Miras Hukuku

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VE ŞARTLARI

MİRASTAN MEN ETME

Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı pay sahibi olan mirasçısını mirastan men etmesidir. Mirasçının mirasbırakan veya ailesine karşı ağır suç işlemesi veya aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ihmal etmesi gibi durumlarda gerçekleşebilir. Mirasçılıktan çıkarma, Türk Medeni Kanunu’nun 510-513. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde, mirasçılıktan çıkarma nedenleri, şartları, sonuçları ve iptali ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Mirasçılıktan çıkarma, miras hukukunun karmaşık ve önemli konularından biridir. Bu yazıda, mirasçılıktan çıkarma kavramını, çeşitlerini, şartlarını ve altsoya olan etkilerini anlatmaya çalışacağız.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA NEDİR?

Mirasçılıktan çıkarma, kanunun aradığı bazı sebeplerin varlığı halinde, mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarrufu olan vasiyetname ile saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarmasıdır. Yani mirasbırakan hazırlamış olduğu vasiyetname ile saklı pay sahibi mirasçısının saklı payını tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaktadır.

Mirasçılıktan çıkarılan kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı kendi altsoyuna, altsoyu yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA SEBEPLERİ

Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı pay sahibi bir mirasçıyı miras hakkından mahrum bırakması işlemidir.

Mirasçılıktan çıkarma, iki türlü olabilir: cezai mirasçılıktan çıkarma (cezai ıskat) ve koruyucu mirasçılıktan çıkarma (koruyucu iskat).

Cezai ıskat, mirasçının mirasbırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi veya aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi gerekir.

Koruyucu ıskat, miras bırakanın hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan alt soyun çocuklarını koruma amacıyla, alt soyun saklı payının yarısının mirasçının çocuklarına özgülenmesi gerekir.

CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

Cezai mirasçılıktan çıkarma sebepleri ancak kanunda gösterilen durumlar olabilir. Bu sebeple Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesinde belirtilen durumlar dışında mirasbırakan saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkaramaz. Cezai mirasçılıktan çıkarma sebepleri ise şunlardır:

1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemeli

 

2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemeli

 

Kanunda belirtilen bu iki sebep dışında mirasbırakan saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkaramaz. Mirasbırakan çıkarmaya ilişkin tasarrufunda (vasiyetnamesinde) çıkarma sebebini belirtmesi gerekir. Bu zorunlu bir koşuldur. Mirasçılıktan çıkarılan kimse bu sebeplere ve çıkarılmaya itiraz ederse, belirtilen sebepler çıkarmadan yararlanan mirasçı ve varsa vasiyet alacaklısı tarafından ispat edilmek zorundadır. Ancak mirasbırakan bu işlemi, çıkarma sebebi konusunda açık bir yanılma yüzünden yapmışsa mirasçılıktan çıkarma geçersiz olur.

KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

Koruyucu mirasçılıktan çıkarma diğer adıyla borç ödemeden aciz sebebiyle mirastan çıkarma , miras bırakanın, borçları nedeniyle mirasçısının zarar görmesini önlemek için, birinci derece mirasçılarını (altsoyu) mirastan men etmesine denir. Bu işlem, miras bırakanın bir vasiyetname ile yapabileceği bir ölüme bağlı tasarruftur. Bu şekilde, altsoy mirasçının borçlarından kurtulması ve çocuklarının mirastan yararlanması sağlanır.  Koruyucu mirasçılıktan çıkarma, cezai mirasçılıktan çıkarmadan farklı olarak, sadece birinci derece mirasçılar için uygulanabilir ve cezalandırma amacı taşımaz.

Koruyucu mirasçılıktan çıkarma şartları şunlardır:

 • Altsoy mirasçının borç ödemeden aciz belgesi bulunmalıdır.
 • Mirasbırakan, altsoy mirasçısını vasiyetname veya miras sözleşmesi ile mirasçılıktan çıkarmalıdır.
 • Mirasbırakan, altsoy mirasçısının saklı payının yarısını, onun doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülemelidir.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA ŞARTLARI

Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile (vasiyetname ile) belirli şartlar altında saklı paylı mirasçısını miras paylaşımından çıkarabilir. Bu şartlar cezai ve koruyucu mirastan çıkarma için şu şekildedir:

CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

 

KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemeli

 

Altsoy mirasçının borç ödemeden aciz belgesi bulunmalı

 

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemeli

 

Mirasbırakan, altsoy mirasçısının saklı payının yarısını, onun doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülemeli

 

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA NASIL YAPILIR?

Mirasçılıktan çıkarma, ancak kanunda belirtilen sebeplerle ve bu sebeplerin açıkça belirtildiği bir vasiyetname ile yapılabilir. Mirasbırakan vasiyetnamesini usulüne uygun olarak el yazısıyla hazırlayacağı gibi noterde resmi şekilde de yapabilir. Ancak dikkat edilmelidir ki; mirasbırakan, vasiyetnamesinde mirastan çıkarmak için kanunda belirtilen sebepleri belirtmemişse veya sebepler geçerli değilse, mirastan çıkarma işlemi geçersiz olacaktır.

VASİYETNAME İLE MİRASTAN ÇIKARMA

Kanunun aradığı şartların gerçekleşmesi halinde, mirasbırakan ölüme bağlı bir tasarruf olan vasiyetname ile saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir. Mirasbırakan mirasçılıktan çıkarmak istediği mirasçısının adını ve mirastan çıkarma sebebini vasiyetnamede açıkça göstermek zorundadır. Mirastan çıkarma sebebi vasiyetnamede belirtilmediği takdirde geçerli olmayacaktır. Bu şekilde el yazısıyla hazırlanan vasiyetnamenin sonuna tarihi yazılır ve bizzat mirasbırakan tarafından imzalanır. Vasiyetnamenin tarih ve imza içermesi zorunludur. Mirastan çıkarma için hazırlanan vasiyetname zorunlu olmamakla birlikte sulh hukuk hakimine teslim edilebilir.

SAKLI PAY NEDİR?

Saklı pay, mirasbırakanın yaptığı tasarruflara karşı kanun tarafından belirli mirasçıların miras paylarını koruyan bir haktır. Saklı pay sahibi mirasçılar, mirasbırakanın altsoyu, anne-babası ve eşidir. Saklı pay oranları, mirasçıların yasal miras paylarının belirli bir kısmıdır. Saklı payı ihlal edilen mirasçı, mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilen tenkis davası ile miras payını talep edilebilir.

SAKLI PAYDAN ÇIKARMA NASIL OLUR?

Saklı paydan çıkarma, ancak Türk Medeni Kanunu’nda sayılan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Bu sebepler şunlardır:

 • Saklı paylı mirasçının mirasbırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi
 • Saklı paylı mirasçının mirasbırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi

Bu şartlardan birinin varlığı halinde mirasbırakan, vasiyetnamesinde sebebini açıkça göstererek saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir.

MİRASÇILARIN SAKLI PAYLARI

Saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın tasarrufuna engel olan ve miras paylarının belirli bir oranını almakta hak sahibi olan mirasçılardır.

Saklı paylı mirasçılar ve miras oranları şöyledir:

 • Altsoy: Yasal miras paylarının yarısı
 • Anne ve Baba: Yasal miras paylarının dörtte biri
 • Eş: Çocuk veya anne-baba varsa yasal miras payının tamamı, diğer hallerde dörtte üçü

Miras bırakan, ancak mirasçıların saklı paylarını verdikten sonra, mirasının tasarruf edilebilir kısmını dilediği kişiye bırakabilir. Daha detaylı bilgi için “Miras Pay Oranları ve Hesaplanması” yazımızı okuyabilirsiniz.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN SONUÇLARI VE ALTSOYA ETKİSİ

Mirasçılıktan çıkarılan kişi, miras payının tamamını kaybeder veya azaltılmış bir saklı pay alır. Mirasçılıktan çıkarılan saklı pay mirasçı çıkarma sebebinin gerçekleşmediği sebebiyle mirasçılıktan çıkarma işleminin geçersizliğini, veya iptalini isteyebilir.

Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamaz ve tenkis davası da açamaz.

Mirasbırakanın başka türlü tasarrufta bulunmadığı sürece, eğer mirasçılıktan çıkarılan kişinin altsoyu varsa, o kişi miras bırakandan önce ölmüş gibi, miras payı kendi altsoyuna kalır. Yani, mirasçılıktan çıkarılan kişinin çocukları, torunları veya daha alt kuşakları mirasçılık sıfatını kaybetmezler. Eğer mirasçılıktan çıkarılan kişinin altsoyu yoksa, kendisine isabet eden miras payı, miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır. Bu durumda, mirasçılıktan çıkarılan kişinin miras hakkı tamamen ortadan kalkar.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN İPTALİ

Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun geçersiz olduğunu iddia ederek iptal davası açabilir. İptal davasının açılabilmesi için, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun şekle, iradeye veya hukuka aykırı olması gerekir. Örneğin, mirasçılıktan çıkarma tasarrufu içeren vasiyetnamenin şekle aykırı olması, irade sakatlığına dayalı olarak düzenlenmesi veya miras bırakanın tasarrufta bulunurken fiil ehliyetinin bulunmaması halinde mirasçılıktan çıkarılan mirasçı iptal davası açabilir.  Bir diğer ifade ile mirasçı, miras bırakanın “açık bir yanılgıya” düşerek kendisi mirasçılıktan çıkardığını iddia ve ispat ederek de söz konusu mirasçılıktan çıkarma tasarrufunu iptal ettirebilir.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN İPTALİ DAVASI

Mirastan çıkarma iptali davası, mirasbırakanın vasiyetnamesiyle saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkardığı durumlarda, çıkarılan mirasçının bu işlemi geçersiz kılmak için açtığı davadır.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Mirastan çıkarma iptali davası, mirasbırakanın ölümünden sonra, mirasın açıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Davanın açılacağı yer, mirasbırakanın son ikametgahının bulunduğu yer veya mirasın açıldığı yer mahkemesidir.

Mirasçılıktan çıkarma iptali davası şu durumlarda açılır:

 • Mirasbırakanın, çıkardığı mirasçıya karşı iskat sebebi olmadan veya yanılarak vasiyetname yapmış olması
 • Mirasbırakanın, vasiyetnamesinde iskat sebebini belirtmemiş olması
 • Koruyucu ıskat sebebiyle mirastan çıkarılan mirasçının, borç ödemeden aciz belgesi bulunmaması veya bulunsa bile borcunun miras payının yarısından fazla olmaması

Mirasçılıktan çıkarma iptali davası, diğer mirasçılara karşı açılır. Mahkeme, davacının mirastan çıkarılmasının geçersiz olduğunu kabul ederse, davacının saklı payını korur ve miras paylaşımını buna göre yapar.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA İPTALİ DAVASI ZAMANAŞIMI

Mirasçılıktan çıkarma iptali davası, miras bırakanın ölümünden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Aksi takdirde dava zamanaşımına uğrar. Mirasçılıktan çıkarma iptali davasının sonucunda, mahkeme mirasçılıktan çıkarma tasarrufunu iptal ederse, mirasçı miras hakkını geri kazanır. Ancak mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra mirasın paylaşılması sırasında mirasçılıktan çıkarıldığı için miras payı alamamışsa, miras payını alabilmek için tenkis davası açması gerekir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU MİRAS AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Miras hukukunda avukatın rolü, mirasbırakanın mallarının mirasçılar arasında adil ve düzgün bir biçimde dağıtılmasını, mirasçıların haklarının savunulmasını ve miras konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesini sağlamaktır. Miras hukuku, zor ve teknik bir hukuk alanıdır. Bu yüzden, miras davalarında avukat desteği almak, yasal süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar. Hürriyet Hukuk Bürosu olarak, miras hukukundaki tüm yasal işlemlerde uzman miras avukatlarımızla yanınızdayız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mirastan Çıkarma Şartları Nelerdir?

Mirastan çıkarma, miras bırakanın vasiyetname ile saklı paylı mirasçısını mirasından mahrum etmesi işlemidir. Mirastan çıkarma için Türk Medeni Kanunu’nda iki şart belirlenmiştir. Bunlar:

 • Mirasçının mirasbırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi
 • Mirasçının mirasbırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi

Evlat Mirastan Nasıl Çıkarılır?

Evladını mirastan men etmek isteyen mirasbırakan bunu hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapabilir. Ancak bunun için kanunun aradığı sebeplerin gerçekleşmiş olması gerekir. Mirasbırakanın evladını mirastan çıkarması için, bu sebepleri vasiyetnamesinde açıkça belirtmesi gerekir. Eğer mirasbırakan, evladını mirastan çıkarmak için kanunda belirtilen sebepleri belirtmemişse veya sebepler geçerli değilse, mirastan çıkarma işlemi geçersiz olur. Bu durumda, evlat mirasçılık sıfatını korur ve miras payını alabilir.

Kişi Çocuğunu Mirastan Mahrum Edebilir Mi?

Evet, kişi çocuğunu mirastan mahrum edebilir. Bu durum “mirasçılıktan çıkarma” olarak bilinir Türk Medeni Kanunu’nun 510.-511. maddeleri uyarınca, yasal şartları sağlandığında, anne ve baba çocuklarını mirastan men edebilir.

Tüm Mirasını Bir Çocuğa Bırakabilir Mi?

Kişi, ölmeden önce vasiyetname ile mirasını istediği kişi ya da kişilere bırakabilir. Ancak, bu durumda saklı pay sahibi olan mirasçıların hakları korunur. Saklı pay sahibi mirasçılar, murisin altsoyu, sağ kalan eşi ve anne babasıdır. Mirasbırakan vasiyetname, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmemek şartıyla, mirasının geri kalan kısmını istediği kişiye veya çocuğuna bırakabilir. Eğer mirasbırakan, mirasçıların saklı paylarını ihlal ederek, malvarlığının tamamını veya büyük bir kısmını bir çocuğuna bırakırsa saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açabilir.

Bir Anne Malını İstediği Evladına Verebilir Mi?

Bir anne malını istediği evladına vermek istediğinde öncelikle diğer saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal edip etmediğine bakmak gerekir. Saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın altsoy ve üstsoyu ile sağ kalan eşidir. Saklı paylı mirasçılar, Kanun’da belirlenen oranlarda miras hakkına sahiptirler. Anne veya baba, saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal etmeden, malını istediği evladına devredebilir. Bu durumda, diğer mirasçıların itiraz etme hakkı yoktur. Ancak anne veya baba, saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal ederek, malını istediği evladına devrederse, diğer mirasçılar tenkis davası açarak, haklarını talep edebilirler.

Hangi Hallerde Mirastan Men Edilir?

Mirastan men etme, mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile (vasiyetname ile) belirli şartlar altında saklı paylı mirasçısını miras paylaşımından tamamen çıkarmasıdır. Mirastan men etme için geçerli olan şartlar şunlardır:

 • Mirasçının, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi
 • Mirasçının, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukuku ile doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi

Bu şartlardan birinin varlığı halinde mirasbırakan, mirasçısını mirastan men etmek istediğini ve bunun gerekçesini vasiyetnamesinde açıkça belirtmelidir. Aksi takdirde mirastan men etme geçersiz sayılabilir.

Mirastan Çıkarma Davasını Kim Açabilir?

Mirastan çıkarma davası, mirasbırakanın vasiyetname ile saklı paylı bir mirasçısını mirastan men etmesi durumunda, bu mirasçının açabileceği bir davadır. Mirastan çıkarma davasını, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı açabilir. Mirastan çıkarma davasının amacı, mirasbırakanın çıkarma sebebini belirttiği tasarrufunun iptalini istemektir. Mirastan çıkarma davasında, mirasçı, mirastan çıkarma sebeplerinin gerçekleşmediğini veya geçerli olmadığını ispatlamaya çalışır.

Mirastan Çıkarma Altsoyu Etkiler Mi?

Mirasbırakanın başka türlü tasarrufta bulunmadığı sürece, eğer mirasçılıktan çıkarılan kişinin altsoyu varsa, o kişi miras bırakandan önce ölmüş gibi, miras payı kendi altsoyuna kalır. Yani, mirasçılıktan çıkarılan kişinin çocukları, torunları veya daha alt kuşakları mirasçılık sıfatını kaybetmezler. Eğer mirasçılıktan çıkarılan kişinin altsoyu yoksa, kendisine isabet eden miras payı, miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır. Bu durumda, mirasçılıktan çıkarılan kişinin miras hakkı tamamen ortadan kalkar.

Kız Çocukları Mirastan Men Edilebilir Mi?

Kız çocukları mirasbırakanın saklı paylı mirasçısıdır. Dolayısıyla kız çocuğunu mirastan men etmek isteyen mirasbırakan bunu hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapabilir. Ancak bunun için kanunun aradığı sebeplerin gerçekleşmiş olması gerekir. Mirasbırakanın evladını mirastan çıkarması için, bu sebepleri vasiyetnamesinde açıkça belirtmesi gerekir. Eğer mirasbırakan, evladını mirastan çıkarmak için kanunda belirtilen sebepleri belirtmemişse veya sebepler geçerli değilse, mirastan çıkarma işlemi geçersiz olur. Bu durumda, kız çocuğu mirasçılık sıfatını korur ve miras payını alabilir.

Torun Mirastan Çıkarılır Mı?

Torun mirasbırakanın altsoyu olarak saklı paylı mirasçısıdır. Dolayısıyla torununu mirastan men etmek isteyen mirasbırakan bunu hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapabilir. Ancak bunun için kanunun aradığı sebeplerin gerçekleşmiş olması gerekir.

Kardeş Mirastan Nasıl Çıkarılır

Kardeşler mirasbırakanın saklı paylı mirasçıları değildir. Bu sebeple mirasbırakan kardeşine kalacak olan mirası hayattayken birilerine bağışlayabileceği gibi vasiyetname yaparak da ölümünden sonra birilerine bırakabilir. Bu durumda mirasbırakanın ölümünden sonra kardeşler saklı payları bulunduğu gerekçesi ile saklı paylarını talep edemezler.

Vasiyetname İle Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Vasiyetname ile mirastan çıkarma, miras bırakanın, kanunda belirtilen haklı sebeplerle, saklı paylı mirasçısını, ölüme bağlı bir tasarruf olarak, vasiyetname ile mirasından mahrum etmesidir. Vasiyetname ile mirastan çıkarma yapabilmek için mirasbırakanın, mirasçısını mirastan çıkardığını ve çıkarma sebebini, vasiyetnamesinde açıkça belirtmesi gerekir. Bunun için kanunda belirtilen haklı bir sebebe dayanması gerekir. Bu sebepler şunlardır:

 • Mirasçının, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi
 • Mirasçının, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukuku ile doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi

Hayırsız Evladı Mirastan Men Etmek İçin Ne Yapılmalı?

Mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işleyen yahut aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen evlat mirastan men edilebilir. Böyle bir durumda evladını mirastan men etmek isteyen mirasbırakan bunu hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapabilir. Vasiyetnamesinde mirastan çıkarma sebebini açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Mirastan Çıkarmadan Cayma Nasıl Olur?  

Mirasbırakan mirastan çıkarma sebebi konusunda açık bir hataya düşmüşse mirastan çıkarma geçersiz olacaktır. Yapacağı yeni bir ölüme bağlı tasarruf ile önceki vasiyetnamesini hükümsüz kılarak mirastan çıkarmadan cayabilir.

Mirastan Men Etme İşlemi Yapılan Mirasçının Miras Payı Ne Olur?

Mirastan men etme işlemi yapılan mirasçının miras payı, miras bırakanın başka bir tasarrufu yoksa, mirasçılıktan çıkarılan kişi ölmüş gibi kabul edilir. Bu durumda, mirasçılıktan çıkarılan kişinin varsa alt soyu, yoksa miras bırakanın diğer yasal mirasçıları miras payını alır. Örneğin, miras bırakanın iki çocuğu varsa ve birini mirastan men etmişse, mirasın tamamı diğer çocuğa kalır. Ancak, mirastan men edilen çocuğun kendi çocukları varsa, onlar miras payını alabilirler.

Anne Babaya Bakmayan Evlat Mirastan Men Edilir Mi?

Anne ve babasına bakmayan aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ihlal eden evlat mirastan men edilebilir. Böyle bir durumda evladını mirastan men etmek isteyen mirasbırakan bunu hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapabilir. Vasiyetnamesinde mirastan çıkarma sebebini açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Borç Ödemenden Aciz Sebebiyle Mirastan Çıkarma Şartları Nelerdir?

Borç ödemeden aciz sebebiyle mirastan çıkarma, mirasbırakanın borç ödemeden aciz olan altsoy mirasçısını, onun çocuklarını korumak amacıyla mirasçılıktan çıkarmasıdır. Bu şekilde, altsoy mirasçının borçlarından kurtulması ve çocuklarının mirastan yararlanması sağlanır. Borç ödemenden aciz sebebiyle mirastan çıkarmanın geçerli olması için şu şartlar aranır:

 • Altsoy mirasçının borç ödemeden aciz belgesi bulunmalıdır.
 • Mirasbırakan, altsoy mirasçısını vasiyetname veya miras sözleşmesi ile mirasçılıktan çıkarmalıdır.
 • Mirasbırakan, altsoy mirasçısının saklı payının yarısını, onun doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülemelidir.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VASİYETNAME ÖRNEĞİ

 

El yazılı vasiyetname örneği:

TC KİMLİK NUMARASI:

BABA ADI:

ANA ADI:

DOĞUM YERİ:

DOĞUM TARİHİ:

İL:

İLÇE:

MAHALLE-KÖY:

CİLT NO:

AİLE SIRA NO:

SIRA NO:

Yukarıdaki kimlik bilgilerinin sahibi olan ben _______________ikamet etmekte olduğum _________________________adresindeki evimde hiçbir aldatma, cebir veya tehdit etkisi altında olmadan bu vasiyetnameyi ___/___/___ tarihinde el yazımla düzenledim. Vasiyetnamem aşağıdaki gibidir:

“Oğlum/Kızım________________, ___/____/____ tarihli eylemiyle tarafıma karşı hırsızlık suçu işlemiştir. Sonucunda maddi ve manevi zarara uğradığım bu hadise tarafımı derinden etkilemiştir

 ______________________’nın bu eylemiyle bana karşı ağır bir suç işlediği açıktır. Bu sebeple Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere; saklı paylı yasal miras hakkına sahip olan _________________ mirasçılık haklarının tamamını kapsayacak şekilde mirasçılığımdan çıkarıyorum.”

Tarih

Vasiyetçi İmza

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu