Boşanma Hukuku

UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR? ŞARTLARI

Şiddetin her geçen gün arttığı bu günlerde şiddetin önlenmesi adına koruyucu/ önleyici tedbirlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan uzaklaştırma kararı, şiddetin önlenmesini amaçlayan bir tedbir türüdür.

Biz bu yazımızda uzaklaştırma kararının içeriğinden, nasıl alınacağından ve hangi durumlarda alınabileceğinden bahsedeceğiz.

KORUMA TEDBİRİ NEDİR?

Koruma tedbiri, şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalan kadınların, çocukların, aile üyelerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin koruma altına alınması amacıyla mülki amir veya hakim tarafından alınan tedbirdir. Koruma tedbiri, şiddet mağdurunun şiddet gördüğü kişiden ve ortamdan korunması sağlayan, hızlı sonuç doğuran etkili bir önlemdir. İşbu karar kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları için verilebilir.

Tek taraflı ısrarlı takip mağduru ifadesiyle anlatılmak isteneni bir örnekle açıklamak gerekirse, ayrılığı ya da halihazırda beraber olduğu sevilisini veya eşini sürekli takip eden, izleyen ve bu davranışlarıyla mağdurun korkmasına, güvensiz hissetmesine neden olan kişinin davranışı, tek taraflı ısrarlı takibe örnek teşkil eder.

UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

Uzaklaştırma kararı alınabilmesi için Aile Mahkemesine başvurulması gerekir. Söz konusu karar kural olarak hakim tarafından verilir. Başvuru yazılı bir dilekçe ile yapılır. Dilekçe ile başvuru yapılırken herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Uzaklaştırma kararı için başvuran kişinin başvurusunda şiddeti belgelemesi gerekmez.

Uzaklaştırma kararı talep eden mağdurun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine dilekçe ile başvurmaları mümkündür.

UZAKLAŞTIRMA KARARI E-DEVLETTEN NASIL GÖRÜLÜR

Uzaklaştırma kararı hakim tarafından, “değişik iş” ismi verilen ayrı bir dosyalama sistemi üzerinden verilmektedir. Bu uzaklaştırma kararı verilen değişik iş dosyaları, UYAP sisteminde görünmemektedir. Bu sebeple uzaklaştırma kararının adliyeden sorgulanması gerekmektedir. Ancak taraflar arasında devam eden bir boşanma davası mevcutsa ve boşanma davası dosyasından koruma tedbiri niteliğindeki uzaklaştırma  kararı verilmişse bu halde UYAP vatandaş portal sistemi üzerinden uzaklaştırma kararı sorgulaması yapılabilecektir. Ancak diğer hallerde açıkladığımız üzere uzaklaştırma kararları değişik iş dosyası şeklinde dosyalama yapıldığı için kararların  e-devlet üzerinden görünmesi mümkün değildir.

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI

Koruyucu ve önleyici tedbir kararları, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınan kararlardır. Koruma tedbiri kararları, kararı veren merciler itibariyle iki başlıkta incelenir. Bunlardan ilki mülki idari amir, bir diğer ifadeyle vali veya kaymakam tarafından; ikincisi ise aile mahkemesi tarafından verilen koruma tedbiri kararlarıdır. Aile mahkemesi kurulmamış yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri tarafından koruma tedbir kararları verilir.

Önleyici tedbir kararlarını verme yetkisi yalnızca hakime aitken koruyucu tedbir kararları hem hakim hem de mülki amirce verilebilir. Ancak, gecikmesi sakıncalı durumlar söz konusuysa kolluk amirinin de koruma tedbiri kararı verebilmesi mümkündür. 6284 sayılı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde koruyucu tedbir kararları, 5’inci maddesinde ise önleyici tedbir kararları düzenlenmiştir. Somut vakanın koşullarına göre birden fazla tedbir kararına hükmedilebilir.

HAKİMİN VERECEĞİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER NELER?

6284 sayılı Kanun madde 5 düzenlemesinde aile içi şiddet durumunda hakimin verebileceği bir takım önleyici tedbirlere yer verilmiştir. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Şiddet uygulayan kişinin, şiddet mağduruna yönelik olarak tehdit, aşağılama veya küçük düşürme gibi söz ve davranışlardan menedilmesi tedbiri uygulanabilir. (Burada akla ilk olarak bunları yapmak zaten hukuka aykırı değil mi sorusu geliyor olabilir. Ancak aile mahkemesi hakimi kişiler hakkında bu şekilde tedbir kararı verdikten sonra bunun ihlal edilmesi durumunda ciddi yaptırımlar doğar)
 • Şiddet uygulayan kişinin ortak yaşanılan konuttan derhal uzaklaştırılması (evden uzaklaştırma olarak bahsettiğimiz husus) ve ortak yaşanılan konutun şiddet gören kişiye tahsis edilmesi tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan kişinin, korunan kişilerin kaldıkları konuta, okullarına veya işyerlerine yaklaşmaması tedbiri uygulanabilir.
 • Çocuklarla ilgili olarak daha önce kişisel ilişki kurulmuşsa (yani ayın şu günleri baba görecek diğer günler annede kalacak gibi..) çocukla şiddet uygulayan kişinin görüşmesinin refakatçi eşliğinde yapılması yahut kişisel ilişkinin sınırlandırılması veya tümüyle kaldırılması tedbirleri uygulanabilir.
 • Gerekli görülen hallerde kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına (bu kişiler şiddet görmemiş olsa bile) yaklaşmaktan menedilmesi tedbiri uygulanabilir. Tabi burada çocukla kişisel ilişki kurma durumu saklıdır.
 • Korunan kişinin kişisel eşyalarına yahut ev eşyalarına zarar vermeme tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan kişinin herhangi bir iletişim aracını kullanarak veya benzer surette araçlar kullanarak korunan kişiyi rahatsız etmesi yasaklanabilir.
 • Şiddet uygulayan eşin elinde bulunan veya taşımasına kanunen izin verilen silahların kolluğa teslim edilmesi tedbiri uygulanabilir. Kişinin görevi gereği silah taşıması zorunlu olsa dahi bu silahı bırakması tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan kişinin, korunan kişilerin yanında alkol veya uyuşturucu madde alması, bu maddelerin etkisi altındayken korunan kişilerin yanına yaklaşması yasaklanabilir. Bağımlı olması halinde hastaneye yatması zorunlu tutulabilir.
 • Şiddet uygulayan kişinin bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin yapılması tedbiri uygulanabilir.

ÖNEMLİ: Belirtmemiz gerekir ki bu saydığımız tedbirlerden hangisinin verileceği; somut olayın şartlarına, şiddetin türüne (fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel) tarafların durumuna vs. bağlıdır. Ayrıca bu tedbirlerden birisi veya birkaçının kişi tarafından talep edilmesi de mümkündür. Son olarak söylememiz gerekir ki bu tedbirler sınırlı olarak sayılmamıştır, hakim bunlara benzer farklı bir tedbire de hükmedebilir.

KORUMA KARARI NEDİR?

Koruma kararı; şiddet gören ya da şiddete uğrama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması adına hakim veya mülki amir tarafından verilebilen, mağdurun koruma altına alınmasını sağlayan tedbirlerin alınmasına ilişkin karardır. Koruma kararından yararlanabilecek kişiler şunlardır:

 • Kadınlar,
 • Çocuklar,
 • Aile bireyleri,
 • Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları.

MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLEBİLEN KORUYUCU TEDBİR KARARLARI

Koruma tedbirleri 6284 sayılı yürürlükteki Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenmiş ve hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun çerçevesinde korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda sıralanan koruma tedbirlerinden birine, birkaçına ya da uygun görülmesi halinde benzer nitelikli tedbirlere mülki amir tarafından karar verilebilir:

 • Kendisine ve gerekli ise beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde yahut bir başka yerde uygun barınma yeri sağlanması,
 • Sair kanunlar çerçevesinde yapılacak yardımlar saklı kalmak kaydıyla, geçici süreyle maddi yardım yapılması,
 • Hukuki, mesleki, psikolojik ve sosyal açılardan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Hayati tehlike söz konusuysa, ilgilinin istemi üzerine ya da re ‘sen geçici süreyle koruma altına alınması,

Gerek görülmesi durumunda, koruma altına alınan kişinin çocukları varsa iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla 4 ay, ilgilinin çalışması durumunda ise 2 ayla sınırlı olmak şartıyla, 16 yaşını tamamlamış çocuklar için her sene tespit edilen aylık net asgari ücret miktarının yarısını aşmamak ve belgelendirilmek koşuluyla Bakanlık bütçesinin ilgili düzenlemesinden karşılanmak suretiyle kreş olanağı tanınması.

HAKİM TARAFINDAN VERİLEBİLEN KORUYUCU TEDBİR KARARLARI

6284 sayılı Kanun kapsamında mülki amir tarafından verilebilen koruyucu tedbir kararlarını bir üst başlık altında sıralamış bulunuyoruz. Bu başlık altındaysa, 6284 sayılı Kanun çerçevesinde koruma altına alınmış kişilerle ilgili olarak aşağıda sıralanan koruma tedbirlerinden birine, birkaçına yahut uygun görülecek benzer nitelikli başkaca tedbirlere hakim tarafından karar verilebilir:

 • İş yerinin değiştirilmesi,
 • İlgilinin evli olması durumunda ortak yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi,
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen koşulların mevcut olması durumunda ve koruma altına alınan kişinin istemi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Koruma altına alınan kişinin hayati tehlike altında bulunması ve bu tehlikenin engellenmesi amacıyla diğer tedbirlerin yeterli olmayacağına kanaat edilmesi halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ilgili düzenlemeleri uyarınca kimlik ve ilgili sair bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI NEDİR, HANGİ HALLERDE VERİLİR?

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen koruma tedbirlerinden biridir. Uzaklaştırma kararı kural gereği ancak hakim tarafından verilebilir. Uzaklaştırma kararı alınabilmesi için bu hususta düzenlenmiş bir dilekçeyle Nöbetçi Aile Mahkemesine başvurmak gerekir. Başvuru sahibi, dilekçeyle yapacağı başvuruda şiddet gördüğünü belgelemek zorunda değildir. Başvuru için ödenmesi gereken herhangi bir ücret veya harç söz konusu değildir.

Başvuruya ilişkin duruşma yapılmadan ivedilikle karar verilir. Uzaklaştırma kararı hangi hallerde verilir? sorusu merak konusudur. Uzaklaştırma kararı fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, hakaret, şiddet tehdidi, cinsel şiddet, küçük düşürücü sözler, aşağılama vb. durumlarda verilebileceği gibi, ortak mal ve konuta zarar verme durumunda da verilebilir. Aynı evde beraber yaşayan bireylerin evden uzaklaştırılması şeklinde uygulanan uzaklaştırma kararıyla birlikte, ilgilinin karar süresince eve girmesine engel teşkil eder.

Şiddet gören çocuk da ebeveynine karşı uzaklaştırma kararı aldırabilir. Karar süresi zarfında, hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi katiyen eve giremeyecektir. Israrlı takibe maruz kalan kişiler için de aynı durum söz konusudur. Bahse konu kişiler de Nöbetçi Aile Mahkemesine dilekçeyle başvurmak suretiyle işbu karardan yararlanabilir. Son olarak, şiddet görmese dahi şiddet görme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişilerin de bu karardan yararlanabileceğini belirtelim.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ŞARTLARI

Uzaklaştırma kararı, şiddet mağduru veya şiddete maruz kalma tehlikesinde bulunan kişilerin ilgili mercie dilekçe ile başvurması sonucu alınır. Bahse konu kişiler Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, aile mahkemeleri, kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dilekçeyle başvurabilir ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilir. İlgili, somut vakadaki şiddete dair veya şiddet tehdidine dair bilgileri açık ve net bir biçimde ifade etmelidir.

Şiddet mağdurunun uzaklaştırma kararı talebinde darp raporunu da ibraz etmesi şart olmamakla birlikte önemlidir. Talebi takiben genellikle bir gün süre ile karar çıkarılmaktadır. Uzaklaştırma isteminde bulunulan süreç zarfında aynı kişiden baskı veya tehdit söz konusu olursa yeniden istekte bulunulabilir ve sürecin hızlandırılması amacıyla ilgili mercie veya kişilere durumun ivediliği belirtilebilir.

UZAKLAŞTIRMA KARARI KİMLERE VERİLİR?

Uzaklaştırma kararından şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri veya ısrarlı takip mağdurları yararlanabilir. Aynı evde beraber yaşayan kişiler hakkında da uzaklaştırma talep edilebilir. Ebeveynlerinden şiddet gören ve onlarla aynı evde yaşayan çocuklar da ebeveynleri hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep edebilir. Bu noktada, sevgiliye veya komşuya uzaklaştırma kararı alınabilir mi gibi merak konusu hususlara değinmek yararlı olacaktır.

SEVGİLİYE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Uzaklaştırma kararı alınabilmesi için taraflar arasında evlilik birliği bulunması gerekli değildir. Kişi sevgilisinden şiddet görür ya da şiddet görme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa uzaklaştırma talebinde bulunabilir. Bununla birlikte, eski sevgilisinin ısrarlı takibine maruz kalan kişi de uzaklaştırma kararı için başvuruda bulunabilir.

KOMŞUYA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Komşuluk ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıklar zaman zaman gerginliklere ve daha ciddi sorunlara neden olabilir. Komşusunun şiddetine maruz kalan, şiddet görme ihtimali bulunan veya ısrarlı takibin mağduru olan kişi, komşusu hakkında uzaklaştırma talebinde bulunabilir. Talep, yine aile mahkemesine yöneltilir.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI KAÇ GÜN?

Uzaklaştırma kararı azami altı ay süre ile verilebilir. Karar isteminde bulunulduktan sonra alınan uzaklaştırma kararının altı aydan daha az süreli olması halinde, kararın süresi sona ermeden önce yeninde talepte bulunmak suretiyle sürenin uzatılması sağlanabilir. Uzatma istemi için aile mahkemesi hakimine başvuruda bulunmak gerekir. Şiddet görme ihtimalinin söz konusu olduğu durumlarda genellikle uzatma talebine olumlu karşılık verilmekte ve uzaklaştırma kararının geçerli olacağı süre uzatılmaktadır.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI POLİS VEREBİLİR Mİ?

Uzaklaştırma kararı asıl olarak hakim tarafından verilecek olup istisnai olarak kolluk amiri tarafından da verilebilir. Bazı hallerde kişinin dilekçe ile mahkemeye başvurması, hakimin de uzaklaştırma kararı verebilmesi olayın niteliğine göre uzun zaman alabilir. Bu gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kişi kolluğa başvurarak kolluk amiri tarafından uzaklaştırma kararı alabilir.

Kolluk amiri gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verdiği uzaklaştırma kararını, kararı verdiği günü takip eden ilk iş günü hakime bildirerek kararı onaylatır. Hakim tarafından onaylanmayan uzaklaştırma kararları hukuki sonuç doğurmaz.

EVDEN UZAKLAŞTIRILAN ERKEK NE YAPMALI?

Yukarıda şiddet uygulanması durumunda evden uzaklaştırma kararına ve diğer tedbirlere değindik. Uygulamada evden uzaklaştırılan erkek ne yapmalı şeklinde sorular sıklıkla sorulmaktadır.

Eğer erkek gerçekten şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan tarafsa, tedbire uyması önemlidir çünkü aşağıda da belirteceğimiz üzere bu tedbire uymamanın ciddi yaptırımları olur.

Peki haksız olarak evden uzaklaştırılan erkek ne yapmalı? İşte bu durumda evden uzaklaştırma kararına itiraz etmek gerekir. Yukarıda da değindiğimiz üzere evden uzaklaştırma kararı alabilmek için aile üyelerinden birinin beyanı yeterlidir, herhangi bir ispat aranmaz.

Bu nedenle evden uzaklaştırma hakkının kötüye kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla evden uzaklaştırılan erkek bu durumda itiraz hakkını kullanarak, haksızlığı ispatlamak gerekir.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Aleyhine uzaklaştırma kararı verilen kişinin bu karara karşı itiraz edebilme imkanı vardır. İtiraz, Aile Mahkemesine karşı yazılacak bir dilekçe ile yapılır. Bu dilekçe Aile Mahkemesinin bir üst derecesine gönderilerek incelenir.

Uzaklaştırma kararına itiraz süresi kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 2 haftadır. Bu süre hak düşürücü olup 2 haftalık sürenin sonrasında verilen karara karşı itiraz edilemez. İtiraz üzerine verilecek kararlar ise kesin niteliktedir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARININ KALDIRILMASI DİLEKÇESİ

Evden uzaklaştırma kararı dilekçesi büyük önem taşır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere uygulamada herhangi bir delil vs. aranmadan sadece şüphe üzerine evden uzaklaştırma kararı verilebiliyor.

Bu durumda haksız olarak verilen evden uzaklaştırma kararının kaldırılabilmesi için etkili bir dilekçenin hızlı bir şekilde mahkemeye sunulması gerekir. Bu noktada internette veya arzuhalcilerde yer alan ‘evden uzaklaştırma kararının kaldırılması dilekçesi örneği’ adını taşıyan taslak metinlerden uzak durulması gerekir.

Çünkü bu metinler somut olayın özelliklerinden uzak, güncel mevzuatın gerisinde kalan ve hukuki hatalarla dolu metinlerdir. Hatalı yahut ihmali işlemlerden uzak durmak adına evden uzaklaştırma kararının kaldırılması dilekçesi tecrübeli avukatlara yazdırılmalıdır.

BOŞANMA DAVASINDA EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Özellikle aile içi şiddet nedenine dayalı boşanma davalarında, evden uzaklaştırma tedbiri sıkça uygulanmaktadır. Boşanma, şiddete dayalı olmasa da dava sonuna kadar müşterek hanenin eşlerden birisinin kullanımına bırakılması da uygulanabilecek tedbirlerdendir.

Boşanma davası açılırken veya sürerken, boşanma davasına bakan aile mahkemesinden, evden uzaklaştırma tedbiri uygulanması her zaman istenebilir.

Eşlerin müşterek çocukları varsa, velayet ve şahsi ilişki düzenlemesi, uzaklaştırma kararı alınırken göz önünde tutulur.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Yukarıda 6284 sayılı yasanın evden uzaklaştırma ile ilgili hükümlerine detaylı bir şekilde yer verdik. Bunun yanında uygulamadaki işleyişi izah ettik. Ayrıca bu konuda sık sorulan bazı sorular vardır. Bu soruları burada yanıtlayacağız.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA NEDİR?

Evden uzaklaştırma; 6284 sayılı yasa uyarınca şiddet uygulayan eşin konuttan çıkarılarak uzak tutulmasına, konutun şiddet gören eşe bırakılmasına denir. Şiddet görenin çalıştığı işyerine, gittiği okula ve uzaklaştırma kararı verilen eve şiddet uygulananın yaklaşmasının engellenmesidir.

ŞİDDET GÖREN EŞ NE YAPMALI?

Şiddete maruz kalan eş Aile Mahkemesinden şiddet uygulayan eşe yönelik uzaklaştırma kararı vermesini isteyebilir. Kesin ispat şartı yoktur, tedbir niteliğinde olduğundan talep üzerine verilir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA YANINDA UYGULANABİLECEK TEDBİRLER NELERDİR?

Şiddet uygulayana yönelik olarak, hakaret, tehdit vb davranışlarda bulunmaması, çocuklarla kuracağı kişisel ilişkide refakatçı bulunması yahut çocuklardan da uzaklaştırılması, silahına el konulması, şiddet görenin şahsi eşyalarına veya ev eşyalarına zarar vermemesi, iletişim aracıyla rahatsızlık vermemesi, belirli yerlerde alkol kullanımın yasaklanması, alkol ve uyuşturucu bağımlısıysa hastanede tedavi görmesi gibi tedbirler uygulanabilir.

HAKİM NE GİBİ KORUYUCU TEDBİRLER UYGULAYABİLİR?

Hakim şiddet mağdurunun farklı bir iş yerine taşınması, aynı evde yaşıyorlarsa ayrı bir eve yerleştirilmesi, birlikte yaşanan konuta aile şerhi konulması, mağdurun hayati bir tehlike ile karşı karşıya olması halinde rızası alınarak kimlik bilgilerinin değiştirilmesi koruyucu tedbir olarak uygulanabilir.

MÜLKİ AMİR TEDBİR UYGULAYABİLİR Mİ?

Kişinin başvurusu üzerine mülki amir de bazı önleyici tedbirler alabilir. Kişinin yaşadığı yerden farklı bir yerde barınma imkanının sağlanması, geçici olarak maddi birtakım yardımlarda bulunulması, geçici olarak koruma tahsisi, mağdur çalışmak istiyorsa çocuğuna kreş imkânı sağlanması alınacak tedbirlerdendir.

UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

Aile mahkemesine sunulacak usulüne uygun bir talep dilekçesi ile bu karar alınır.

HAKSIZ OLARAK UZAKLAŞTIRILAN KİŞİ NE YAPABİLİR?

Kişi uzaklaştırma kararının haksız olduğunu düşünüyorsa, kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren Aile Mahkemesine itiraz edebilir. İtirazı o yerde bulunan takip eden numaralı aile mahkemesi inceler ve karara bağlar.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERERSE NE OLUR?

Kararın sona ermesi halinde uygulanan tedbirler kendiliğinden sona erer. Ancak mağdurun, şüpheli bir halin söz konusu olması durumunda uzaklaştırma kararını uzatmak için dilekçe vermesi ve uzattırması mümkündür.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA UYULMAZSA NE OLUR?

Karara uymayan kişi hakkına 3-10 gün arasında zorlama hapsine hükmedilir. Kararın birkaç kez ihlal edilmesi halinde en fazla 6 aya kadar zorlama hapsi uygulanabilir. Bu süreye karşın hala aynı davranış tekerrür ediyorsa bu sefer adli cezalandırma için suç duyurusunda bulunulur.

EVDEN UZAKLAŞTIRILAN EŞTEN NAFAKA ALINABİLİR Mİ?

Şiddet mağduru, daha önceden nafaka almıyorsa ve eşinin evden uzaklaştırılması ile birlikte eve ait giderleri karşılamakta zorlanırsa nafaka alabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu