Miras Hukuku

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras, bir kişinin ölümüyle birlikte geride bıraktığı mal ve hakların, kanun veya vasiyetname ile belirlenen kişilere geçmesidir. Miras paylaşımı, mirasbırakanın mirasçılarının kimler olduğunu ve mirastan ne kadar pay alacaklarını belirleyen bir süreçtir. Miras paylaşımı hem mirasçıların haklarını korumak hem de miras bırakanın iradesini yerine getirmek için önemlidir.

Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı, babanın vefat ettiği sırada hayatta olan eşi, çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınlarına göre değişebilir. Ayrıca babanın vasiyetnamesi olup olmadığı da miras paylaşımını etkileyen bir faktördür. Bu yazıda, “Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır” sorusuna dair kanunlarda yer alan hükümleri, örneklerle açıklamaya çalışacağız.

ÖLEN BİR KİŞİNİN MİRAS PAYLAŞIMI NEDİR?

Miras paylaşımı, ölen ya da hakkında gaipliğe hükmedilen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığı değerlerinin mirasçıları arasında bölüştürülmesidir. Miras paylaşımı iki şekilde yapılabilir:

 1. Anlaşmalı miras paylaşımı
 2. Yargısal miras paylaşımı

Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır?

 1. Anlaşmalı miras paylaşımı, mirasçıların mirasın nasıl paylaşacağı hususunda anlaşıp elden paylaşmaları veya paylaşma sözleşmesi imzalamalarıdır.
 2. Yargısal miras paylaşımı ise, mirasçıların aralarında anlaşamadıkları durumlarda paylaşma davası açarak mahkemeye başvurmalarıdır.

Miras paylaşımında mirasçıların payları, kanunen belirlenmiş oranlara göre hesaplanır. İlgili oranlar için Miras Pay Oranları ve Hesaplanması yazımızı okuyabilirsiniz.

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır? sorusunun cevabı, babanın vefat ettiği sırada hayatta olan eşi, çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınlarına göre değişebilir.

Baba ölünce miras paylaşımı, babanın arkasında bıraktığı malvarlığı değerlerinin mirasçıları arasında kanunlara göre bölüştürülmesidir. Mirasçılar, babanın çocukları, sağ ise eşi, çocukları yoksa anne ve babası, bunlar da yoksa kardeşleri ve diğer yakınlarıdır. Baba ölünce miras paylaşımı babanın vasiyetnamesi varsa ona göre, yoksa Medeni Kanun’a göre yapılır. Miras paylaşımı için mirasçıların anlaşması veya anlaşmama halinde mahkeme kararı gerekir.

BABA ÖLÜNCE KİMLER YASAL MİRASÇI OLUR?

Baba ölünce miras paylaşımı; yasal mirasçılar, babanın eşi, altsoyu, altsoyu yoksa anne ve babası, bunlar da yoksa kardeşleri ve diğer yakınları arasında olur.

BABA ÖLÜNCE MİRASÇILARIN YAPMASI GEREKEN İNTİKAL İŞLEMLERİ NELERDİR?

Baba ölünce miras paylaşımından önce mirasçıların yapması gereken intikal işlemleri şunlardır:

 • Öncelikle, mirasbırakanın ölüm tarihini ve ölüm yeri nüfus müdürlüğünü belirleyen bir ölüm belgesi almak
 • Ardından mirasçılık belgesi yani veraset ilamı almak için noter veya sulh hukuk mahkemesine başvurmak
 • Miras kalan taşınmazın emlak vergisi borcu olup olmadığını belediyeden sormak ve varsa ödemek
 • Veraset ve intikal vergisi ödemek ve ilişiğinin kesildiğine dair belge almak
 • Gerekli belgelerle birlikte tapu müdürlüğüne başvurarak miras kalan taşınmazın kendi adlarına tescilini istemek
 • Miras kalan banka hesabı, araç veya diğer taşınır mallar için ilgili kurumlara başvurarak devir işlemlerini yapmak

BABA ÖLÜNCE VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NASIL ALINIR?

Baba ölünce miras paylaşımı için mirasçıların öncelikle miras belgesi almaları gerekir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi), bir kişinin vefatı sonrasında miras bıraktığı varlıklar üzerinde hak sahibi olan mirasçıların bu haklarını resmi olarak ispat etmelerini sağlayan bir belgedir. Bu belge, mirasçıların kimler olduğunu, mirasın nasıl paylaştırılacağını belirlemek için sulh hukuk mahkemesi veya noterler tarafından verilir.

Veraset ilamı almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölüm belgesi
 • Veraset ilamı talebi içeren dilekçe

Veraset ilamı talebinde bulunabilecek yerler şunlardır:

 • Noter: Noterden veraset ilamı almak genellikle daha basit ve hızlı bir süreçtir. Ancak nüfus kayıtlarında belirsizlikler varsa veya yabancı uyruklular söz konusuysa, noter veraset ilamı düzenleyemez.
 • Sulh Hukuk Mahkemesi: Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak için hazırladığınız belgeler ve dilekçe ile birlikte yaşadığınız yerin bağlı olduğu mahkemeye gitmeniz gerekir. Mahkeme, veraset ilamı talebinizi inceleyecek ve duruşma günü belirleyecektir. Duruşmada mirasçıların kimlik tespiti yapılacak ve veraset ilamı kararı verilecektir.

BABA ÖLÜNCE TEREKENİN TESPİTİ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Baba ölünce miras paylaşımı için terekenin tespiti işlemleri, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasın hangi oranda paylaştırılacağını belirlemek için yapılır. Bu işlemler şu şekilde gerçekleştirilir:

Öncelikle, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu belirlemek için bir mirasçılık belgesi alınması gerekir. Bu belge, ölen kişinin nüfus kaydına göre mirasçılarının isimlerini, doğum tarihlerini, yakınlık derecelerini ve miras paylarını gösterir. Mirasçılık belgesi, ölen kişinin ikamet ettiği yerdeki sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınabilir.

Mirasçılık belgesi alındıktan sonra, ölen kişinin bıraktığı mal ve hakların neler olduğunu tespit etmek için yasal mirasçılar terekenin tespiti davası açabilirler. Bu dava ölen babanın borçlarını, alacaklarını, banka hesaplarını, menkul ve gayrimenkul mallarını, sigorta ve emeklilik haklarını, vasiyetnamesi varsa bunu ortaya çıkarmayı amaçlar. Terekenin tespiti davası mirasçılardan birinin veya hepsinin sulh hukuk mahkemesine başvurmasıyla başlar. Terekenin tespiti davası sonuçlandıktan sonra, ölen kişinin bıraktığı mirasın mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı belirlenir.

BABA ÖLÜNCE YASAL MİRASÇILARIN MİRAS PAYI NE KADARDIR?

Baba ölünce miras paylaşımı yasal mirasçıları arasında yapılır. Yasal mirasçılar, mirasbırakanın kanuni mirasçılarıdır. Yasal mirasçılar ve miras payları zümre sistemi üzerinden belirlenir. Baba ölünce miras paylaşımının mirasçılara hangi oranda yapılacağına ilişkin zümre sistemi esas alınır.

Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır?

Zümre sistemi, mirasçıları üç zümreye ayırır ve bu zümrelerdeki yasal mirasçılar ve pay oranları şu şekildedir:

Birinci zümre: Mirasbırakanın altsoyu, yani çocukları ve torunlarıdır. Bu zümrede, çocuklar miras paylarını eşit olarak alır. Torunlar ise, çocukların payına ortak olur.

İkinci zümre: Mirasbırakanın ana ve babası, kardeşleri ve kardeşlerin çocuklarıdır. Bu zümrede, ana ve baba miras paylarını eşit olarak alır. Kardeşler ise, ana ve babanın payına ortak olur. Kardeşlerin çocukları ise, kardeşlerin payına ortak olur.

Üçüncü zümre: Mirasbırakanın büyük ana ve babası, amca, hala, dayı, teyze ve bunların çocuklarıdır. Bu zümrede, büyük ana ve baba miras paylarını eşit olarak alır. Amca, hala, dayı, teyze ise, büyük ana ve babanın payına ortak olur. Bunların çocukları ise, amca, hala, dayı, teyzenin payına ortak olur.

Sağ kalan eş kan hısmı olmadığından zümre mirasçısı değildir. Baba ölünce miras paylaşımında eşin yasal miras payı birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişmektedir.

Sağ kalan eşin yasal miras pay oranları şu şekildedir:

 • Birinci zümre ile birlikte mirasçı olan eş: terekenin dörtte biri
 • İkinci zümre ile birlikte mirasçı olan eş: terekenin yarısı
 • Üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olan eş: terekenin dörtte üçü üzerinde hak sahibi olur.

Baba ölünce miras paylaşımı yapılırken saklı paylı mirasçıların saklı pay oranlarında da dikkat etmek gerekir. Saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın vasiyetname ile mirasını başka kişilere bırakması durumunda, miras paylarının bir kısmını almak için dava açabilecek olan mirasçılardır. Saklı paylı mirasçılar, çocuklar, torunlar, ana ve baba, eştir. Saklı pay oranları, yasal miras paylarının bir kısmını temsil eder. Baba ölünce miras paylaşımı yapılırken saklı pay oranları şu şekilde hesaplanır:

 • Çocukların saklı payı, yasal miras paylarının yarısıdır.
 • Ana ve babanın saklı payı, yasal miras paylarının dörtte biridir.
 • Eşin saklı payı, birinci ve ikinci zümre mirasçılarıyla birlikte olması durumunda yasal miras payının tamamını, üçüncü zümreyle birlikte veya tek başına mirasçı olması durumunda ise yasal miras payının dörtte üçünü temsil eder.

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMINDA SAKLI PAY NEDİR?

Baba ölünce miras paylaşımında saklı pay sahibi mirasçılar, mirasbırakanın yaptığı tasarruflara karşı miras payları belirli oranlarda korunan mirasçılardır. Bu mirasçılar, miras bırakanın hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği, üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde bir miras hakkına sahiptir. Medeni Kanunda sınırlı olarak sayılan saklı paylı mirasçılar şunlardır:

 1. Mirasbırakanın altsoyu (Çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları)
 2. Mirasbırakanın üstsoyu (anne-babası)
 3. Miras bırakanın eşi

Daha önce saklı paylı mirasçı olarak sayılan mirasbırakanın kardeşleri yapılan değişiklikle saklı paylı mirasçı olmaktan çıkarılmıştır.

 • Altsoyun Saklı Pay Hakkı: Mirasbırakanın altsoyu için yasal miras payının yarısı (1/2’si) saklı pay olarak kabul edilir.
 • Üstsoyun Saklı Pay Hakkı: Ana ve babanın her biri için yasal miras payının dörtte biri (1/4’ü) saklı pay olarak kabul edilir.
 • Sağ Kalan Eşin Saklı Pay Hakkı: Baba ölünce miras paylaşımında eşin saklı payı birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişmektedir. Birinci ve ikinci zümre mirasçılarıyla birlikte olması durumunda yasal miras payının tamamını, üçüncü zümreyle birlikte veya tek başına mirasçı olması durumunda ise yasal miras payının dörtte üçünü temsil eder.

BABA ÖLÜNCE SAĞ KALAN EŞİN MAL REJİMİNDEN ALACAKLARI

Sağ kalan eşin mal rejiminden alacakları, eşler arasında uygulanan mal rejimine göre değişiklik gösterir. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmektedir. Bu rejime göre, evlilik birliği süresince eşlerin edindikleri malların artık değeri üzerinde diğer eşin alacak hakkı bulunmaktadır. Bu alacak hakkı, katılma alacağı olarak adlandırılmaktadır.

Katılma alacağı, sağ kalan eşin miras hakkından ayrı olarak sahip olduğu bir haktır. Bu nedenle, baba ölünce miras paylaşımı yapılabilmesi için (sağ kalan eşin ve diğer mirasçıların miras paylarının belirlenebilmesi için) öncelikle eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi gerekir. Mal rejiminin tasfiyesi, eşlerin evlilik birliği süresince edindikleri malların artık değerlerinin hesaplanması ve bu değerler arasındaki farkın yarısının sağ kalan eşe ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır?

Örneğin, ölen eşin edinilmiş mallarının artık değeri 200.000 TL ise sağ kalan eşin katılma alacağı 100.000 TL olacaktır. Bu alacak, mirastan önce sağ kalan eşe ödenir. Kalan 100.000 TL ise miras terekesi olarak kabul edilir ve sağ kalan eş ile diğer mirasçılara mirasçılık oranlarına göre paylaştırılır.

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Baba ölünce miras paylaşımına itiraz etmek için öncelikle mirasçı olduğunuzu ve miras payınızı belirleyen bir veraset ilamına sahip olmanız gerekir. Veraset ilamını sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alabilirsiniz. Eğer mirasçılar arasında anlaşma yoksa, mirasın paylaştırılması davası açarak miras paylarınızın yeniden belirlenmesini talep edebilirsiniz.

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ANLAŞMAZLIKLARDA AÇILACAK DAVA

Mirasçılar, baba ölünce miras paylaşımı konusunda anlaşamazlarsa, mirasın dava yoluyla paylaştırılmasını isteyebilirler. Bu paylaşım, mirasçılardan birinin açacağı paylaşma davasıyla gerçekleştirilir. Paylaşma davası, mirasın açıldığı yerdeki sulh hukuk mahkemesinde görülür. Paylaşma davasında, mahkeme, mirasın aynen veya satış yoluyla paylaştırılmasına karar verir. Aynen paylaştırma, mirasın mallarının mirasçılara bölüştürülmesidir. Satış yoluyla paylaştırma, mirasın mallarının satılarak bedelinin mirasçılara bölüştürülmesidir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU MİRAS PAYLAŞIMI VE UYUŞMAZLIKLARI HİZMETLERİMİZ

Hürriyet Hukuk Bürosu, mirasçıların haklarını korumak, mirasın adil ve hukuka uygun bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak, miras konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve miras hukuku ile ilgili diğer yasal işlemleri takip etmek gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Deneyimli avukat kadromuz, miras hukukunun karmaşık ve hassas yapısını göz önünde bulundurarak, her bir mirasçının özel durumunu ve taleplerini dikkate alarak, en uygun ve etkin çözümleri üretmeyi amaçlayarak gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. Miras paylaşımı ve uyuşmazlıkları hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Baba Ölünce Miras Ne Zamana Kadar Paylaşılmak Zorunda?

Baba ölünce miras paylaşımını, mirasbırakanın ölümünün ardından mirasçılar anlaşmak suretiyle kural olarak istedikleri bir tarihte mirasa konu malları paylaşarak yapabilirler. Bu konuda bir sınırlama söz konusu değildir. Baba ölünce miras paylaşımı konusunda kardeşler arasında uyuşmazlık olması durumda yargısal paylaşma yoluna başvurulabilir. Yargısal paylaşma, miras paylaşımı davası ile sağlanır. Her bir mirasçı, sulh hukuk mahkemesinden mirasın paylaşılmasını talep edebilir.

Babadan Kalan Miras Kaça Bölünür?

Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır?”,Babadan kalan mirasın kaça bölünür?” sorularının cevapları mirasçıların sayısına ve kimlerin mirasçı olduğuna bağlıdır. Miras paylaşımı yapılırken, Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen yasal miras payları ve saklı paylar dikkate alınmalıdır. Baba ölünce miras paylaşımı eğer eşi ve çocukları yaşıyorsa, eşin miras payı dörtte bir (1/4), kalan dörtte üç (3/4) ise çocuklar arasında eşit olarak bölüştürülür. Ancak baba vefat ettiğinde eş sağ değilse kalan miras tüm çocuklara eşit olarak bölünür.

Baba Vefat Edince Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Mirasçılar arasında “Baba ölünce miras paylaşımı nasıl yapılır?” sorusu gündeme gelecektir. Bu durumda baba ölünce miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre yapılır. Miras paylaşımı, mirasçıların sayısına, bulundukları zümreye ve varsa vasiyetnameye göre değişir. Ancak genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

 • Eğer baba vefat ettiğinde eşi ve çocukları yaşıyorsa, eşin miras payı dörtte bir (1/4), kalan dörtte üç (3/4) ise çocuklar arasında eşit olarak bölüştürülür.
 • Eğer baba vefat ettiğinde eşi yaşıyor ama çocuğu yoksa, eşin miras payı yarısı (1/2), kalan yarısı ise anne, baba ve kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılır.
 • Eğer baba vefat ettiğinde eşi ve anne-babası yoksa, miras tümüyle çocuklara eşit olarak kalır.

Baba Ölünce Eşine Ne Kadar Miras Düşer?

Baba ölünce miras paylaşımında eşine ne kadar miras düştüğü, baba ile birlikte mirasçı olan diğer kişilere göre değişir. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşin miras payı şöyle belirlenir:

 • Eş ile birlikte mirasçı olan çocuklar varsa, mirasın 1/4’ünü alır.
 • Eş ile birlikte mirasçı olan anne, baba veya kardeşler varsa, mirasın 1/2’sini alır.
 • Eş ile birlikte mirasçı olan büyükanne, büyükbaba veya onların çocukları varsa, mirasın 3/4’ünü alır.
 • Eş ile birlikte mirasçı olan başka kimse yoksa, mirasın tamamını alır.

Bu hesaplamada, eşin ayrıca mal rejimi tasfiyesinde evlilik nedeniyle ortak mal üzerinde de alacak hakkı olduğu unutulmamalıdır. Bu alacak hakkı, miras payından ayrı olarak hesaplanır ve mirastan önce çıkarılır.

Baba Ölünce Çocuklara Ne Kadar Miras Düşer?

Baba ölünce miras paylaşımında, babanın vasiyetnamesi varsa, vasiyetnamesinde belirtilen şartlar uygulanır. Ancak, vasiyetname ile saklı paylı mirasçıların (eş, çocuk, anne-baba) hakları ihlal edilemez. Vasiyetnamede miras paylaşımına ilişkin bir husus yoksa miras, vefat eden kişinin tüm çocukları ve hayatta olan eşi arasında paylaştırılır. Eşin miras payı dörtte bir (1/4) olup, kalan dörtte üç (3/4) miras çocuklar arasında eşit olarak bölüştürülür.

Babadan Kalan Mirası Nasıl Öğrenebilirim?

Babadan kalan mirası öğrenmek için yapmanız gereken ilk adım, veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi almak olacaktır. Bu belge, mirasçıların kimler olduğunu ve miras paylarını gösterir. Veraset ilamını noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemesinden alabilirsiniz. Veraset ilamını aldıktan sonra, babanızın mal varlığını araştırabilirsiniz. Tapu, banka, trafik tescil gibi kurumlara başvurarak, babanızın üzerine kayıtlı taşınmaz, araç, hesap gibi malların listesini çıkarabilirsiniz.

Babadan Kalan Miras Nasıl Alınır?

Babadan kalan miras nasıl alınır sorusunun cevabı, miras bırakanın durumuna ve mirasçıların sayısına göre değişebilir. Genel olarak, babadan kalan mirasın alınabilmesi için şu adımlar izlenmelidir:

 1. Öncelikle, mirasbırakanın ölüm tarihini ve ölüm yeri nüfus müdürlüğünü belirleyen bir ölüm belgesi alınmalıdır.
 2. Daha sonra, mirasçılık belgesi alınmalıdır. Mirasçılık belgesi, miras bırakanın kimlerin mirasçısı olduğunu ve mirasçıların mirastaki pay oranlarını gösteren bir belgedir. Mirasçılık belgesinin alınabilmesi için, notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmak gerekir.
 3. Mirasçılık belgesi alındıktan sonra, mirasın paylaştırılması için mirasçılar arasında bir anlaşma sağlanmalıdır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamazsa, mirasın paylaştırılması için mahkemeye başvurulmalıdır.
 4. Mirasın paylaştırılması sonucunda, mirasçılar, mirasbırakanın sahip olduğu hak ve yükümlülükleri de devralmış olurlar. Bu nedenle, mirasbırakanın borçları, vergileri, alacakları, tapu, banka hesapları, sigorta poliçeleri, hisse senetleri gibi mal varlığı unsurları ile ilgili gerekli işlemler yapılmalıdır.

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı

Baba ölünce miras paylaşımında sağ kalan eşi, birlikte mirasçı olarak bulunduğu zümreye göre aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

 • Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
 • Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
 • Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü,
 • Bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Örneğin, baba öldüğünde miras nasıl paylaşılır sorusunun cevabı; miras bırakanın eşi ve iki çocuğu varsa, eşe 1/4, her çocuğa 3/8 oranında miras payı düşer

Baba Ölünce Paylaşılamayan Miras İçin Ne Yapılır?

Mirasçılar mirasın nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşırlarsa, mirası elden veya sözleşme ile paylaşırlar. Bu şekilde miras ortaklığı sona erer. Ancak mirasın paylaşımı mirasçılar arasında iradi bir şekilde yapılamadığı takdirde mirasçılardan biri paylaşmanın mahkeme tarafından yapılmasını isteyebilir. Mirasın paylaştırılması davası her zaman talep edilebilir. Her mirasçının bu davayı açma hakkı vardır. Paylaşma davasında yetkili ve görevli mahkeme mirasın açıldığı yer sulh hukuk mahkemesidir.

MİRAS PAYLAŞMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

_____________ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                      : (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

VEKİLİ                      : (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

DAVALI                : (Davacı dışında kalan diğer mirasçıların adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

KONU                        : Muris ________________’dan mirasçılara intikal eden taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

 1. *Ekte sunmuş olduğumuz _____________ Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ___________ Numaralı Kararında görüldüğü üzere müvekkil; muris ___________’nın (TC Kimlik Numarası) mirasçıları arasında yer almaktadır. Ayrıca veraset ilamında müvekkil ile birlikte yer alan diğer mirasçılar yukarıda davalı olarak gösterilmiştir.
 2. Muris tarafından mirasçılarına _____________________________ arsa niteliğindeki taşınmaz miras olarak kalmıştır. İlgili taşınmaz miras işleminden dolayı tapuda mirasçılar adına müştereken kayıtlı bulunmaktadır.
 3. Mirasçıların anlaşarak taşınmazı paylaşma imkanları bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu taşınmazın tapuda kayıtlı mirasçılara, payları oranında aynen taksimi de mümkün değildir.
 4. Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili taşınmazın satılarak paraya çevrilmesini, mirasçılara payları oranında paylaşım yapılmasını talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  : HMK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                    : Veraset ilamı, tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, sair yasal deliller.

TALEP SONUCU    : Yukarıda açıklanan nedenlerle _____________arsa niteliğindeki taşınmazda bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.____/___/____

DAVACI VEKİLİ

(Adı, soyadı, imza)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu