Gayrimenkul Hukuku

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE VE ŞARTLARI

Tahliye taahhütnamesi tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. Kiracı tarafından imzalanmış olan bu belge kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğini beyan eder. Tahliye taahhütnamesi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilmek için yazımızı okumaya devam edin.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE NEDİR?

Tahliye taahhütnamesi; kiracının kiraladığı evin kendisine tesliminden sonra, ev sahibine karşı evi belli bir tarihte boşaltmayı üstlendiği yazılı taahhüttür. Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı evi taahhütnamede belirtilen tarihte tahliye etmelidir. Tahliye taahhütnamesine rağmen evi tahliye etmeyen kiracıya ev sahibi, 1 ay içerisinde tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye davası açabilir veya icra takibi başlatabilir.

İlgili konuyu düzenleyen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 352/1 hükmü, şu şekildedir:

“Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları TBK 352/1’de sayılmıştır. Bu şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, taahhütnameye dayanarak kiracının tahliyesi sağlanamaz. Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları şu şekildedir:

 • Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır.
 • Tahliye taahhütnamesi mutlaka kira sözleşmesinden belli bir süre sonra yapılmış olmalıdır.
 • Tahliye taahhütnamesinde kiracının veya onun temsilcisinin imzası bulunmalıdır.
 • Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihi belli olmalıdır.
 1. Yazılı Olma Şartı

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Bu nedenle yazılı şekilde yapılmayan bir taahhüt, tahliye taahhütnamesinin sonuçlarını doğurmaz. Taraflar arasında sözlü şekilde kararlaştırılmış bir tahliye taahhüdü, kiracının tahliyesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olmaz.

Kiracının şu tarihte evi taşınmazı tahliye edeceğim diyerek ev sahibine sözlü biçimde bunu ifade etmesi, tahliye taahhütnamesi ile tahliye olarak değerlendirilemez.

Taahhütnamenin yazılı olması gerekli olsa da herhangi bir resmi şekil şartı yoktur. Yani taraflar aralarında el yazısıyla dahi yazarak bu anlaşmayı yaparlarsa yazılılık şartı sağlandığı için tahliye taahhütnamesi geçerli olur.

 1. Kira Sözleşmesinden Sonraki Tarihte Yapılmış Olma Şartı

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte yapılmış olmalıdır. Kira sözleşmesi ile aynı anda yapılan tahliye taahhüdü, geçerlilik şartını sağlamış olmaz.

Sözleşme imzalandıktan sonra 1-2 hafta gibi makul bir süre geçtiğinde tahliye taahhüdü yapılmalıdır. Burada kiracının baskı altında kalmadan kiralama yapabilme hakkı korunmaktadır.

Ancak kira sözleşmesi ile aynı anda tahliye taahhütnamesi yapıldığında taahhütnamede kiracının imzası bulunduğu için, bunun aksinin ispatı da ancak yazılı bir delille mümkün olabilir.

Eğer kiracı boş taahhütnameye imza atmışsa imzasıyla bağlı hale gelecektir. Taahhütname sonradan doldurulduğunda, taahhütnamedeki bilgilerin aksi ancak yazılı delille ispatlanabilir. Bu ihtimal dışında kiracı, vaktinde imza attığı taahhüt ile bağlı hale gelecektir. (Y.6 H.D., T. 22.01.1996, 307/413 ve Y. H.G.K., T. 12.12.1990, 6-569/628)

Kira sözleşmesinin yenilenmesiyle birlikte yapılan tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Taahhütnamenin, sözleşmenin yenilendiği gün yapılması da herhangi bir problem teşkil etmez. Dolayısıyla, örneğin bir yıllık kira sözleşmesinin süresi dolmasına rağmen kira ilişkisi devam ediyorsa yeni dönemde tahliye taahhütnamesi yapılabilir. (Yargıtay 6.HD E. 2015/5363 K. 2016/1143 .T 22.02.2022)

İçinde kiracı bulunan evi yeni satın almış olan ev sahibi de kendisinden önceki ev sahibinin yaptığı taahhütnameye dayanabilir. Yeni malik nasıl kira sözleşmesinde önceki ev sahibinin yerini alıyorsa tahliye taahhütnamesinde de bu durum gerçekleşir. Dolayısıyla, önceki ev sahibinin yaptığı taahhütnameye dayanarak tahliye günü geldiğinde kiracının tahliyesini isteyebilir. (Yargıtay 6.HD E. 2012/5147 K. 2012/8537 T. 07.06.2012)

 1. Kiracı veya Temsilcisinin İmza Etme Şartı

Tahliye taahhütnamesi, kiracı veya kiracıyı temsil yetkisine sahip bir kimse tarafından imzalanmalıdır. Taahhütnamede kiracının ya da temsilcisinin imzası bulunmuyorsa ilgili metin tahliye taahhütnamesi yerine geçemez. Bu nedenler kiracının veya temsilcisinin imzasının bulunmadığı taahhütname sonucunda kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi sağlanamaz.

Burada değinilmesi gereken önemli bir nokta da birden fazla kiracı olması halidir. Böyle bir durumda, kiracılardan birinin tahliye taahhütnamesine imza atması yeterli değildir. Her bir kiracının taahhütnamede imzası bulunmalıdır. Aksi takdirde, kiracıların tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi sağlanamayacaktır. (Yargıtay HGK E. 1999/6-965 K. 1999/975 K.T. 17.11.1999)

 1. Kiralananın Ne Zaman Tahliye Edileceğinin Belirtilmiş Olması Şartı

Tahliye taahhütnamesinde, kiracının evi ne zaman tahliye edeceğine ilişkin tarih belirtilmiş olmalıdır. Ancak taahhütnamede herhangi bir tahliye zamanı belirlenmemiş ise kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi söz konusu olmayacaktır.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

İhtiyaç nedeniyle tahliye dava açma süresi, belirli ve belirsiz süreli kira sözleşmelerinde farklılık göstermektedir. Buna göre;

 • Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmalıdır.
 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, 6 aylıkkira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunulmalıdır. Sonrasında, bu bildirim ile belirlenen tarihten sonraki 1 ay içerisinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmalıdır

Hem konut ihtiyacı nedeniyle hem işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açma süresi aynı koşullara tabidir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye, süre şartına uyulmaksızın açıldığı takdirde dava usulden reddedilmektedir. Ancak dava, kiraya verenin kira sözleşmesini sona erdirme iradesini açıklamış olması nedeniyle ihtarname yerini tutacaktır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE DAVASI AÇMA SÜRESİ

Tahliye taahhüdü ile tahliye davasında ev sahibi, taahhütnamede çıkış tarihi olarak belirlenen günden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açmalı veya icra takibi başlatmalıdır.

Tahliye davası için öngörülen 1 aylık süre kaçırılırsa kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi mümkün olmaz. Ancak başka bir tahliye nedeninin varlığı halinde, bu nedenlere dayanarak kiracının tahliyesi istenebilir.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kural olarak, kiraya veren tarafından açılmaktadır. Ancak bazen bir taşınmazı kiraya veren ile taşınmazın maliki farklı kişiler olabilmektedir. Yargıtay, kira sözleşmesinin tarafı olmayan malik ya da intifa hakkı sahibinin de ihtiyaç sebebi ile tahliye davası açabileceğini kabul etmiştir. Kira sözleşmesinin konusu olan taşınmaz paylı mülkiyete tabi olduğu takdirde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, paydaşların çoğunluğu tarafından açılmalıdır. Kiralayanı sonradan edinen yeni malik de ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açma hakkına sahiptir. Dolayısıyla, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası;

 • Kiraya veren,
 • Yeni malik,
 • Kira sözleşmesinin tarafı olmayan malik,

Kira sözleşmesinin tarafı olmayan intifa hakkı sahibi tarafından açıla

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE DAVASI ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ

28.3.2023’te Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Eylül 2023 itibariyle yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na eklenen madde 18/B’de yer alan düzenlemeye göre; kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla 1 Eylül 2023’ten itibaren ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açmadan önce, kiraya verenler bakımından arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. Bir başka deyişle arabuluculuk yoluna başvuru, dava şartıdır.  Aksi halde dava esasa girilmeksizin salt arabuluculuk yoluna başvurulmadığından reddedilecektir.

Kira davalarında arabuluculuk başvuruları, doğrudan adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinde ücretsiz olarak yapılabilir. Yine kişinin kendisi veya avukatı da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden kolayca arabuluculuk başvurusu gerçekleştirebilir.

Kira davalarında arabuluculuk sürecine kiracı ya da kiraya veren ihtilafın niteliğine göre davayı kim açacaksa arabuluculuk sürecini de o başlatır.

Kira davalarında arabuluculuk sürecine dair süreç işletilecek ve anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecektir. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanır. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR?

Kiracı ile kiraya veren kişi arasındaki kira sözleşmesi bitmeden veya tahliye taahhütnamesinde bulunan süre gelmeden dava açılması mümkün değildir. Kiraya verenin, kiracı taşınmazı boşaltmadığında taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde tahliye taahhüdü ile tahliye davası açması gerekir. Bu dava sulh hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye süreci 6 ay ila 1 yıl arasında sürer. Fakat belirtmek gerekir ki bu sürelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Delillerin toplanmasının alacağı süre, duruşma sayısı, mahkemenin yoğunluğuna göre kiracı tahliye davası için gereken süre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle bu alanda uzman bir avukat ile çalışmanızı öneririz.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ SÜRECİ

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla takibi yalnızca iki durumda söz konusu olur. Bunlar;

1-     Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiracı ödeme günü gelen kirayı ödemezse, kiraya veren, kiracıya karşı bir ilamsız tahliye takibi yaparak, kiranın ödenmesini ve kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu durumda kiraya veren hem ödenmeyen kira bedelini hem de taşınmazın tahliyesini aynı anda icra takibiyle talep edebilecektir.

Bu takip yolu; kira sözleşmesi ile kiralanmış taşınmazlar içindir. Eğer ortada bir kira sözleşmesi yoksa yahut kira sözleşmesinin süresi bitmişse bu icra takip yoluna başvurulamaz. Kira sözleşmesinde birden fazla kiraya veren varsa; ilamsız tahliye takibinin kiraya verenlerin tümü tarafından birlikte yapılması zorunludur. Borçlu kiracı, kendisine gönderilen ödeme emrine 7(yedi) gün içinde itiraz edebilir. İtiraz etmezse takip kesinleşir.

Ödemek için verilen süresi ise ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 gündür. 30 gün geçmesinden itibaren alacaklı haciz ile birlikte tahliye de isteyebilir. Bu tahliyeyi ödeme süresinin bitiminden itibaren 6(altı) ay içinde İcra Mahkemesinden isteyebilir. İcra Mahkemesinin kararı üst mahkemeye taşınabilir.

2-      Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Konut ve çatılı iş yerlerinde, kiracı belirli süreli kira sözleşmesinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla uzamış sayılır. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Kiraya verenin bu yola başvurabilmesi için kiracı tarafından verilmiş bir yazılı tahliye taahhüdü olmalıdır. Yazılı tahliye taahhüdü olmadan kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine dayanarak bu yola başvuramaz. Yazılı tahliye taahhüdü olmaksızın bu icra yoluna başvurmak mümkün değildir. Kiraya veren bu yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak, tahliye taahhüdünde yazılı tahliye tarihinin bitiminden itibaren bir ay içinde, ilamsız icra takibi yapabilir.

Tahliye taahhüdü kira sözleşmesi ile birlikte yapılmış ise; kiracının bu taahhüdü baskı altında yapmış olduğu kabul edileceği için geçersiz kabul edilir. Tahliye taahhüdünün hiçbir şarta bağlı olmaması gerekir, bir tahliye tarihinin bulunması gerekir. Açık bir tahliye tarihinin yer almadığı tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi yapılamaz.

İcra dairesi, uygun koşulların varlığı halinde kiracıya tahliye emri gönderir. Kiracının yedi gün içinde bu tahliye taahhüdüne itiraz etmesi gerekmektedir. Eğer itiraz etmezse tahliye emri kesinleşir. Kiracının itirazı iki hususa dairdir; tahliye taahhüdündeki imzaya itiraz edebilir veya yazılı tahliye taahhüdünü verdikten sonra kira sözleşmesinin yenilendiği yahut uzatıldığı için geçersiz olduğuna dair vs. itiraz edebilir.

Kiracı tahliye emrine itiraz etmezse veya itiraz etse dahi itirazın kaldırılmasına karar verilmiş ise; takip kesinleşir. Bu halde, kiracı, tahliye emrinin kendisine tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içinde taşınmazı boşaltmak zorundadır. Boşaltmazsa icra dairesi tarafından zorla çıkarılır ve taşınmaz kiraya verene teslim edilir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE İCRA VE DAVA AŞAMASINDA İTİRAZ

Tahliye Taahhütnamesine İcra Takibinde İtiraz

kiracının tahliyesi için icra takibi başlatılmışsa kiracı, tahliye emrine 7 gün içerisinde itiraz ederek tahliye taahhütnamesine itirazda bulunabilir. Bu durumda, takip süreci de duracaktır. Tahliye taahhütnamesi noterlikte yapıldıysa kiracı imzanın kendisine ait olmadığını ileri süremeyecektir. bunun dışında, taahhütnamenin geçersiz olduğuna  ya da tahliye şartlarının oluşmadığına dair itirazlarda bulunabilecektir.

İcra takibi sürecinde kiracının tahliye taahhütnamesine ilişkin bir itirazda bulunması durumunda, ev sahibi için 6 aylık itirazın kaldırılması ve 1 yıllık tahliye davası süreleri işlemeye başlar. Ev sahibi bu imkanlardan birini kullanmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesine Tahliye Davasında İtiraz

Ev sahibi kiracıya karşı tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası açmışsa kiracı taahhütnameye itirazda bulunabilir. Bu itiraz, taahhütnamenin taşıması gereken şartları içermediğine yönelik veya tahliye koşullarının gerçekleşmediğine dair olabilir.

Tahliye davası sürecinde böyle bir itirazın söz konusu olması halinde, hakim itirazı değerlendirir. Mahkeme tarafından itirazın yerinde görülmesi halinde, kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi sağlanmaz.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE İMZAYA İTİRAZ

Kiracı tahliye taahhütnamesindeki imzaya itiraz ettiğinde ev sahibi bu durum karşısında sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali için tahliye davası açılmalıdır. İtirazla birlikte tahliye takibi de durur. İncelemeler sonucunda imzanın aslında kiracıya ait olduğu ortaya çıkacak olursa İİK m. 275 uyarınca kiracı, imza inkar tazminatı ödemek durumunda kalır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE DAVASI 2024 YILI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası için 123,60 TL başvurma harcı, 4098,60 TL karar ve ilam harcı, 30,40 TL vekalet harcı ve ortalama 2000 TL tebligat, bilirkişi incelemesi vs. giderleri ödenecektir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE KARARI NASIL UYGULANIR?

Tahliye davası sonucunda verilen tahliye kararı hemen uygulanmaz. Tahliye kararının uygulanabilmesi tahliye kararının kiracıya tefhim ya da tebliğinden itibaren 10 gün geçmelidir. Ancak bu süre geçtikten sonra kiralayan gerekçeli karar ile icra dairesine başvurarak kiracıyı tahliye edebilir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NASIL GEÇERSİZ OLUR?

Kiralayanın tahliye taahhütnamesini kötüye kullanmasının önüne geçebilmek adına kanunda bazı tedbirler bulunmaktadır. Hangi durumlarda geçersiz sayılacağı da düzenlemeler kapsamında izah edilir. Aşağıda bu düzenlemeler sayılmıştır.

 • Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi yapıldıktan sonra verilmiş olmalıdır.
 • Kira kontratı ile aynı anda yapılan tahliye taahhütnameleri geçersiz sayılır.
 • Taahhütte kiralananın boşaltılacağı ve hangi tarihte bunun yapılacağı açık ve net olarak belirtilmelidir.
 • Taahhütname yazılı şekil şartına uygun hazırlanmalıdır.
 • Taahhütnameyi bizzat kiracı veya vekili tarafından imzalamalıdır.
 • Kira kontratı yapılmadan önce hazırlanmış tahliye taahhütnamesi de geçersiz sayılır.
 • Her yıl yenilenen kira sözleşmelerine bağlı olarak alınan tahliye taahhütnameleri Yargıtay nazarında hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilir.
 • Tahliye taahhütnamesi yapılırken irade sakatlığının olması halinde belge geçersiz sayılır.
 • Kiraya veren ve kiracı anlaşarak tahliye taahhütnamesini hükümsüz kılabilir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İPTALİ

Taraflar tahliye taahhüdünü iptal etmeyi birlikte isterlerse taahhüdü iptal edebilirler. Bunun dışında; taraflardan birinin taahhütnameyi imzalarken kandırılmış olması, tehdit edilmiş olması veya kendisine zorla böyle bir belge imzalatılmış olması hallerinde de tahliye taahhüdünün iptali mümkündür.

Tahliye taahhütnamesini cebir, hile veya tehdide maruz kalarak imzalayan kişi bu Türk Borçlar Kanunu’na göre ilgili taahhütle bağlı olmak zorunda değildir. Ancak bu taahhütnameden sorumlu olmak istemeyen kişi söz konusu cebir hile veya tehdit durumu sona erdikten sonra 1 yıl içerisinde karşı tarafa bunu bildirmelidir. Taahhütnameyi isteği dışında imzaladığını kiracı ispatlamalıdır.

Kiracı cebir, hile veya tehdit dolayısıyla taahhüt ile bağlı olmadığına dair ev sahibine bildirimde bulunmazsa tahliye taahhütnamesi ile tahliye mümkün hale gelir. Dolayısıyla, böyle bir durumda tahliye taahhütnamesiyle bağlı olmamak için hem karşı tarafa bildirim yapılmalı hem de söz konusu eylemler için ayrı hukuki süreçler yürütülmelidir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE DAVASI AVUKAT ÜCRETİ 2024

Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen kiralananın tahliyesi davalarında karşı vekalet ücreti 2024 yılı itibariyle 10.700 TL’den az olmamak üzere Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince dava tarihindeki yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU KİRACI TAHLİYESİ DAVASI HİZMETLERİMİZ

Kira davalarında arabuluculuk süreci ve aşamasında, arabuluculuk süreci sonrasında açılacak olası dava ile ilgili Hürriyet Hukuk Bürosu Avukatları tarafından müvekkillere hukuki hizmet sağlanmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davasının ne kadar süreceği ile ilgili net bir süre belirtmek mümkün değildir. Delillerin toplanmasının alacağı süre, duruşma sayısı, mahkemenin yoğunluğuna göre kiracı tahliye davası için gereken süre değişkenlik göstermektedir.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi İmzalamak Zorunda Mı?

Kiracı tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda değildir. Tahliye taahhütnamesi imzalanmadan da kira sözleşmesi yapılabilir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Evden Çıkarılır Mı?

Ev sahibinin tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi yoluyla kiracıyı evden çıkarması mümkündür.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumda Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütnamesi yapılırken irade sakatlığının olması halinde belge geçersiz sayılır.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü Geçerli Midir?

Tahliye taahhüdündeki tarih kısmının boş bırakılmış olması onu tek başına geçersiz kılmaz.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Kaç Yıl Geçerli?

Tahliye taahhütnamesi, taahhütnamede belirtilen tahliye tarihine kadar geçerliliğini korur.

Tahliye Taahhütnamesine Sonradan Tarih Atılır Mı?

Yargıtay kararlarına göre, boş olarak verilen tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulması; belgenin geçerliliğini etkilememektedir. Bu tarihlerin sonradan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunun ispatı ise, kiracı tarafından yazılı olarak yapılmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi yapıldıktan sonra alınmalıdır.
 • Taahhütte kiralananın boşaltılacağı ve hangi tarihte bunun yapılacağı açık ve net olarak belirtilmelidir.
 • Taahhütname yazılı şekil şartına uygun hazırlanmalıdır.
 • Taahhütnameyi bizzat kiracı veya vekili tarafından imzalamalıdır.

Tahliye Taahhütnamesinde Eşin İmzası Gerekli Mi?

Kiralanan taşınmazın aile konutu olması halinde kiracı olmayan eşin açık rızası veya onayı gereklidir, aksi takdirde o tahliye taahhütnamesi geçersiz kabul edilir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ İLE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                              :

DAVACI VEKİLİ                :

DAVALI                               :

DAVA KONUSU                  : Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye talebidir.

OLAYLAR                            : 1- Davalı Kiracı …, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ……’ye ait ve, ……. ili, …….. ilçesi …………… adresinde bulunan dairede ………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………. TL kira ödemektedir.

            2- Davalı ile müvekkilim arasında, ……… tarihli 2 yıllık kira sözleşmesi akdedildikten sonra, ………… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı ……….. tarihinde tam ve eksiksiz olarak mecuru tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

            3- Ancak davalı, ………. tarihinde, tahliye taahhütnamesine rağmen mecuru tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının, kiralananı tahliyesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………..tarihli kira sözleşmesi, ……… tarihli tahliye taahhütnamesi, …… … İcra Müdürlüğünün …../…. esas numaralı takip dosyası, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

                                                                                                            Davacı Vekili

DİLARA GÜL ERBAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu