Ceza Hukuku

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT SUÇU VE CEZASI

Genel olarak sosyal medya ve diğer iletişim araçları geliştikçe insanlar kendilerine erişilemediğini sanarak diğer kişilere sosyal medya üzerinden tehdit suçu işlemekte, hakaret, vs. sözleri söylemekten çekinmemektirler.

Buna karşın olarak tehdit suçunun işlenebilmesi için yüz yüze olmasının şartı yoktur. Yani internet üzerinden gerçekleştirilen tehditsel söz ve beyanlar da tehdit suçunu oluşturmaktadır.  Sosyal medya üzerinden tehdit suçuna örnek verecek olursak; facebook, instagram, twitter, vb. uygulamalar üzerinden yazılan, paylaşım yapılan veya mesaj atılan içeriğinde tehdit unsuru olarak işlenen suç olarak örneklendirebiliriz.

TEHDİT SUÇU NEDİR?

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu M.106’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre tehdit suçu; Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

 1. a) Silahla,
 2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Görüldüğü üzere tehdit unsurunda yüz yüze olma şartı koşulmamıştır. Sosyal medya üzerinden tehdit de TCK’da belirtilen tehdit suçu kapsamında sayılmaktadır.

SANAL MECRALAR ÜZERİNDEN TEHDİT SUÇU

Facebook, twitter, instagram, whatsapp gibi sosyal medyada iletişim ve paylaşım amacıyla kullanılan uygulamalar dünya çapında hemen hemen herkesin kullandığı uygulamalardandır. Eski zamanlarda salt iletişim amacıyla kullanılan uygulamaların amacı çeşitlendirilerek birden fazla amaca hizmet eder hale gelmiştir. Çeşitli reklamlar, para kazanma veya haberleşme amaçları bu amaçlara birer örnek olarak gösterilebilir. Bu durum da sosyal medya araçlarının kullanılma sayısı ve sıklığının artması anlamına gelecektir. Bu sayıların ve sıklığın artması da kötü düşüncelere sahip insan sayısının ister istemez arttığı anlamına gelir. Bu kötü amaçlı insanlar da sosyal medya üzerinden tehdit suçunu işleyebilmektedir.

Sosyal medya üzerinden yapılan tehdit ise mağdurun karar verme ve özgür hareket etme imkanını kısıtlayarak mağdurun huzurunu bozarak onu paniğe sevk edecek nitelikte olmalıdır. Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun oluşması için bunlar şarttır. Diğer türlü tehdit suçu oluşmaz.

Diğer yönden bakacak olursak failin kastının olması suçun fail açısından oluşması için yeterlidir. Kast unsuru açısından failin suçu bilerek ve isteyerek işlemesi yeterlidir. Failin yapmış olduğu sosyal medya üzerinden tehdit suçunda endişeye sevk edecek şekilde, korkutucu ve ciddi olmalıdır. Yoksa tehdit suçu oluşmayacaktır.

Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun oluşup oluşmadığı açısından yapılan değerlendirme tartışmalıdır. Tüm olay üzerinde bakılarak tehdit suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığına bakılır.

TEHDİT SUÇUNUN ŞARTLARI

 • Tehdit suçunun oluşabilmesi için failin gerçekleştirmiş veya gerçekleştireceği fiilin kişinin huzurunu bozarak mağduru paniğe ve endişeye sevk etmeye elverişli olmalıdır. Aynı zamanda failin tehdit suçunu oluşturan hareketi ciddi ve gerçekçi olmalıdır.
 • Failin tehdit suçunu işlerken kast ile hareket etmiş olması gerekir. Kişi bu suçu bilerek ve isteyerek yerine getirmiş olmalıdır.
 • Tehdit suçu doğrudan veya dolaylı olarak işlenebilir. Yani kişiye doğrudan gelen bir tehdit olmakla beraber kişinin yakınına da tehdit söz konusu olabilir. Yakınlıktan kasıt ise yakınlık derecesinin yüksek olmasıdır. Tehdit eğer yakına ilişkinse bu tehdit unsuru ciddi anlamda endişeye sebebiyet verici olmalıdır. Diğer türlü tehdit suçu oluşmayacaktır.
 • Failin söylemiş olduğu korku verici veya endişeye düşürücü sözler tehdit suçunun oluşması için yeterli olup söylediklerini icraya dökmesi gerekmemektedir.
 • Tehdit suçunun somut olayda oluşup oluşmadığının takdiri hakim tarafından somut olaya göre bakılarak belirlenecek. Tehdit suçunun unsurları göz önüne alınarak her bir fiil ayrı ayrı değerlendirilecektir.

HANGİ SÖZLER TEHDİTE GİRER?

 • Tehdit suçunun işlenebilmesi için failin söylemiş olduğu sözlerin objektif bir bakış açısı ile bakılarak ciddi ve paniğe sevk edici nitelikte olması gerekir. Eğer kişinin söylemiş olduğu sözler ciddi nitelikte değilse söylemiş olduğu sözler tehdit suçunu oluşturmaz. Sözlerinin korku ve endişeye sebebiyet vermesi şarttır.
 • Failin söylemiş olduğu sözler gerçekleşebilir nitelikte olmalıdır. Çeşitli batıl inanç veya hurafeler üzerinden yapılan söylemler tehdit suçunu oluşturmayacaktır. Örnek olarak ‘sana büyü yaparım’ , ‘senin üzerine okuyacağım’ gibi sözler tehdit niteliğinde görülmemektedir.
 • Tehdit suçunun oluşabilmesi için direkt olarak sözlü şekilde söylenmesine de çeşitli hareket veya davranışla da tehdit suçu işlenebilmektedir.

TEHDİT SUÇUNDA ŞİKAYET ZAMANAŞIMI

Tehdit suçunda şikayet süresi mağdurun fiil veya faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Bunun yasal dayanağını TCK M.106 oluşturmaktadır.

Yaşam hakkı, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehdit suçunda ise şikayete bağlı olmamakla beraber dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Bu süreler sosyal medya üzerinden tehdit suçu oluştuğunda da geçerli olmaktadır.

SANAL ORTAMDA TEHDİT SUÇUNUN İSPATI

Tehdit fiilinin sosyal medya üzerinden tehdit suçu veya yüz yüze tehdit suçu işlenmesi arasında bir fark yoktur. Suçun sosyal medya üzerinden işlenmesi halinde ispat açısından bakılacak olursa en mühim unsurlardan biri ise tehdit olarak görülen sözlü beyan, davranış veya hareketin kanıtlanması maksadı ile ekran görüntüsü yani screenshot’un alınması veya başka türlü mümkünse o şekilde muhafaza altına alınmasıdır. Bu duruma örnek verecek olursak sosyal medya üzerinden tehdit suçunu işlemek amacıyla failin mağdura yönelik çeşitli sosyal medya araçları üzerinden mağdura veya yakınına kötülük yapacağından bahisle tehdit etmesi sosyal medya üzerinden tehdit suçunu oluşturacaktır. Yine aynı şekilde sözlü beyan olmadan salt biçim veya fotoğraflar ile de sosyal medya üzerinden tehdit suçu oluşabilmektedir.

TEHDİT SUÇUNUN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILMASINDA ŞİKAYET NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun işlenmesi ile yüz yüze tehdit suçunun işlenmesi arasında bir fark yoktur. Bu sebeple her ikisi de aynı şikayet koşullarına sahiptir. Yapılan tehdit, suçun temek şekillerini oluşturuyorsa şikayete tabi değildir. Failin, mağdura veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğinden bahisle tehdit etmeye yönelik hareket ediyorsa bu durum şikayete tabi olmayıp resen yani görevi gereği soruşturulmaktadır.

Sosyal medya üzerinden tehdit suçu malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle işlenmişse şikayete tabidir.

TCK M.106’da belirtilen tehdit suçu sosyal medya üzerinden tehdit suçunu da kapsadığından uzlaşma prosedürüne tabidir. Soruşturma ve Kovuşturma aşamasından önce uzlaşma prosedürüne gidilmesi gerekmektedir.

Eğer uzlaşma ile anlaşılmazsa soruşturma ve yargılamaya devam edilerek gerekli karar verilir.

Tehdit suçunda nitelikli hal mevcut ise uzlaşma prosedürü uygulanmaz.

Tehdit suçunu şikayet genel olarak savcılığa yapılmaktadır. Savcılığa yapılan suç duyurusu ile gerekli işlemler başlatılır.

TEHDİT SUÇUNUN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILMASINDA UZLAŞTIRMA

Yukarıda bahsedildiği üzere tehdit suçunun temel hali işlenmişse bu durum öncelikle uzlaştırma prosedürüne tabi olacaktır. Sosyal medya üzerinden tehdit suçu da suçun temel hali sayıldığından gerek soruşturma gerekse kovuşturma açısından bu aşamalarda öncelik olarak uzlaşma prosedürü uygulanmalıdır.

Eğer olurda uzlaşma sağlanamazsa soruşturma ve sonrasında yargılamaya geçilebilir.

Eğer tehdit suçu nitelikli hale sahipse uzlaşma prosedürü uygulanmaz. Doğrudan soruşturma ve kovuşturma aşamalarına geçilir.

TEHDİT SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

 • Görevli mahkeme: tehdit suçunun alt ve üst sınır cezası göz önüne alındığı takdirde 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri hakkında Kanunun 12 ve 14. Maddesi göz önüne alınarak yapılan incelemeye göre görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.
 • Yetkili mahkeme: 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri kanunun 12. Maddesine göre davaya bakmak yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT SUÇU VE CEZASI

Tehdit suçu 106. Maddede belirtilmiştir. Sosyal medya üzerinden tehdit suçu da bu madde kapsamına dahil edildiğinden bu kapsamda belirtilen ceza miktarları sosyal medya üzerinden tehdit suçu cezasına dahildir. Bu sebeple TCK M.16’ya göre;

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

 1. a) Silahla,
 2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

 • Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun da temel ve nitelikli halinin işlenmesi halinde yukarıda belirtilen ceza miktarları öngörülecektir. Temel halinde öngörülen ceza miktarı mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezası iken, nitelikli halde belirtilen ceza miktarı ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun nitelikli haline birtakım örnekler verecek olursak kişinin kendini tanımayacak bir hale koyması açısından sahte hesaplar verilebilir.
 • Kişinin IP adresini gizleyerek tehdit suçunu işlemesi de bir nitelikli hal örneği olabilir çünkü bu sebeple mağdur kim tarafından tehdit edildiğini bilmeyecek ve ona göre bir savunma imkanı geliştiremeyecektir.
 • Sosyal medya üzerinden grup oluşturarak mağdurun tehdit edilmesi de bir nitelikli hal örneği olabilmektedir.

İNTERNETTEN TEHDİT SUÇU VE CEZASI

Bu durumda kişinin kendini tanınmayacak hale sokması, gizli IP adresi veya sahte anonim hesaplar vasıtası ile tehdit savurması da tehdidin nitelikli hali olduğundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

WHATSAPP ÜZERİNDEN TEHDİT SUÇU VE CEZASI  

Yukarıda da bahsedildiği üzere tehdit suçunun TCK m.106’da belirtilen kısmına girdiğinden temel ve nitelikli hale göre faile ceza verilmektedir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU CEZA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Ceza hukuku suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku bölümüdür. Yeterince düzgün ve özenli takip edilmediğinde büyük yaptırımlara yol açabilmektedir.

Deneyimli ve bilgi birikim sahibi olan ceza avukatı kadromuz ile müvekkillerimize gerek danışmanlık gerekse hukuki işlemlerinde her türlü desteği vermeye hazırız. Bizlere ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tehdit Ediliyorum Ne Yapmalıyım?

Tehdit suçu ile karşı karşıya kaldığınız takdirde derhal bizzat veya avukat aracılığa ile hukuki ve cezai süreci başlatmak için savcılığa veya polise şikayet edebilirsiniz.

Sanal Tehdit Suçu Nedir?      

Sanal tehdit suçu failin çeşitli sosyal medya veya diğer sanal yollardan mağdura tehdit içerikli mesajlar göndermesi sonucu tehdit suçunu işlemesi ile olan suçtur.

Sosyal Medyadan Tehdit Ediliyorum Ne Yapmalıyım?

Hiç vakit kaybetmeden derhal avukatınız vasıtası ile veya bizzat kendiniz polise ya da savcılığa şikayette bulunabilirsiniz.

Sosyal Medya Tehdit Nereye Şikayet Edilir?

Polis veya savcılığa şikayette bulunabilirsiniz.

Sosyal Medyadan Tehdidin Cezası Nedir?

Tehdit TCK m.106’da belirtilen cezaya tabi olduğundan temel hali mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası, nitelikli hali ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Mesajla Tehdit Suçu Nedir?  

TCK m.106’da belirtilen tehdit suçu kapsamına girer. Yüz yüze veya mesajla olması suçun niteliğini değiştirmez.

Telefonda Tehdit Nasıl İspat Edilir?

Yargıtay’ın da kararlarında belirttiği üzere başka delil etme şansı yoksa ses kaydı yapılabilmektedir. Eğer telefonda ses kaydı yoksa o esnada yanında bulunan kişiye bu konuşma dinletilebilir.

Mesajla Tehdit ve Hakaretin Cezası Nedir? 

TCK m.106’da belirtilen tehdit suçu kapsamına girer.  Sözlü tehdit cezası olan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Telefonda Tehdit Edildim Ne Yapmalıyım?

Derhal polis veya savcılığa şikayette bulunabilir, delil olması maksadı ile ses kaydı alabilirsiniz.

Biri Beni Fotoğraflarımla Tehdit Ediyor Ne Yapmalıyım?

Aynı şekilde kolluk kuvvetlerine veya savcılığa derhal şikayet başvurunda bulunmanız gerekmektedir.

Sözlü Tehdidin İspatı Nasıl Olur?

Tehdit suçunun mağdur lehine sonuçlanabilmesi için mağdurun tehdide dair somut delillerini yargı önüne çıkarması gerekir. ‘delil serbestliği’ ilkesi çerçevesinde hukuka uygun araçlarla mağdur suçu elinde bulunabilecek delillerle ispat edebilir. Sözlü tehdidin ispatı için tanık beyanları, kamera görüntüleri, ses kaydı, ikrar, mağdurun samimi anlatımı gibi ispatlar kullanılabilir.

Seni Öldürürüm Demenin Cezası Nedir?

TCK m.106’da belirtildiği üzere bir kimsenin vücut dokunulmazlığına yönelik saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit anlamına geleceğinden 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülebilir. eğer suç kadına yöneltilmişse bu suç 9 aydan az olamaz.

Yazılı Tehdidin Cezası Nedir?

Tehdidin TCK m.106’daki tanımına göre temel hali ve nitelikli haline göre ceza miktarı değişmektedir.

Temel hali için 6 aydan 2 yıla, nitelikli hali için ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülebilir.

Ölüm Tehdidi Alan Kişi Ne Yapmalı?

Hiç beklemeden derhal kolluk kuvveti veya savcılığa şikayet etmesi gerekmektedir. Bu şikayet bizzat veya avukat vasıtası ile olabilir.

                                                                                                                      Renas TUTA

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu