Yabancılar Hukuku

TAHDİT KODU NASIL KALDIRILIR?

TAHDİT KODU NEDİR? - TÜRKİYE’YE GİRİŞTE TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI

Yabancı tahdit kodu, yabancılarla ilgili bilgileri ve açıklamaları içeren ve bu kapsamda bir sicil olacak şekilde oluşturulan idari kodlardır. Bu idari kodlar; Ç, G, N, V gibi harflerle kategorize edilmiştir. Bu harfler ve sayılarla birlikte oluşturulan her bir tahdit kodu farklı bir durumu ifade etmektedir.

Yabancılar ve Uluslararası Kanun gereğince, Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır.

TAHDİT KODU NEDİR?

Tahdit kodu nedir? Merak edilirken bu kod yabancı kişileri ilgilendirmektedir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak konulan tahdit kodları yapılan eyleme bağlı olarak belirli süreleri kapsar. Tahdit kodu konmasına yol açan bazı sebepler şunlardır:

 • Yabancı kişinin ikamet izni iptal edilmişse,
 • Yabancı kişi adreste bulunamadığında,
 • Yabancı kişi sahte bir evlilik yaparsa,
 • İkamet izni almak için 10 gün süreye bağlı olan yabancılar söz konusu ise,
 • Genel güvenliği tehlikeye sokan yabancı kişilerle ilgili olarak,
 • Yasa dışı yollardan ülkeye giriş çıkış yapan yabancılar,
 • Yabancı kişinin hakkında adli işlem yapılmışsa,
 • Yabancı kişinin ceza evinden tahliye edilmesi durumunda,
 • Yabancı işçinin ülkede kaçak olarak çalışması halinde,
 • Yabancı kişinin ikamet izni iptali yapılması söz konusu ise,
 • Genel ahlakı ve kamu sağlığını tehlikeye sokan yabancı kişilerle ilgili olarak,
 • Kaçak çalışanlar bakımından haklarında verilen para cezasını ödememeleri durumunda,
 • Uluslararası koruma kanununa aykırı davranış sergileyen yabancı kişiler için,
 • Yabancı kişilerin seyahat masraflarını ödememesi halinde,
 • Türkiye’ye girmek için bakanlık izni alması gerekenler yabancı kişiler için,
 • Yurda girişi yasaklanmış olan sığınmacıların varlığı durumunda,
 • Özel izinle yurda girebilen yabancı kişiler hakkında,
 • Terke davet edilen yabancıların olması halinde tahdit kodu

Yabancı kişilerin Türkiye’de bulundukları süre içerisinde uyması gerekli olan kurallar vardır. Bu kurallar ihlal edildiğinde çeşitli yaptırımlarla karşılaşılır. Kural ve prosedürlere uymayan, kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine getirmeyen yabancı kişiler idari para cezası ya da deport edilme gibi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Yabancı kişi için bir yaptırım uygulanacaksa ve sınır dışı edilmesi söz konusu ise öncelikle tahdit kodları ile bu yaptırımların tanımlanması gerekir. Hangi kural ihlal edildi ise ve bu kurulan yaptırımı ne ise tahdit kodu aracılığı ile anlaşılabilir. Her kural için tanımlanan tahdit kodu farklıdır.

Tahdit Kodu, emniyet teşkilatı tarafından oluşturulmuş sınır dışı edilen yabancının pasaport bilgi kısmına eklenen “Ç – G – N – V” gibi harf ve rakamlardan oluşan kişinin kendi ülkesinin dışında yabancı başka bir ülkeye girişini engellemesi için uygulanan kodlara denir.

Tahdit kodları hangi kuralların ihlal edildiğini ve bunun yaptırımının ne olduğunu göstermektedir.

Tahdit kodları hangi kuralların ihlal edildiğini ve bunun yaptırımının ne olduğunu göstermektedir. Genel olarak tahdit kodu konulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

 • Ç113- Yasa dışı giriş – çıkış yapan, yaptıran yabancılar iki (2) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
 • Ç114- Haklarında adli işlem yapılan yabancılara konulan bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
 • Ç118- İkamet izni tezkeresi geçersiz kılınan veya iptal edilen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
 • Ç119- 6735 sayılı kanun, kaçak çalışan veya çalıştığı tespit edilerek idari para cezası kesilen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
 • V69- İkamet izni geçersiz kılınan yabancılar giriş yasağı tahdit kodudur.
 • V82- 180günde/90 gün ŞARTLI VİZE ile GİRİŞ yapıp İHLAL eden yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
 • V83- GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
 • V86- GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINA ALINMAYAN yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur
 • V91-Türkiye’den çıkışı izne tabi Geçici Koruma kapsamındaki yabancılara konulan çıkış yasağı tahdit kodudur.
 • G87- Genel ve Kamu güvenliği açısından tehlike arz edilen yabancı kişiler için konulan tahdit kodudur.
 • N82-Türkiye’ye giriş yapması ön izine bağlı yabancılar tahdit kodudur.

Yabancı dahi olsa kişi haklarını doğrudan etkileyen bu tür işlemlerin kanuni bir dayanağa ihtiyacı bulunmaktadır. Kanunda ve yönetmelikte bu konuda açık bir hüküm bulunmadığından tahdit kodu uygulamasının kanuni dayanak ilkesine uygun olduğunu söylemek güçtür. Ancak yabancıların ülkeye girmeleri ve kalmaları doğrudan doğruya devletlerin egemenlik yetkisiyle ilgili bir konudur. Diğer taraftan kanunlarımız ve diğer mevzuatımız yabancıların ülkemize girişi ve kalması, gerektiğinde sınır dışı edilmesi ve diğer tedbir ve önlemlerin alınması konusunda idareyi görevlendirmiştir.

Bununla birlikte bu konudaki ilke ve kriterlerin mevzuatla net bir şekilde tespiti ile uygulamanın hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Söz gelimi bir yabancı adli bir olaya karışmış, ancak hakkında takipsizlik ya da beraat kararı verilmişse hakkında adli işlem yapıldığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesi ve ülkeye girişinin yasaklanması hukuka aykırı olacaktır. Aynı şekilde bir eğlence yerinde alkollü olduğu için genel ahlaka aykırı davrandığı gerekçesiyle yabancının sınır dışı edilmesi ve ülkeye girişinin yasaklanması hukuka aykırıdır.

Haklarında sınır dışı kararı alınan ve tahdit kodu işlenen kişiler zamanında açacakları dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilirler. Her tahdit koduna göre değişik işlem yapmak ve davada başka türlü savunma yapmak gerekecektir.

Tahdit kodunun kaldırılabilmesi için öncelikle idari başvuru yapılmalıdır. Bunun yanında bazı durumlarda meşruhatlı davetiye ile de tahdit kodunun kaldırılabilmesi mümkündür. İdareye başvuru yapılması durumunda talep doğrultusunda işlem yapılmaması bizlere artık işlemin iptali için idari yargıda dava açma hakkı verir. Bu türden davalarda da hak düşürücü süreler oldukça kısıtlı olup ilgili işlem sürüncemede bırakılmamalıdır.

Dava açılması halinde idare yaptığı işlemin gerekçesini ve bunun hukuka uygun olduğunu ortaya koyması gerekir. Söz gelimi yabancının ülkeye izinsiz girdiği ve ikamet ettiği, kaçak çalıştığı, genel ahlaka aykırı davrandığı, kamu sağlığını tehlikeye düşürdüğü, hakkında adli işlem yapıldığı, genel güvenlik açısından tehlikeli olduğu davalı idare tarafından somut ve hukuken kabul edilebilir bir şekilde ortaya konulmalıdır. Buna karşılık davacı da işleme dayanak yapılan olguların doğru olmadığını ya da hukuka aykırı olduğunu açıklamalıdır.

Bununla beraber Tahdit kodları sayesinde yabancıların ülkeye girişi yasaklanmakta yahut ülkede bulunan yabancıların sınır dışı edilmesi yahut geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınmaları gündeme gelmektedir. İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir.

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Yukarıda da belirtildiği üzere hakkında tahdit kodu, sınır dışı ve idari gözetim kararı uygulanan yabancıların idareye başvuru, idare mahkemesi, sulh ceza hakimliği, Anayasa Mahkemesi ve AHİM bağlamında gerekli yasal yolları kullanma hakları bulunmaktadır.

Sonuç olarak yabancı bir kimse hakkında tahdit kodu konulması haklı bir sebebe dayandırılmadığı sürece iç hukukumuza ve uluslararası hukuka aykırılık teşkil edecektir. Uygulamada bazı durumlarda, yabancı için tesis edilen idari yaptırım tebliğ edilmeden sınır dışı kararı verilebilmekte, kişinin kendisini ifade etmesine olanak tanınmamaktadır. Ancak Yabancılar ve Uluslararası Kanunla kapsamında da koruma altına alınmış bu hususun hukuka uygun bir usul ile yürütülmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Öyle ki idarenin keyfi tutumu yabancıları çoğu zaman belirsiz bir geleceğe sürüklemekte olup buna karşın gerekli yasal yollar ilgilisince kullanılmalıdır.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile ilgili konular 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 9 ve 10. maddelerine göre:

 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.
 • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
 • Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
 • Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.
 • Giriş yasağına ilişkin tebligat, sınır kapılarındaki yetkili makam ya da valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI DAVASI

Ülkemize her yıl binlerce Yerli (Mavi Kartlı, Çifte Vatandaş ) – Yabancı turistler gelmekte jeopolitik konumundan dolayı transit geçiş yapmaktadır.

Hukuk büromuzun yabancılar hukuku avukatları tarafından hazırlanan bu yazımızda söz konusu tahdit kodlarının kaldırılması sürecinden ve bu kodların ne anlama geldiğinden  bahsedeceğiz.

Ülkeye girişlerde özellikle pasaport kontrollerinde birçok yerli- yabancı uyruklular Tahdit kodları ile ülkeye girişte problemler yaşamakta, Göç Müdürlüğünde işlemlere tabi tutulmaktadır. Tahdit kodlarının birçok konuş nedeni olabilir. Tahdit süresi kişilerin mevcut durum ve dosyalarına göre değişiklik göstermektedir. Yabancı üzerinde Tahdit kodu 5 aydan 5 yıla kadar sürebilmektedir.

Söz konusu tahdit kodlarının konulması açısından idarenin işleminin Türk hukuk mevzuatına uygunluğunun da Uzman Avukatlarımızdan tarafından incelenmesinde fayda vardır.

TAHDİT KODU NASIL KALDIRILIR?

Bu sorun ile karşı karşıya kalan kişiler üzerlerinde TAHDİT kodu olduğunu öğrendikten sonra kaldırılabilmesi için önlerinde 2 yol bulunmaktadır.

1- Göç İdaresi Başkanlığı’na Başvuru

Türkiye’de bulunan Uluslararası havalimanlarının hepsinde Göç merkezleri bulunmaktadır. Bunlar havaalanının bulunduğu İl Göç İdaresine bağlı bulunmaktadır. Burada tahditin öğrenilmesi üzerine dilekçe ile başvurularak idari işlemin kaldırılması talep edilebilir.

Tahdit kodu kaldırma konusunda mutlaka bir uzman ile çalışmanız, yol haritasını doğru şekilde çıkarmak bakımından oldukça önemlidir. Zira ilgili dilekçenin geçerli ulusal mevzuata uygun olması son derece önemlidir.

2- İdari Dava

İdari para cezası verilmesi, sınır dışı edilme ve ülkeye giriş yasağı konulması durumunda bu işlemlerin iptali istemiyle birlikte tahdit kodu da dava konusu yapılabilir. Dava ile tahdit kodunun değil, tahdit koduna dayanılarak yapılan işlemin; idari para cezasının, sınır dışı etme işleminin ya da ülkeye giriş yasağının iptali istenmelidir.

Hukuk Büromuzca açılan davalar yürütmeyi durdurma talepli olmaktadır. Dolayısıyla davanın yürütmenin durdurulması açısından sonuçlanması bir hayli kısalmaktadır.

TAHDİT KODU VE KODUN KALDIRILMASI DAVA SÜRECİ

Tahdit kodu ve kodun kaldırılması dava süreci söz konusu ise tahdit koduna yönelik değil tahdit kodu sebebi ile yapılmış olan işlemin iptali istenir. Kısaca yabancı kişiye uygulanan tahdit kodunun yarattığı sonuca bağlı olarak ne tür bir yaptırım uygulanıyorsa bunun kaldırılması talep edilir.

Yabancı kişiye idari para cezası verildi ise bunun kaldırılması için iptal davası açılacaktır. Yabancı kişinin ülkeye girmesi yasaklanmış ise bu defa ülkeye giriş yasağının iptali istemi ile dava açılır. İdare Mahkemesi bu konuda yetkili olurken dava açılacak merci de burasıdır.

Tahdit kodlarının kaldırılması istemi ile dava açılacağı zaman idare işlemin gerekçesini ve bu işlemin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ortaya koymalıdır. Davalı idare somut delillerle ve hukuka uygun açıklamalarla iddiasını ortaya koymakla mükelleftir. Davacıya düşen ise işleme bağlı gerçekleştirilen olguların doğru olmadığının açıklanmasıdır.

Yabancı kişilerin bir ülkeye girmesi ve kalması devletlerin egemenlik yetkisi ile ilgilidir. Kanunlar yabancı kişilerle ilgili çeşitli konularda idareyi yetkili kılarken yabancı kişinin ülkeye girişi, kalması, deport edilmesi gibi konularda idare yetkilidir.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI İÇİN İDARİ DAVA

Hakkında sınır dışı kararı verilip tahdit kodları uygulanan kişiler, idare mahkemesinde dava açarak tahdit kodunun iptal edilmesini sağlayabilirler. Her tahdit kodu için farklı bir savunma stratejisi gerekebilir. Eğer bir yabancıya sınır dışı kararı verilip tahdit kodu uygulanmışsa, bu durumda deport kararının iptali için de bir dava açmak mantıklı olabilir. Deport kararına karşı açılan iptal davası sonuçlanana kadar kişi sınır dışı edilmez. Bu nedenle, dava açmak tahdit kodunun kaldırılması için etkili bir yoldur.

ÖNEMLİ: Ancak, doğru zamanda dava açmak ve yabancılar hukuku konusunda deneyimli bir avukatla çalışmak çok önemlidir. Bazı danışmanlık firmaları hukuk hizmeti sağlama iddiasıyla faaliyet gösterse de, davalarda yabancıları temsil etmek sadece avukatlar tarafından yapılabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu