Miras Hukuku

YASAL MİRASÇILAR VE MİRAS PAYLARI

Miras hukukumuza göre mirasçılar ikiye ayrılmakta olup bunlar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Bu yazımızda yasal mirasçılar ve miras paylarını ele alacağız.

YASAL MİRASÇILIK NEDİR?

Mirasta mal paylaşımı sürecinde, tereke üzerinde miras hakkına sahip iki tür mirasçılık bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: yasal mirasçılık ve atanmış mirasçılık.

 • Yasal mirasçılık, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve ölümü ardından doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsüdür. Yasal mirasçılığa göre mirasta hak sahibi olan kişiler, miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir şeklinde belirlenir (Medeni Kanun m. 495-501).
 • Atanmış (iradi) mirasçı ise, miras bırakanın kendi isteğiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakması sonucunda mirasçı olan kişidir.

KANUNDA DÜZENLENEN YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR?

Kanun koyucu yasal mirasçılar ve miras paylarını saymıştır ve toplamda 4 grup yasal mirasçı bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: kan hısımları (altsoy, ana-baba, büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar), sağ kalan eş, evlatlık ve devlettir.

Kan Hısımları: Kan hısımları üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 1. Altsoy: Vefat edenin kanuni olarak tanımlanmış yasal mirasçısıdır. Her durumda eşit olarak mirasçı olurlar. Ölenin çocukları yoksa, yerlerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
 2. Ana- Baba: Mirasçılık, altsoyu bulunmayan miras bırakanın anne ve babasının mirasçı olması durumunda gündeme gelir. Her iki ebeveyn de eşit olarak mirasçıdırlar. Ölenin anne veya babası yoksa, miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.
 3. Büyükana- Büyükbaba: Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları büyük ana ve büyük babalarıdır. Ölenin ne altsoyu ne de ana ve babası hayatta ise büyükanne- büyükbabalar mirasçı olur.

Sağ Kalan Eş: Yasal mirasçılık hakkı olmasına rağmen belirli bir zümreye ait değildir. Miras bırakanın altsoyu ile mirasçı olduğunda yasal miras pay oranı ¼’tür. Ana ve babası ile mirasçı olduğunda pay oranı ½’dir. Büyükana – büyükbabalar ile mirasçı olduğunda ise pay oranı ¾’tür.

Evlatlık: Kan hısımı gibi mirasçı olur. Ancak kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder.

Devlet: Vefat eden kişinin mirasçısı yoksa miras devlete geçer.

ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUN YASAL MİRASÇILIK DURUMU

Türk Medeni Kanunu’nun 28. Maddesine göre ceninin tam ve sağ doğması şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyeti bulunmaktadır. Bu maddeyle örtüşen bir madde olarak TMK’nın 582. Maddesinin 1. Fıkrasında ceninin sağ doğmak kaydıyla miras hakkını kazandığı belirtilmiştir. Bu hükümde ceninin yasal ya da iradi mirasçı olmasıyla ilgili bir ayrım yapılmamıştır.

EVLATLIĞIN YASAL MİRASÇILIK DURUMU

Evlatlığın kanuni temsilciliği tek taraflıdır. Evlatlığın mirasçılığı, sadece evlatlık ve alt soya tanınmıştır. Evlat edinen ve onun kan hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar. Bu düzenleme TMK’nın 447/2 maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm emredici olup aksi kararlaştırılamaz.

RESMİ NİKAHI OLMAYAN EŞİN YASAL MİRASÇILIK DURUMU

Sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi için resmi olarak evlenmiş olmaları gerekmektedir. Resmi evlilik olmadan birlikte yaşayan veya sadece dini nikahla bir araya gelen çiftler, miras bırakanın ölümü halinde yasal mirasçı olma hakkını kazanamazlar. Dolayısıyla bu kişiler yasal mirasçıların sahip olduğu miras paylarından yararlanamaz. Ancak bu kişiler vasiyetname vb. şekillerle atanmış mirasçı olabilirler.

BOŞANMA DAVASI SÜRECİNDEKİ EŞİN YASAL MİRASÇILIK DURUMU

Boşanma davası sürerken, eşlerden birinin vefatı halinde, dava neticesinde verilecek karar, vefat eden eşin mirasçılarının davadaki taraf sıfatları ve sağ kalan eşin mirasçılık durumuna ilişkin Medeni Kanun m. 181 hükmü şu şekildedir:

TMK m. 181:

(1) Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

(2) Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

YASAL MİRASÇI OLMAYA ENGEL DURUMLAR NELERDİR?

Yasal mirasçılık hakkı olmaya engel durumlar şunlardır:

 1. Yasal olarak mirasçı olunmayacak durumlar: Kanun, bazı kişilere mirasçı olma hakkı tanımaz. Örneğin, miras bırakanın evlatlık olarak kabul ettiği kişilerin hısımları, evlatlık üzerinden mirasçı olamazlar.
 2. Miras bırakanın mirasçıları arasından çıkarılma: Miras bırakan, mirasçılarını vasiyetname ile değiştirebilir veya bazılarını mirasçı sıfatından çıkarabilir. Ancak bu durumda, belirli yasal prosedürler ve koşullar söz konusudur.
 3. Miras bırakanın iradesine aykırı işlemler: Yasal mirasçılar, miras bırakanın iradesine aykırı işlemler yapmaları durumunda mirasçı olma haklarını kaybedebilirler. Örneğin, miras bırakanın hayatını tehlikeye sokan bir eylemde bulunmak gibi durumlar söz konusu olabilir.
 4. Mirasçılıktan feragat: Yasal mirasçılar, mirasçılıktan feragat edebilirler. Ancak bu feragat belirli yasal süreler içerisinde ve yasal prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır.

DEVLETİN MİRASÇI OLMA DURUMU NE ZAMAN GÜNDEME GELİR?

Devletin mirasçı olma durumu, şu hallerde gündeme gelmektedir:

 • Miras bırakanın hiç yasal mirasçısı bulunmaması.
 • Yasal mirasçılar, mirası reddetme hakkını kullanırlarsa veya yasal prosedürlere uygun olarak mirası reddederlerse.
 • Yasal mirasçılar, mirası kabul etmek için yasal süre içinde başvurmazlarsa veya yasal prosedürlere uygun şekilde başvurmazlarsa.

Bu gibi durumlarda, miras bırakanın mal varlığı devlete geçer ve devlet mirasçı konumuna gelir. Bu durumda, devlet mirasın tümünü veya bir kısmını devralabilir ve mirasın işlemlerini yürütmekle yükümlü olabilir.

YASAL MİRASÇILARIN MİRASI REDDETME DURUMU        

Yasal mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahiptirler. Mirasın reddedilmesi, miras bırakanın ölümüyle birlikte yasal olarak mirasçı olan bir kişinin, mirası kabul etmeyi tercih etmemesi veya mirası kabul etmeme kararı almış olması anlamına gelir.

Yasal mirasçılar, mirası reddetme hakkını kullanmak istediklerinde, bunu belirli bir süre içinde yapmak zorundadırlar. Bu süre, mirasın açıklandığı veya yasal olarak bildirildiği tarihten itibaren başlar. Mirası reddetme süresi, 3 ay olarak öngörülmüştür.

Yasal mirasçılar, mirası reddetme kararını mahkemeye bildirmekle yükümlüdürler. Mirası reddetme işlemi genellikle mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Mirası reddeden bir mirasçı, miras hakkından tamamen feragat etmiş olur ve mirasın paylaşımında yer almaz. Bununla birlikte, mirası reddetme kararı alındığında, mirasçılar miras borçlarından da kurtulmuş olurlar.

Miras reddi durumunda, miras bırakanın varlıkları ve borçları, yasal olarak mirasçı olan diğer kişilere veya devlete geçebilir.

MİRAS PAYI NE DEMEKTİR?

Miras payı, bir kişinin ölümü sonrasında mirasçılara paylaştırılacak olan mirasın, her mirasçıya düşen payını ifade eder. Miras payı, mirasçının, miras bırakanın bıraktığı mal varlığından alma hakkıdır.

Miras payı, miras bırakanın mal varlığının değerine ve mirasçıların sayısına göre belirlenir. Ölen kişinin mirasçıları, belirli yasal mirasçılar tarafından belirlenmişse, her mirasçıya kanunda belirtilen miras payı düşer. Miras payı, yasal mirasçıların ölüm halinde sahip olacakları mirasın, toplam değerinin belirli bir oranını ifade eder.

YASAL MİRASÇILARIN MİRAS PAYLARI NELERDİR?

Yasal mirasçılar ve miras payları, Miras Hukuku’nun belirlediği kurallara göre belirlenir. Yasal mirasçılar ve miras payları, ölen kişinin kanuni mirasçıları arasında eşit olarak dağıtılır. Yasal mirasçılar ve miras payları şunlardır:

 1. Eş: Eğer miras bırakanın çocuğu yoksa, eşe 1/2 miras payı düşer. Eğer çocukları varsa, eşe 1/4 miras payı düşer.
 2. Çocuklar: Miras bırakanın çocukları, mirasın kalan kısmını alırlar. Çocuk sayısına göre, her bir çocuğa eşit miras payı düşer.
 3. Ana ve Baba: Eğer miras bırakanın eşi ve çocuğu yoksa, mirasçılar arasında ana ve babalar da bulunur. Ana ve baba birlikte mirasın 1/4’ünü alırlar. Eğer sadece biri yaşıyorsa, o kişi mirasın tamamını alır.
 4. Kardeşler ve Kardeş Çocukları: Eğer miras bırakanın ana ve babası da yoksa, kardeşler ve kardeş çocukları mirasçı olabilirler. Bu durumda, miras bırakanın mal varlığı kardeşler ve kardeş çocukları arasında eşit olarak paylaşılır.
 5. Altsoy (Torunlar, Büyük Torunlar vb.): Miras bırakanın altsoyu varsa ve diğer yasal mirasçılar yoksa, altsoy mirasın tamamını alır.

 

Yasal mirasçılar ve miras payları ile ilgili tablo:

Yasal Mirasçılar/Zümreler Miras Payı
Eşe 1/2 (Çocuksuz), Eşe 1/4 (Çocuklu)
Çocuklar Her çocuğa eşit miras payı
Ana ve Baba Ana ve baba birlikte 1/4 (Birinin ölümü halinde, hayatta kalan eşe 1/2)
Kardeşler ve Kardeş Çocukları Eşit miras payı
Altsoy (Torunlar, Büyük Torunlar) Eşit miras payı

 YASAL MİRASÇILARIN MİRAS PAYLARINDAKİ SAKLI PAY NEDİR?

Yasal mirasçılar ve miras payları konusunun önemli bir noktası olan saklı pay, miras bırakanın belirli mirasçılarını korumak amacıyla yasalarda tanımlanmış bir kısıtlamadır. Saklı pay, miras bırakanın ölümü halinde, belirli yasal mirasçıların miras paylarının belirlenmesinde dikkate alınan ve korunan asgari bir miktarı ifade eder. Saklı payın ihlal edilmesi halinde mirasçının dava açma hakkı bulunur. Saklı pay oranları Medeni Kanun’un 506. maddesinde sayılmıştır. Madde şu şekildedir:

Madde 506- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

 1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,
 2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
 3. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.

MEDENİ KANUNDA DÜZENLENEN ZÜMRE MİRASÇILIĞI SİSTEMİ NEDİR?

Medeni Kanun’da düzenlenen zümre mirasçılığı sistemi, miras bırakanın ölümü durumunda, mirasın belirli mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağını ve kimlerin mirasçı olacağını belirleyen bir sistemdir. Bu sistem, miras hukukunda adil bir paylaşımın sağlanmasını ve miras bırakanın iradesine uygun bir şekilde mirasın dağıtılmasını amaçlar.

Zümre mirasçılığı sistemi, miras bırakanın varislerini belirli gruplara (zümrelere) ayırır ve bu gruplar arasında bir öncelik sırası belirler. Miras bırakanın varisleri, öncelikle birinci zümredeki varisler arasında bulunur. Birinci zümredeki varisler bulunmuyorsa, miras bırakanın varisleri sırasıyla diğer zümrelerde aranır.

Türk Medeni Kanunu’na göre, zümre mirasçılığı sistemi şu şekilde düzenlenmiştir:

 1. Birinci Zümre: Kan Hısımları (altsoy), yani çocuklar, torunlar ve daha alt kuşaklardan gelen varisler.
 2. İkinci Zümre: Ana ve baba.
 3. Üçüncü Zümre: Büyük ana ve büyük baba.
 4. Dördüncü Zümre: Sağ kalan eş.
 5. Beşinci Zümre: Devlet.

Bir miras bırakanın varisleri, öncelikle birinci zümrede aranır. Eğer birinci zümrede mirasçı bulunmuyorsa, sırasıyla diğer zümrelerde aranır. Bu sistem, miras hukukunda yasal mirasçıların miras paylarının adil ve miras bırakanın varislerine uygun bir şekilde miras dağıtımını sağlamak için tasarlanmıştır.

MİRAS PAYLARI NASIL HESAPLANIR?

Yasal mirasçılar ve miras payları, miras bırakanın ölümüyle mirası oluşturan varlıkların (malvarlığı) toplam değeri üzerinden hesaplanır. Yasal mirasçılar ve miras payları, Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği miras hükümlerine göre ve yasal mirasçılar arasında belirli bir düzene göre dağıtılır.

Yasal mirasçılar ve miras paylarının hesaplanmasında temel adımlar şunlardır:

 • Miras Bırakanın Malvarlığının Belirlenmesi: Miras bırakanın ölüm tarihindeki malvarlığı tespit edilir. Bu malvarlığı, gayrimenkuller, taşınır mallar, para, banka hesapları, araçlar, menkul değerler ve diğer varlıkları içerir.
 • Miras Bırakanın Borçlarının Düşülmesi: Miras bırakanın ölüm tarihindeki borçları, miras bıraktığı malvarlığından düşülür. Borçlar, miras bırakanın ölüm tarihindeki mevcut borçları, vergi borçları, kredi borçları ve diğer yasal yükümlülükleri içerir.
 • Net Malvarlığının Belirlenmesi: Miras bırakanın malvarlığından borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar, net malvarlığını oluşturur.
 • Yasal Mirasçıların Payları: Yasal mirasçılar ve miras payları, net malvarlığı üzerinden belirlenir. Miras hukukuna göre, yasal mirasçılar arasında paylaşım belirli bir düzene göre yapılır. Bu düzen genellikle Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen zümre mirasçılığına göre yapılır.
 • Miras Paylarının Dağıtımı: Yasal mirasçılar ve miras payları belirlendikten sonra, miras payları dağıtılır. Bu dağıtım, yasal mirasçıların statülerine, miras bırakanın ölüm tarihindeki malvarlığına ve kanuni yasal mirasçılık düzenine göre yapılır.

YASAL MİRASÇILARIN MİRAS PAYLARININ PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras paylaşımı, mirasçıların anlaşarak bir araya gelip payları üzerinde anlaşma sağlamaları ve bu paylaşım için bir paylaşma sözleşmesi imzalamaları yoluyla gerçekleşir. Eğer mirasçılar arasında anlaşma sağlanamazsa, miras paylaşımı yargı yoluyla gerçekleştirilir. Bu durumda mirasçılar, bir paylaşma davası açarak mahkemeden paylarının belirlenmesini talep ederler.

Anlaşmalı miras paylaşımı: Yasal mirasçılar ve miras payları arasında anlaşma sağlanmasıyla gerçekleşir. Mirasın tamamen veya kısmen paylaşılması mümkündür, ancak tam veya kısmi paylaşmada oybirliği kuralı geçerlidir. Bir mirasçı bile tam paylaşmayı reddederse paylaşım davası açılması gerekebilir. Mirasın paylaşımında, terekedeki malların mümkünse aynen bölünmesi esastır. Ancak bölünemeyen veya değeri azalmadan bölünemeyen mallar varsa, bu mallar taşınmaz olarak bir mirasçıya özgülenebilir veya satılıp bedeli mirasçılar arasında paylaştırılabilir.

Yargısal miras paylaşımı: Yasal mirasçılar ve miras payları arasında anlaşma sağlanamadığında yargı yoluyla gerçekleştirilir. Her mirasçı, terekedeki malların aynen bölünmesini veya satışını talep edebilir. Ancak miras ortaklığının devamı kanun veya sözleşmeyle zorunlu kılınırsa, miras paylaşımı istenemez. Paylaşma davası, paylaşım isteyen mirasçılar tarafından diğer mirasçılara karşı açılır. Görevli ve yetkili mahkeme murisin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Mahkeme, taşınmazları aynen bölerek paylaştırabilir veya taşınmazların tamamını bir mirasçıya vererek mirası dağıtabilir. Eğer taşınmazların değerleri arasında fark varsa, eksik değere para eklenerek miras payları denkleştirilir. Aynen paylaşma mümkün değilse, paylaşma satış yoluyla gerçekleştirilebilir

YASAL MİRASÇILARIN MİRAS PAYLARINA İLİŞKİN AÇABİLECEĞİ DAVALAR NELERDİR?

Yasal mirasçılık haklarının ihlal edilmesi halinde veya diğer mirasçılarla anlaşamazlarsa dava açabilirler. Bu davalar şu şekildedir:

 • İzale-i şüyu: Bu davada miras kalan malları paylaşamayan mirasçılar, malların satışını sağlar.
 • Tenkis davası: Bu dava murisin sağken yaptığı mal kaçırma işlemlerinin eskiye çevrilmesi için açılır.
 • Terekenin tespiti davası: Miras bırakanın tüm malvarlığını tespit etmek gerekir. Bu davanın amacı terekeye kalan hak ve borçları tespit etmektir.
 • Muris muvazaası: Bu dava mirastan mal kaçırmak için yapılan işlemlerin iptali için açılan davadır.
 • Mirasın reddi: Maddi veya bazen manevi sebepler ile mirası kabul etmek istemeyen yasal mirasçılar ölümden itibaren 3 ay içinde reddi miras yapmalıdır.

MİRAS PAYLARINA İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yasal miras ve miras paylarına ilişkin açılacak davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesiyken yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU YASAL MİRASÇILAR VE MİRAS PAYLARI DAVASI HİZMETLERİMİZ

Miras davaları karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. Miras avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Hürriyet Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Miras hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarla mirasın reddi, tenkis, izale-i şüyu davaları gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yasal Mirasçılar Kimlerdir Payları Ne Kadardır?

Kanun koyucu yasal mirasçılar ve miras paylarını belirlemiştir. Bunlar kan hısımları (altsoy, ana-baba, büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı akrabalar), hayatta kalan eş, evlatlık ve devlettir. Eğer miras bırakanın çocuğu yoksa, eşe 1/2 miras payı düşer; ancak, eğer çocukları varsa, eşe 1/4 miras payı düşer. Miras bırakanın çocukları, mirasın kalan kısmını eşit olarak alırlar. Eğer miras bırakanın eşi ve çocuğu yoksa, mirasçılar arasında ana ve babalar da bulunur.

Ana ve baba birlikte mirasın 1/4’ünü alırlar; eğer sadece biri yaşıyorsa, o kişi mirasın tamamını alır. Miras bırakanın ana ve babası da yoksa, kardeşler ve kardeş çocukları mirasçı olabilirler ve miras bırakanın mal varlığı kardeşler ve kardeş çocukları arasında eşit olarak paylaşılır. Son olarak, miras bırakanın altsoyu varsa ve diğer yasal mirasçılar yoksa, altsoy mirasın tamamını alır.

Yasal Mirasçılar Kaça Ayrılır?

Yasal mirasçılık üç temel gruptan oluşur. İlk grup, miras bırakanın kan hısımlarını içerir. Kan hısımları, kendi aralarında iki alt gruba ayrılır: kan bağına dayananlar ve evlatlık ve altsoy olarak bilinenler. Miras bırakanın yasal mirasçılarının ikinci grubunu, sağ kalan eş oluştururken, üçüncü grup ise devlettir.

Mirasta Eşe ve Çocuğa Kaç Pay Kalır?

Eşin miras payı, miras bırakanın diğer mirasçılarına göre değişir. Eşin miras payı genellikle mirasın yarısı olarak belirlenir. Ancak, eğer diğer mirasçılar da varsa, eşin payı azalır. Eşin saklı payı ise genellikle mirasın 3/4’üdür.Eğer eş tek başına mirasçı ise, mirasın tamamını alır ve saklı payı 3/4’tür.Eşin ve çocukların birlikte mirasçı olduğu durumda, eş genellikle mirasın 1/4’ünü alırken, çocuklar mirasın kalan kısmını, yani genellikle 3/4’ünü alırlar.

Çocuk sayısına göre, her bir çocuğa eşit miras payı düşer. Eğer eşin mirasçı olduğu diğer mirasçılar ise ana ve baba ise, eş genellikle mirasın yarısını alırken, ana ve baba her biri genellikle mirasın yarısını alır. Burada, çocuk olmadığı varsayılmıştır. Eğer eşin mirasçı olduğu diğer mirasçılar kardeşler ise, eş genellikle mirasın yarısını alırken, kardeşler mirasın kalan kısmını, yani genellikle mirasın yarısını alırlar. Kardeşlerin saklı payı yoktur.

Mirasta İntikal Eden Malvarlığı Yasal Mirasçılara Nasıl Dağıtılır?

Miras bırakanın malvarlığı, yasal mirasçıları arasında belirli kurallara göre dağıtılır. Bu dağıtım genellikle miras bırakanın vasiyetine veya kanuni mirasçılar arasında anlaşmaya dayanır. Ancak, vasiyet yoksa veya anlaşma sağlanamazsa, malvarlığının dağıtımı yargısal olarak gerçekleştirilir.

Yargısal miras paylaşımı, miras bırakanın malvarlığının sulh hukuk mahkemesi veya mirasın bulunduğu yerdeki yetkili mahkeme tarafından yapılır. Mahkeme, miras bırakanın malvarlığını değerlendirir, mirasçıların haklarını korur ve adil bir şekilde dağıtım yapar. Malvarlığı, mirasçılar arasında eşit olarak veya belirlenen yasal mirasçılar ve miras payları kurallarına göre dağıtılır.

Dağıtım sırasında, öncelikle mirasın borçları ödenir ve kalan miktar mirasçılar arasında paylaştırılır. Genellikle, miras bırakanın evlatlık, eş, çocukları, ana-babası ve diğer kanuni mirasçıları bu paylaşımda yer alır. Dağıtım sürecinde her mirasçıya düşen pay, miras bırakanın malvarlığının değerine ve yasal mirasçıların haklarına bağlı olarak belirlenir.

Mirasın dağıtımında dikkate alınması gereken diğer bir faktör de mirasın taşınmaz ve taşınır mallardan oluşması durumudur. Taşınmaz malların bölünmesi zor olabileceğinden, mahkeme bunları genellikle satış yoluyla satar ve elde edilen gelir mirasçılar arasında paylaştırılır.

Yasal Mirasçıların Müdahale Edilemeyecek Payları Nedir?

Yasal mirasçıların müdahale edilemeyecek payları, mirasın dağıtımında belirli yasal haklara sahip oldukları paylardır. Bu paylar, miras bırakanın belirli yasal mirasçılara tanınan haklarını korumayı amaçlar. Bu paylar şu şekildedir:

 • Saklı Paylar: Yasal mirasçılıkta, miras bırakanın vasiyetine veya diğer mirasçılar arasında yapılan anlaşmalara rağmen, bazı miras paylarına sahip olma hakları vardır. Bu paylar, genellikle miras bırakanın belirli yasal mirasçılara belirli bir miktar miras bırakma yükümlülüğünü içerir.
 • Vasiyetten Düşen Paylar: Miras bırakanın vasiyetinde belirli yasal mirasçılara ayrılan paylar, vasiyetin hükümlerine uygun olarak verilmelidir. Bu paylar, yasal mirasçıların vasiyetten düşmeyen, korunan paylarıdır.
 • Özel Haklar ve Yetkiler: Yasal mirasçılar arasında bazıları, mirasın belirli varlıklarını veya mülklerini kullanma, yönetme veya satma gibi özel haklara sahip olabilir. Bu haklar, yasal mirasçıların korunması ve haklarının güvence altına alınması için tanınmıştır.

Yasal Mirasçılar Mirası Kabul Etmek İstemiyorlar İse Mirası Reddetmek İçin Gereken Süre Ne Kadardır?

Yasal mirasçılar, mirası reddetmek için belirli bir süreye sahiptirler. Bu süre, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren başlar ve genellikle belirli bir zaman diliminde yapılması gereken işlemleri içerir. Bu zaman dilimi Medeni Kanun’un 606. Maddesinde belirlenmiştir. TMK’nin ilgili maddesi uyarınca bu süre üç aydır. Bu süre miras bırakanın ölümünden itibaren başlar.

Mirası reddetmek isteyen bir mirasçının bu süre içinde belirli bir işlem yapmaması durumunda, miras otomatik olarak kabul edilir ve mirasçı, mirasın sorumluluklarını üstlenir. Dolayısıyla, mirası reddetmek isteyen bir mirasçının, belirlenen süre içinde yetkili mercilere başvurarak bu niyetini beyan etmesi ve gerekli prosedürleri takip etmesi önemlidir.

Mirasta Pay Neye Göre Belirlenir?

Yasal miras ve mirasta paylar genellikle belirli yasal kurallara ve hükümlere göre belirlenir. Yasal miras ve miras paylarının belirlenmesinde temel kriterler şunlardır:

 • Yasal Mirasçıların Varlığı: Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra mal varlığını miras alacak kişilerdir. Yasal mirasçılar genellikle kanunen belirlenmiş kriterlere dayanır ve örneğin eş, çocuklar, ana-baba, kardeşler gibi kişileri içerebilir.
 • Yasal Pay Oranları: Yasal mirasçıların payları, mirasçıların niteliğine ve miras bırakanın mal varlığına göre belirlenen yasal oranlara dayanır. Örneğin, Türk Medeni Kanunu’na göre eşe düşen miras payı, miras bırakanın çocuklarının varlığına bağlı olarak değişebilir.
 • Mirasın Durumu: Miras bırakanın mal varlığındaki tüm varlıkların, borçların ve diğer yükümlülüklerin değerlendirilmesi ve bu değerlerin paylaştırılması gerekmektedir. Bu, miras paylarının belirlenmesinde önemli bir faktördür.
 • Saklı Paylar: TMK’nın ilgili hükmü uyarınca bazı kişiler saklı paya sahiptir. Bu, belirli yasal mirasçıların, miras paylarının belirlenmesinde öncelikli haklara sahip olmalarını sağlar.

Nil KÜLEGE

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu