Boşanma Hukuku

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR? ÖRNEK PROTOKOL

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin, boşanmanın sonuçları hakkında karşılıklı uzlaşmaya vararak imzaladıkları yazılı bir belgedir. Bu belge, boşanma davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlanması sırasında tarafların hak ve menfaatlerini koruyan bir sözleşme niteliği taşır. Bu yazıda, anlaşmalı boşanma protokolünün ne olduğu, nasıl hazırlandığı, hangi konulara yer verilmesi gerektiği ve örnek bir protokol metni hakkında bilgiler verilecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu hakkında karşılıklı uzlaşmaya vararak imzaladıkları yazılı belgedir. Bu belge, boşanma davasının açılması ve sonuçlanması için gerekli olan bir evraktır. Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı ve soyadı gibi konularda talep ve anlaşmaları yer alır. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin kendi özgür iradeleri ile hazırlamaları ve hakim huzurunda onaylamaları gereken bir sözleşmedir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin evliliklerini sonlandırmak için anlaşarak mahkemeye başvurması durumudur. Anlaşmalı boşanmanın şartları şunlardır:

 • Taraflar arasındaki evliliğin 1 yıl veya daha uzun sürmüş olması
 • Tarafların evlilik birliğinin tüm sonuçları konusunda anlaşmaları ve bunu anlaşmalı boşanma protokolünde belirtmeleri
 • Taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi ya da boşanmak üzere birlikte mahkemeye başvurmaları
 • Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ve açık iradelerini alması
 • Hâkimin anlaşma şartlarını boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu yönünden uygun bulması gerekir.

KİMLER ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ İLE BOŞANABİLİR?

En az 1 yıldır evli olan ve boşanmanın tüm sonuçları konusunda anlaştıkları bir boşanma protokolü hazırlayıp mahkemeye sunanlar bu yolla boşanabilirler.

BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?

Boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin, boşanmanın sonuçları hakkında karşılıklı anlaşmalarını içeren yazılı bir belgedir. Boşanma protokolü, boşanma davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlanması sırasında tarafların hak ve menfaatlerini koruyan bir sözleşme niteliği taşır.

Boşanma protokolü hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Protokol, tarafların tüm hak ve menfaatlerini göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır.
 • Protokol, tarafların anlaştıkları tüm hususları içermelidir.
 • Protokol, tarafların açıkça ve özgür iradeleri ile imzalanmalıdır.
 • Protokol, tarafların avukatları tarafından hazırlanmalıdır.
 • Boşanma protokolünde, boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocuklara dair düzenlemeler yazılır.

Bunlardan bazıları zorunluyken bazıları ihtiyaridir. Bazı hususlar protokolde mutlaka yer almalıyken belirli konularsa eşlerin isteğine bırakılmıştır. Bunlar:

Zorunlu Unsurlar İhtiyari Unsurlar
·         Protokolün taraflarca kabulü

·         Nafaka

·         Velayet

·         Çocukla kurulacak kişisel ilişkiler

·         Aile konutu

·         Mal rejiminin tasfiyesi

·         Ziynet eşyaları/Kişisel eşyalar

·         Kadının soyadı

·         Maddi ve manevi tazminat talepleri

·         Yargılama giderleri

Boşanma protokolünün anlaşmalı boşanma davasında onaylanması için hakimin de doğru bulması gerekmektedir. Nafaka, velayet, çocukla kişisel ilişki gibi protokolde bulunması gereken zorunlu hususlarda hakim protokole müdahale edebilir. Böyle bir durumda hakim, taraflardan yeni bir protokol hazırlamalarını ya da tarafların duruşma sırasında hakimin belirleyeceği hususlarda anlaşmalarını bekler. Neticede doğru ve eksiksiz anlaşmalı boşanma protokolünün duruşmada taraflarca kabul edildiği anda hakim tarafından boşanma kararı verilecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ŞEKİL ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında yaptıkları yazılı anlaşmadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde şekil şartları nelerdir sorusunun cevabı şöyledir:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü, yazılı olarak hazırlanmalı ve her iki eşin de ıslak imzasını taşımalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü, Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine aykırı olmamalı ve hakimin onayını almalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın mali sonuçları (nafaka, tazminat, mal paylaşımı, aile konutu vb.) ve çocukların durumu (velayet, kişisel ilişki, iştirak nafakası vb.) hakkında net ve ayrıntılı bilgiler içermelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine sunulmalı ve tarafların hakimin bizzat dinlemesiyle protokolü onayladıklarını beyan etmeleri gerekmektedir

BOŞANMA PROTOKOLÜNDE DÜZENLENEN HUSUSLAR NELERDİR?

Boşanma protokolünde, boşanmanın mali sonuçları hakkında eşlerin anlaştıkları konular yer alır. Bunlar, nafaka, tazminat, mal paylaşımı, aile konutu gibi hususlardır. Eşler, bu konularda kendi aralarında serbestçe anlaşabilirler, ancak anlaşmaları Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine aykırı olmamalı ve hakimin onayını almalıdır.

Boşanma protokolünde, çocukların durumu hakkında eşlerin anlaştıkları konular yer alır. Bunlar, velayet, kişisel ilişki, iştirak nafakası gibi hususlardır. Eşler, bu konularda kendi aralarında anlaşabilirler, ancak anlaşmaları çocukların menfaatine uygun olmalı ve hakimin onayını almalıdır.

Boşanma protokolünde, boşanmanın diğer sonuçları hakkında eşlerin anlaştıkları konular yer alabilir. Bunlar, soyadı, medeni hal, sağlık sigortası, vergi, miras gibi hususlardır. Eşler, bu konularda kendi aralarında anlaşabilirler, ancak anlaşmaları kanunlara ve ahlaka aykırı olmamalı ve hakimin onayını almalıdır

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ İLE BOŞANMA İRADESİNİN BEYANI

Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında özgür iradeleriyle anlaştıklarını ve bu anlaşmayı yazılı bir protokol ile belgelediklerini hakim huzurunda ifade etmeleridir. Bu beyan, boşanma kararı verilebilmesi için şarttır. Eşler, boşanma protokolünü imzaladıktan sonra, boşanma dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine sunarlar. Mahkeme, tarafları bizzat dinleyerek, protokolü uygun bulur ve tarafların protokolü onayladıklarını beyan etmelerini ister. Taraflar, hakimin sorularına cevap vererek, boşanma iradesinin beyanını yaparlar. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak, boşanmaya hükmeder

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE VELAYET HUSUSU

Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet hususu, eşlerin müşterek çocuklarının bakım, eğitim ve korunması ile ilgili olarak hangi eşin yetkili olacağını belirledikleri konudur. Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, müşterek çocukların kimlik bilgileri, yaşları ve velayetinin hangi eşte kalacağı açıkça yazılmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, velayeti almayan eşin çocuklarla kişisel ilişki kurma günleri, saatleri ve yeri belirlenmeli ve bu konuda tarafların anlaştığı ifade edilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, çocukların iştirak nafakası (çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkı payı) miktarı, ödeme şekli ve süresi belirlenmeli ve bu konuda tarafların anlaştığı ifade edilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, çocukların velayeti ve kişisel ilişkisi ile ilgili tarafların anlaşması, çocukların menfaatine uygun olmalı ve hakimin onayını almalıdır. Hakim, tarafları ve çocukları bizzat dinleyerek, protokolde yapılan düzenlemeleri uygun bulmazsa, değişiklik yapabilir veya boşanmaya karar vermeyebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE NAFAKA HUSUSU

Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka hususu, eşlerin boşanma sonrasında birbirlerine veya çocuklarına ödeyecekleri maddi destek miktarı ve şeklini belirledikleri konudur. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka hususunda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, nafaka yükümlüsü (nafakayı ödemekle yükümlü olan eş), nafaka alacaklısı (nafakayı alacak olan eş veya çocuklar) ve nafaka türü (yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası) açıkça belirtilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, nafaka miktarı her bir nafaka türü ve alacaklısı için ayrı ayrı ve net bir şekilde belirlenmeli, nafaka ödeme şekli (peşin, taksitli, banka aracılığıyla vb.) ve nafaka artış oranı (enflasyon oranı, asgari ücret artışı vb.) belirtilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, nafaka konusunda eşlerin anlaşması, Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine aykırı olmamalı ve hakimin onayını almalıdır. Hakim, tarafları ve çocukları bizzat dinleyerek, protokolde yapılan düzenlemeleri uygun bulmazsa, değişiklik yapabilir veya boşanmaya karar vermeyebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Anlaşmalı boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat istemi, eşlerin boşanma sebebiyle birbirlerinden maddi veya manevi zararlarını gidermek için talep ettikleri veya bu taleplerden vazgeçtikleri konudur. Anlaşmalı boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat istemi hakkında şunlara dikkat edilmelidir:

 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talepleri olup olmadığı, varsa ne kadar olduğu, yoksa bu haklardan feragat edip etmedikleri açıkça belirtilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin maddi ve manevi tazminat konusunda anlaşması, Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine aykırı olmamalı ve hakimin onayını almalıdır. Hakim, tarafları ve çocukları bizzat dinleyerek, protokolde yapılan düzenlemeleri uygun bulmazsa, değişiklik yapabilir veya boşanmaya karar vermeyebilir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin maddi ve manevi tazminat taleplerini saklı tutarak anlaşmalı boşanma yapmaları mümkün değildir. Eşler, bu haklardan feragat etmedikleri sürece, anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Ancak, eşler, boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat taleplerini belirleyerek, bu taleplerin boşanma kararının bir parçası olmasını sağlayabilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE MAL REJİMİNE İLİŞKİN TALEPLER

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal rejimine ilişkin talepler, eşlerin evlilik süresince edindikleri malların boşanma sonrasında nasıl paylaşılacağına dair yaptıkları yazılı anlaşmalardır. Anlaşmalı boşanma protokolünde mal rejimine ilişkin talepler hakkında şunlara dikkat edilmelidir:

 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin mal rejimi tercihi (edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığı) belirtilmelidir. Eşler, mal rejimi tercihlerini evlilik sözleşmesi ile yapabilecekleri gibi, boşanma protokolü ile de yapabilirler.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin mal rejiminden kaynaklanan alacakları (katkı payı alacağı, paylaşma alacağı, tasfiye payı alacağı veya ortaklığın giderilmesi alacağı) varsa, bunların miktarı, ödeme şekli ve süresi belirtilmelidir. Eşler, bu alacaklardan feragat edebilecekleri gibi, bunları boşanma kararının bir parçası haline getirebilirler.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin evlilikte edinilen malların (taşınır veya taşınmaz mallar, haklar, alacaklar, menkul veya gayrimenkul değerler vb.) neler olduğu, değerleri, tapu kayıtları, borçları ve nasıl paylaştırılacağı belirtilmelidir. Eşler, bu malları kendi aralarında serbestçe paylaşabilirler, ancak paylaşımın adil ve makul olmasına dikkat etmelidirler.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin mal rejimi konusunda anlaşması, Medeni Kanun’un ilgili hükümlerine aykırı olmamalı ve hakimin onayını almalıdır. Hakim, tarafları ve çocukları bizzat dinleyerek, protokolde yapılan düzenlemeleri uygun bulmazsa, değişiklik yapabilir veya boşanmaya karar vermeyebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ZİYNET ALACAKLARI HUSUSU

Anlaşmalı boşanma protokolünde ziynet alacakları hususu, eşlerin evlilik süresince birbirlerine veya aile bireylerine vermiş oldukları ziynet eşyalarının (altın, mücevher, saat, vb.) boşanma sonrasında geri alınması veya bedelinin ödenmesi ile ilgili bir konudur. Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşler ziynet alacakları konusunda anlaşabilir veya bu konuyu protokol dışı bırakabilirler. Eğer protokolde ziynet alacaklarına ilişkin bir düzenleme yapılmamışsa, anlaşmalı boşanma sonrasında ziynet alacakları ayrı bir dava yoluyla talep edilebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜYLE EV EŞYALARININ PAYLAŞIMI

Anlaşmalı boşanma protokolüyle ev eşyalarının paylaşımı, boşanma sürecinde tarafların ortak konutta bulunan eşyaları nasıl bölüştüreceklerine ilişkin karşılıklı anlaşmalarını içeren bir belgedir. Bu protokol, boşanma davasıyla birlikte mahkemeye sunulur ve mahkemece onaylanırsa boşanma kararının bir parçası haline gelir.

Anlaşmalı boşanma protokolüyle ev eşyalarının paylaşımında, tarafların uygulanacak mal rejimine göre farklı seçenekleri vardır. Eğer taraflar 1 Ocak 2002 tarihinden sonra evlenmişlerse, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu rejimde, evlilik birliği içinde edinilen malların değeri eşit olarak paylaşılır. Eğer taraflar 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmişlerse, yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi uygulanır. Bu rejimde, her eş kendi malvarlığına sahip olur ve evlilik birliği içinde edinilen malların değeri paylaşılmaz.

Anlaşmalı boşanma protokolüyle ev eşyalarının paylaşımında, tarafların aşağıdaki hususları belirlemeleri gerekir:

 • Ortak konutta bulunan ev eşyalarının hangilerinin kişisel mal, hangilerinin edinilmiş mal olduğunu tespit etmek
 • Kişisel malların sahibine iade edilmesini sağlamak
 • Edinilmiş malların değerini hesaplamak ve eşit olarak bölüştürmek
 • Ev eşyalarının fiziksel olarak nasıl dağıtılacağını belirlemek
 • Ev eşyalarının nakliye, depolama, sigorta gibi masraflarını karşılamak

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE AİLE KONUTUNUN DURUMU

Anlaşmalı boşanma protokolünde aile konutunun durumu, tarafların evlilik birliği süresince birlikte yaşadıkları veya sonradan edindikleri konutun boşanma sonrasında kimin kullanacağına ilişkin kararlarını içerir. Aile konutu, eşlerin ortak yaşamını sürdürdükleri, aile hayatının merkezi olan konuttur. Aile konutu, eşlerden birinin veya her ikisinin mülkiyetinde olabileceği gibi, kiralık veya başka bir şekilde kullanımda da olabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde aile konutunun durumu, tarafların anlaşmalarına göre farklı şekillerde düzenlenebilir. Örneğin, taraflar aile konutunun satılmasını, kira gelirinin paylaşılmasını, eşlerden birinin veya müşterek çocuğun oturmasını, eşlerden birinin diğerine kira ödemesini veya aile konutunun mülkiyetinin devredilmesini kararlaştırabilirler. Bu kararlar, tarafların mal rejimine, aile konutunun niteliğine, eşlerin ve çocukların menfaatlerine göre değişebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde aile konutunun durumunu belirlerken, tarafların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir:

 • Aile konutunun mülkiyetinin, kullanım hakkının veya kira sözleşmesinin hangi eşe ait olduğunu tespit etmek
 • Aile konutunun değerini, kira bedelini, vergi, sigorta, aidat gibi giderlerini hesaplamak ve bunları eşit veya adil bir şekilde paylaştırmak
 • Aile konutunun satışı, devri, tahliyesi gibi işlemlerin nasıl, ne zaman ve kim tarafından yapılacağını belirlemek
 • Aile konutunda kalan eşin, diğer eşe veya müşterek çocuğa karşı sorumluluklarını ve haklarını açıkça ifade etmek
 • Aile konutunun kullanımının, eşlerin veya müşterek çocuğun yaşam koşullarında meydana gelebilecek değişikliklere göre uyarlanmasını sağlamak.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN GÖREVLİ MAHKEMEYE SUNULMASI

Anlaşmalı boşanma protokolünün görevli mahkemeye sunulması, anlaşmalı boşanma davasının resmi olarak başlatılması anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, tarafların son altı ay birlikte oturduğu yer mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün görevli mahkemeye sunulması için, tarafların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekir:

 • Anlaşmalı boşanma dilekçesi: Bu dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, evlilik tarihi, boşanma sebebi, boşanma protokolüne ilişkin bilgiler, boşanma davasının açıldığı mahkeme ve dava numarası gibi hususlar yer alır. Dilekçe, tarafların veya vekillerinin imzasını taşımalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü: Bu protokolde, tarafların mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti, kişisel ilişki düzenlemeleri gibi konularda karşılıklı anlaşmaları yer alır. Protokol, tarafların veya vekillerinin imzasını taşımalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği: Tarafların nüfus kayıt örnekleri, evlilik birliğinin en az 1 yıl sürdüğünü kanıtlamak için gereklidir.
 • Evlilik cüzdanı: Tarafların evlilik cüzdanları, evlilik tarihini ve evlilik birliğinin devam ettiğini göstermek için gereklidir. Evlilik cüzdanları, tarafların elinde bulunmalıdır.
 • Varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri: Tarafların müşterek çocukları varsa, çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri, çocukların kimlik bilgilerini ve anne-baba ilişkisini belgelemek için gereklidir.
 • Varsa mal paylaşımına ilişkin belgeler: Tarafların mal paylaşımı konusunda anlaştıkları malların tapu, fatura, senet gibi belgeleri, mal rejimine ve malın niteliğine göre sunulmalıdır.

Bu belgeler, tarafların veya vekillerinin imzasıyla birlikte görevli mahkemeye sunulur. Mahkeme, belgelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder. Eğer belgelerde eksiklik veya hata varsa, taraflara düzeltme için süre verir. Eğer belgeler tam ve doğru ise, mahkeme tarafları duruşmaya çağırır. Duruşmada, hakim tarafları bizzat dinler ve boşanma protokolünü onaylar. Eğer hakim, boşanma protokolünü uygun bulmazsa, taraflara değişiklik yapmaları için süre verir. Eğer taraflar değişiklik yapmazsa veya hakim değişikliği de uygun bulmazsa, anlaşmalı boşanma davası reddedilir.

MAHKEME BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ KANUNA UYGUN BULMAZSA NE OLUR?

Mahkeme, boşanma protokolünü kanuna uygun bulmazsa, protokolü iptal edebilir veya taraflara değişiklik yapmaları için süre verebilir. Eğer taraflar protokolde değişiklik yapmazlar veya hakim değişikliği de kabul etmezse, anlaşmalı boşanma davası reddedilir ve çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu durumda, boşanma süreci uzayabilir ve tarafların hak kaybına uğraması mümkündür. Bu nedenle, boşanma protokolünü hazırlarken, hukuka uygun, adil ve net olmasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca, alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak, protokolün prosedüre uygun şekilde hazırlanması ve mahkemece onaylanması açısından önemlidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜYLE BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma protokolüyle boşanma davası, eşlerin boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaları halinde açılan bir davadır. Bu dava, mahkemenin iş yoğunluğuna ve tarafların protokolü uygun şekilde hazırlamalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak, anlaşmalı boşanma davası 40 gün civarında sürer. Bu süre içinde, tarafların duruşmaya katılmaları, hakimin iradelerini alması ve protokolü onaylaması gerekir. Eğer taraflar istinaf kanun yolundan feragat ederlerse, boşanma kararı bir günde kesinleşir. Boşanma kararının nüfus kayıtlarına geçmesi ise yaklaşık 7 gün alır.

Anlaşmalı boşanma protokolüyle boşanma davasının süresini kısaltmak için, tarafların alanında uzman bir boşanma avukatından destek alması tavsiye edilir. Avukat, tarafların protokolü hukuka uygun, adil ve net bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olur.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKLÜYLE BOŞANMADA YARGILAMA GİDERLERİ

Anlaşmalı boşanma protokolüyle boşanmada yargılama giderleri, boşanma davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlanması sırasında ortaya çıkan harç, posta, bilirkişi, tanık, tebligat gibi masrafları ifade eder. Bu giderler, tarafların anlaşmalarına göre farklı şekillerde karşılanabilir. Örneğin, taraflar yargılama giderlerini eşit olarak paylaşabilir, bir taraf diğer tarafa yargılama giderlerini ödeyebilir veya taraflar birbirlerinden yargılama gideri talep etmeyebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolüyle boşanmada yargılama giderleri, genellikle anlaşmalı boşanma protokolünün son maddesinde belirtilir. Bu madde, tarafların yargılama giderleri konusunda nasıl anlaştıklarını açıkça ifade etmelidir. Ayrıca, yargılama giderlerinin ödenmesi için belirlenen süre, miktar, ödeme şekli ve ödeme yeri gibi detaylar da protokolde yer almalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜYLE BOŞANMA AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2024

Anlaşmalı boşanma protokolüyle boşanma avukatlık ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre değişkenlik gösterebilir. Bu tarifeye göre, 2024 yılında anlaşmalı boşanma davasında avukatlık ücreti asgari 17.900 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul Barosunun tavsiye niteliğindeki tarifesine göre 52.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, avukatlık ücretine ek olarak, boşanma davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlanması sırasında ortaya çıkan harç, posta, bilirkişi, tanık, tebligat gibi yargılama giderleri de taraflarca karşılanmalıdır.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU BOŞANMA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Hürriyet Hukuk Bürosu, boşanma avukatı hizmetleri kapsamında, aşağıdaki konularda taraflara yardımcı olmaktadır:

 • Boşanma davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlanması sürecinde tarafları mahkemede temsil etmek
 • Boşanma protokolünün hazırlanmasında, tarafların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde hukuki destek sunmak
 • Boşanma davasında delil toplamak, tanık dinletmek, bilirkişi raporu almak, itiraz ve temyiz başvuruları yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek
 • Boşanma kararının nüfus kayıtlarına işlenmesini sağlamak ve boşanma sonrası işlemleri takip etmek

SIKÇA SORULAN SORULAR

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Oluyor?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davasında eşlerin karşılıklı anlaşmalarını, hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı bir belgedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma davası sürecinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın çekilmez olduğu hususunda mutabık ise, anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bu protokol, mal paylaşımı, nafaka, velayet, kişisel ilişki, ev eşyalarının paylaşımı gibi konularda net bir şekilde düzenlenmelidir. Protokolün hazırlanması için taraflar veya avukatları bir araya gelir ve boşanmaya ilişkin konuları görüşürler. Taraflar anlaştıkları hususları protokole ekler ve imzalanır. Daha sonra protokol mahkemeye sunulur.

Anlaşmalı Boşanma İçin İlk Ne Yapılır?

Anlaşmalı boşanma için ilk yapılması gereken, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin olarak herhangi bir uyuşmazlığın bulunmadığına dair boşanma protokolü hazırlamalarıdır. Boşanma protokolü, mal paylaşımı, nafaka, velayet, kişisel ilişki, ev eşyalarının paylaşımı gibi konularda net bir şekilde düzenlenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Neler Gerekli?

Anlaşmalı boşanma için gerekli olanlar şunlardır:

 • Eşler arasındaki evlilik en az bir yıl sürmeli
 • Eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olması ve birlikte veya ayrı ayrı dava açmış olması
 • Boşanma protokolü hazırlamış olması
 • Boşanma protokolünde mal paylaşımı, nafaka, velayet, kişisel ilişki, ev eşyalarının paylaşımı gibi konularda net bir şekilde anlaşmış olması
 • Boşanma davası için gerekli evrakları tamamlamış olması
 • Boşanma davası için gerekli harç ve masrafları ödemiş olması
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemiş olması ve boşanma protokolünü uygun bulmuş olması

Bu şartlar yerine getirildiğinde anlaşmalı boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Tek Celsede Biter Mi?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanmanın sonuçları konusunda anlaştıkları ve ortak bir boşanma protokolü hazırladıkları bir davadır. Anlaşmalı boşanma davası, genellikle tek celsede biter. Bunun için, tarafların duruşmada bizzat hazır bulunmaları, hakimin iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanma protokolünü uygun bulması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında, hakim boşanma sebebinin yerindeliğini incelemez, sadece tarafların anlaşmalarını değerlendirir. Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma kararı verildikten sonra, tarafların kararı temyiz etmemeleri veya temyiz süresinin geçmesi halinde, boşanma kesinleşir. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı sonuçlanır.

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü Olur Mu?

 Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin nafaka talep etmeyerek bu haktan feragat ettiklerine yer verilmesi halinde, nafakasız anlaşmalı boşanma protokolü geçerli olur. Ancak, bu durumda eşlerin boşanma sonrasında yoksulluğa düşmeleri halinde, yoksulluk nafakası talebinde bulunamayacaklarını bilmeleri gerekir. Bu nedenle, nafakasız anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken, eşlerin gelecekteki mali durumlarını iyi değerlendirmeleri ve hak kaybına uğramamak için bir boşanma avukatından yardım almaları tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Çocuğun Eğitim Giderleri  

Anlaşmalı boşanma protokolünde, çocuğun eğitim giderleri, okul ücreti, kitap, kırtasiye malzemeleri, servis ücreti gibi kalemleri kapsayacak şekilde netleştirilir. Eğitim giderleri, iştirak nafakasının bir parçası olarak da belirlenebilir. Bu durumda, iştirak nafakası, çocuğun eğitim, öğretim giderleri de dikkate alınarak belirlenir. Ancak, eşler, iştirak nafakasına ilave olarak, özellikle çocuk özel okulda okuyorsa, eğitim giderlerinin de nafaka yükümlüsü tarafından karşılanacağını kararlaştırabilirler. Bu durumda, eşlerin bu anlaşmaları, sözleşme özgürlüğü prensibi gereği geçerli olur. Ancak, eşlerin bu anlaşmaları, çocuğun yararına olmalı ve hak kaybına yol açmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nereden Alınır? 

Protokolün hazırlanması için taraflar veya avukatları bir araya gelir ve boşanmaya ilişkin konuları görüşürler. Tarafların anlaştıkları hususlar protokole eklenir ve imzalanır. Daha sonra protokol mahkemeye sunulur ve hakim tarafından kabul edilir.

Anlaşmalı Boşanmada Dava Masraflarını Kim Öder?

Anlaşmalı boşanma protokolüyle boşanmada yargılama giderleri, genellikle anlaşmalı boşanma protokolünün son maddesinde belirtilir. Bu madde, tarafların yargılama giderleri konusunda nasıl anlaştıklarını açıkça ifade etmelidir. Ayrıca, yargılama giderlerinin ödenmesi için belirlenen süre, miktar, ödeme şekli ve ödeme yeri gibi detaylar da protokolde yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Kadın Evlilik Soyadını Kullanmaya Devam Edebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünde kadının evlilik soyadını kullanmaya devam edeceği belirtilirse, mahkeme bunu kabul eder. Ancak eski eş, kadının soyadını kullanmasına itiraz ederse, kadın bunun için aile mahkemesinde dava açmak zorundadır. Ayrıca, kadın yeniden evlenirse, artık eski eşinin soyadını kullanamaz. Eski eşin vefat etmesi durumunda, kadın eski eşin soyadını mirasçılar izin vermedikçe kullanamaz. Kadın kızlık soyadına dönmek isterse, kızlık soyadını ve eski eşinin soyadını birlikte kullanamaz.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1) (Ad, Soyadı, Adres, TCKN)

2) (Ad, Soyadı, Adres, TCKN)

Yukarıda kimlik bilgileri ve adresleri yazılı olan taraflar, hiçbir baskı altında olmadan özgür iradeleri doğrultusunda boşanma kararı vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü __/__/__tarihinde imzalayarak, … Aile Mahkemesine verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesi ekinde mahkemeye sunmuşlardır.

Taraflar, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

1) Taraflar, evlilik birliğinin temelden sarsıldığına ve ortak hayatı sürdürmelerinin mümkün olmadığına karar vermişlerdir. Bu nedenle, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmektedirler.

2) Tarafların evlilikleri süresince edindikleri mal rejimi, yasal mal ayrılığıdır. Taraflar, evlilikleri süresince edindikleri malların paylaşımı konusunda anlaşmışlardır. Taraflar, evlilikleri süresince edindikleri malların listesini ve paylaşım şeklini protokolün ekinde sunmuşlardır. Taraflar, bu paylaşımın mahkemece onaylanmasını ve kesinleşen boşanma kararının tapu siciline şerh edilmesini talep etmektedirler.

3) Tarafların evlilikleri süresince doğan … yaşındaki … ve … yaşındaki … isimli iki çocukları vardır. Taraflar, çocukların velayetinin … tarafında kalmasına, diğer tarafın ise çocuklarla kişisel ilişki kurmasına karar vermişlerdir. Taraflar, çocuklarla kişisel ilişki kurma günlerini ve saatlerini protokolün ekinde sunmuşlardır. Taraflar, bu düzenlemenin mahkemece onaylanmasını talep etmektedirler.

4) Taraflar, birbirlerinden herhangi bir nafaka talep etmemişlerdir. Taraflar, çocuklar için … tarafından … TL tutarında iştirak nafakası ödenmesine karar vermişlerdir. Taraflar, bu nafakanın mahkemece onaylanmasını ve icra takibine konu edilebilmesi için kesinleşen boşanma kararının ilamsız icra yoluyla takip edilebilmesine karar verilmesini talep etmektedirler.

5) Taraflar, birbirlerinden herhangi bir maddi veya manevi tazminat talep etmemişlerdir. Taraflar, birbirlerine karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaklarını ve boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte tüm haklarını feragat ettiklerini beyan etmişlerdir.

6) Taraflar, … tarafının evlilik soyadını kullanmaya devam etmesine, … tarafının ise kızlık soyadına dönmesine karar vermişlerdir. Taraflar, bu düzenlemenin mahkemece onaylanmasını ve kesinleşen boşanma kararının nüfus müdürlüğüne yazılmasını talep etmektedirler.

7) Taraflar, boşanma davasının yargılama giderlerini eşit olarak paylaşacaklarını kabul etmişlerdir. Taraflar, her birinin kendi avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını beyan etmişlerdir.

Taraflar, yukarıda belirtilen hususlarda anlaştıklarını, bu protokolü özgür iradeleriyle imzaladıklarını ve mahkemece onaylanmasını talep ettiklerini beyan ederler.

TARAFLAR

(Ad, Soyadı, İmza)                                                                                                             (Ad, Soyadı, İmza)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu