak tercüme edilmiş olması gerekir.
 • Son olarak tedavi için meşruhatlı vize alacak olan yabancının seyahat edebileceğine yönelik doktor onayı gerekmektedir.

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusuna mutlak bir cevap vermek mümkün değildir. Yine yetkili makamlar tarafından  başvuru bir değerlendirme aşamasından geçirilerek kabul veya red olarak değerlendirilecektir. Yine millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek durumların varlığı değerlendirme aşamasında öncelikli araştırılacak hususlardandır.

SAĞLIK NEDENLERİ İLE İLGİLİ MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık nedenleri ile ilgili meşruhatlı vize için gerekli olan belgeler de meşruhatlı nasıl alınır sorusunu soran kişilerin merak ettiği sorulardandır. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Altı adet biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti (Yabancının pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay olmalı)
 • Yabancı 18 yaşından küçük ise; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname,
 • Ülkede bulunmayı planladığı süreye yeterli maddi durum gösterir belge,
 • Yabancının ikamet ettiği ülke sağlık kuruluşlarından hastalığını ve derecesini ayrıntılı bir şekilde belirten hastane raporu,
 • Hasta olan yabancının sağlığı ile sorunları ve bu yöndeki bulguları gösterir belge,
 • Alınan hastane raporunda tedavisinin ancak yurt dışında yapılabileceğine dair ibare mutlaka bulunmalıdır.
 • Noter onaylı olarak tercüme edilmiş hastane raporu,
 • Tedavi için meşruhatlı vize alacak olan yabancının seyahat edebileceğine yönelik doktor onay belgesi,
 • Tedaviyi gerçekleştirecek hastane ve doktorların hazırladığı tedavi ile ilgili bilgileri içerir belge.

ÇALIŞMA VİZESİ GEREKLİ BELGELER

Çalışma vizesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi,
 • Yabancıya ait 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport sureti (Yeminli mütercim tercüman veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir),
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylanmalıdır),
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu.
 • Referans mektubu,

Yukarıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca son iki maddede belirtilen belgelerin, yabancının Türkiye’de çalışacağı işvereni tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte başvuruda, referans mektubunun (işveren tarafından hazırlanır) da sunulmasını gerekmektedir. Aksi halde büyük olasılıkla çalışma izni meşruhat vizesi başvurusu reddedilmektedir.

Dış temsilciliklere yapılacak olan başvurularda, genellikle işlemler için gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması son derece önemlidir. Ayrıca, vize başvurusunun hangi amaçla yapılacağına bağlı olarak uygun bir başvuru türü seçilmelidir. Aksi halde, yapılacak başvurunun reddi söz konusu olacaktır. Bu bağlamda başvuru sürecinin hızlı ve etkin biçimde sürdürmek için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

İŞ VE TİCARET GEREKÇELERİYLE İLE İLGİLİ MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU VE GEREKLİ BELGELER

Ticaret ve iş gerekçeleri de meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun diğer cevap kısmını oluşturmaktadır. Açıklamalarımıza bu yönde devam edeceğiz.

Meşruhatlı vizenin verilebileceği diğer bir alan da iş ve ticaret amaçlı girişler içindir. Burada da yine vize vermeye yetkili makam başvuruyu değerlendirecek, özellikle millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek durumların varlığı araştırılacak, akabinde vize verilecektir.

İş ve ticaret gerekçeleri ile ilgili meşruhatlı vize için gerekli olan belgeler de meşruhatlı nasıl alınır sorusunu soran kişilerin araştırdığı hususlardan bir diğeridir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Altı adet biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti(Yabancının pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay olmalı)
 • Ülkede bulunmayı planladığı süreye yeterli maddi durum gösterir belge,
 • Yabancının Türkiye’de yapacağı ticaret veya işle ilgili belge ve dokümanlar.

DEPORT CEZASI NASIL KALDIRILIR, DEPORT NEDİR ?

Deport cezasının kaldırılması hususu, belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur. Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır.

Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport cezasının en belirgin sonucu da Türkiye’ye belirli süreliğine giriş yasağının konulmasıdır.

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra kendilerine verilen yasal süre kadar kalma hakları vardır. Bahsedilen konuya ek olarak Türkiye’de daha uzun süreli bir kalma sebebi var ise bu sebep üzerinden oturma izni başvurusu yapabilmektedir.

Başvurunun onaylanmasından sonra ise kişiye ülkede ikamet edebileceği bir süre verilerek bu süre içerisinde yasal olarak kalma hakkı verilmektedir. Fakat yabancı bu süreyi aşarak; uzatma ya da yenileme başvurusu yapmadıysa Türkiye’den çıkarken kendisine ülkede kaçak kaldığı süre kadar bir para cezası verilmektedir. Ülkeden çıkış yaparken size bu ceza belirtildikten sonra ödemek isterseniz vergi dairesine yönlendirilerek ödemenizi yapabilirsiniz.

Fakat ödeme yapmak istemezseniz pasaportunuza mühür vurularak deport konumuna düşersiniz. Sık yaşanan deport sebebi bu olsa da bunun dışında bir başka deport sebebi ise yüz karartıcı suç ile Türkiye’ye giriş yasağı konmasıdır. Yabancı yüz karatıcı bir suç işleyerek deport edilmiş olabilmektedir. Deport edilen yabancı belirli bir süre ile Türkiye’ye giriş yasağı almaktadır.

Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir. Bunun için ilgili yabancının idarenin vermiş olduğu bu deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Kanunda aksi belirtilmedikçe karara karşı iptal davası açılması işlemin yürütmesini de durduracaktır.

MEŞRUHATLI VİZE İLE DEPORT KARARI KALDIRMA

Meşruhatlı vize alan kişiler, halihazırda ülkeye giriş yasakları bulunsa bile ülkeye giriş yapabilirler. Bu kapsamda, ülkeye giriş yasağı bulunan yabancı kişi, özel amaçlar doğrultusunda yurt dışındaki konsolosluklara veya büyükelçiliklere başvurarak meşruhatlı vize sahibi olabilir.

Deport kararını kaldırmanın ikinci yolu ise, deport kararına karşı iptal davası açmaktır. Deport kararına karşı açılacak olan iptal davası hakkında bilgi edinmek için “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

MEŞRUHATLI VİZE NASIL ALINIR?

Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar “meşruhatlı vize nasıl alınır?” sorusunu çok sıklıkla sormaktadırlar. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar makalemizde yer almaktadır. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu sadece yurda giriş yasağı olan yabancılar tarafından araştırılmaktadır.

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun cevabına birçok şekilde ulaşılabilir. Ancak Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun cevabını yalnızca mevzuata bağlı olarak araştırılması eksik bilgilenmeye sebep olabilir. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu Türkiye’ye girmek isteyen yabancıların en çok arattığı sorular arasındadır. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu gerek resmi sitelerde gerekse özel kuruluşlar tarafından cevaplanmaktadır.

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunu bu hususta tecrübeli ve uzman avukatlarımız cevaplamaya çalışmışlardır. Meşruhatlı vize nasıl alınır makalemizi siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunuyoruz.

MEŞRUHATLI VİZE ALARAK DEPORT KALDIRMA İŞLEMİ

Meşruhatlı vize alarak Deport kaldırma işlemi kapsamında ülkeye tekrar giriş yapmak isteyen kişinin, geçerli bir sebep dolayısı ile tekrar vize alması gerekmektedir. Daha önce hakkında deport kararı verilmiş olan bir kimse evlilik, eğitim, çalışma veya sağlık ile ilgili tedavileri kapsamında meşruhatlı vize alarak ülkemize tekrar giriş yapabilmektedir.

Ancak meşruhatlı vize alabilmesi için, kişinin sebeplerinin geçerli olması ve sebepleri ile ilgili tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanarak vize için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun için meşruhatlı vize başvurusu sırasında mağdur olmamak adına, avukatlarımız ile çalışabilir ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu