Sağlık Hukuku

DOKTORLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU

Savcılık Suç Duyurusu Dilekçe Örneği Makalemiz Ekindedir

DOKTORLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU

Doktorların icra ettiği mesleki faaliyetler çoğu meslek grubuna nazaran daha yüksek risk taşıyan, yaşama hakkı, insan sağlığı ve insan vücudunu konu alan, ileri derecede tıbbi bilgi ve yetenek gerektiren faaliyetlerdir. Bu nedenle en ufak bir ihmali harekette çok ağır sonuçlara neden olabilecek potansiyeldeki mesleki faaliyetlerde Doktorların kendi kusuruyla yol açtığı zararlardan sorumlu tutulacağını söylemek mümkündür. Doktorların cezai sorumluluğu kapsamında kendi kusurlarından kaynaklı olaylarda cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklardır.

Yargıtay kararları da Doktorların faaliyetlerinden doğan zararlara ilişkin bir kararında toplumsal yaşantının yaygın olan ortak deneyime dayanarak belirli meslek grubunda çalışanları daha dikkatli olmaya zorladığını ve kendi eyleminden olası ve öngörülebilen neticelerini hesaplamakta iradi olarak özen göstermeyen kişinin sorumlu tutulacağını belirtmiştir.

HATALI TIBBİ MÜDAHALE NEDENİYLE SAVCILIĞA ŞİKAYET NASIL YAPILIR?

Hatalı tıbbi müdahale sebebiyle 2 şekilde suç oluşmaktadır. Bunlardan biri hatalı davranışın ihmal ile gerçekleşmesi, ikincisi ise taksir ile gerçekleşmesidir. İhmal suretiyle veya taksir suretiyle insan yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. İlgili kanun hükmüne göre bir kişinin taksirle ya da ihmal suretiyle yaralanmasına sebep olan kişi cezalandırılmaktadır. Bu noktada bir hekimin hatalı tıbbi müdahale nedeniyle taksirle veya ihmal suretiyle bir kişiyi yaralaması durumunda ceza alması söz konusu olacaktır. Bugün ki yazımızda hatalı tıbbi müdahale nedeniyle yaralanan kişinin savcılığa vermesi gereken suç duyurusu örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir İstanbul Malpraktis Avukatı ve Doktor Hatası Avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için iletişim numaramızdan bizi arayabilirsiniz.

KUSUR SORUMLULUĞU NEDİR?

Borçlar hukukunda kusur sorumluluğu bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla sözleşme dışında diğer bir kimseye vermiş olduğu zararın giderilmesini düzenleyen sorumluluk olarak tanımlanabilir. Bu nedenle Doktorun tıbbi faaliyetlerinin icrası neticesinde ortaya çıkmasına sebep olduğu zararlar, kural olarak kusur sorumluluğuna ve kurallarına göre değerlendirilecektir.

Birçoğu ağır şartlar altında çalışan Doktorların (doktorların), tüm eğitim öğrenim ve mesleki donanımlarına ve iyi niyetlerine rağmen; hastalarına yanlış teşhis, yanlış tedavi uygulama, hatalı cerrahi müdahalede bulunma, yanlış ilaç yazma ve sayılan sebeplere benzeyen zararlar verdiğini, hastaların kimi zaman yaralanmalarına, vücut bütünlüklerine karşı zararlar vermelerine, sakat kalmalarına ve hatta bazen ölmelerine bile neden oldukları maalesef bilinmektedir.

Mahkemelerin ise bu çerçevede hükmettiği tazminatların eskilere oranla daha yüksek olmaya başlamasının sebebi, davalarda hastanelerin ve Doktorların sorumluluğunun eskiye oranla daha sık kabul görüyor olması, tıbbi hatalar nedeni ile açılan davaların artmasına yol açmıştır.

Elbet teki yapılacak her tıbbi müdahale ve tedavi birtakım riskler taşımaktadır, bu doğanın ve hayatın bir gerekliliğidir pek tabii. Doktorun tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya uyguladığı yanlış tedavi nedeniyle zarar doğabilmektedir. Hatalı tıbbi tedavi, yukarıda da belirttiğimiz gibi hekim hatası (doktor hatası) veya kullanılan teknik aletlerden kaynaklanabilir.

DOKTORLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU BAKIMINDAN KARŞILAŞILMASI MUHTEMEL SUÇ TİPLERİ

DOKTORLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU TAKSİRLE YARALAMA

Doktorların cezai sorumluluk kapsamında karşılaşması muhtemel suç tiplerine örnek verecek olursak; öncelikle en sık karşılaşılan suç tipi taksirle yaralamadır.

Taksirle yaralama TCK 89. maddede başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Doktorların de bu açıdan tanımlanan suçun unsurlarından en az birinin oluşumuna kendi kusuruyla sebep olması halinde Doktorların cezai sorumluluğunun ve taksirle yaralamanın varlığından söz edilir.

Doktorun dikkat ve özen yükümlülüğünün ufak bir ihlali halinde bile hekimler en iyimser sonuçla taksirle yaralamaya sebep olmuş olacaktır. Bununla birlikte hastanın durumuna bağlı olarak Doktorun sorumlu tutulacağı suç kapsamı taksirle öldürmeye kadar gidebilecektir.

Taksirle yaralamanın nitelikli halleri bu durumlar için de geçerliliğini koruyacaktır. Doktorun kusuruyla taksirle yaralanan kişinin duyularından veya organlarından birinin sürekli zayıflamasına, vücudunda herhangi bir kemiğin kırılmasına, konuşmasında sürekli bir zorlanmaya neden olmasında, hamile bayanların çocuklarının erken doğmasına neden olmuş ise hekimler bu nitelikli hallerden de sorumlu tutulacaklardır.

Doktorların hatalı tıbbi müdahalelerden(malpraktis) doğan sorumlulukları da esasen taksirli yaralamanın kapsamına girmektedir. Malpraktise birçok şekilde sebep olunabilir. Bu sebeplerin başında dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali, tıbbi standartlardan uzak tedavi yöntemlerinin uygulanması ve ihmal gelmektedir.

DOKTORLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU GÖREVİ İHMAL

Doktorların cezai sorumluluk kapsamında karşılaşması muhtemel görevlerini ihmalleri de karşılaşılması muhtemel suç tipleri arasında yer almaktadır. İhmalin kişinin hukuka aykırı bir sonucun meydana gelmesinde gerekli dikkat ve özeni sarf etmediği için ortaya çıktığını ve bunun ağır ihmal/hafif ihmal olarak kişinin kusuruna bağlı olarak değişkenlik arz edeceğini söylemek mümkündür. Hekim, mesleğinin gereklerini bilmek ve uygulamakla mükelleftir. Uygulamada Doktorların görevi ihmaline örnek verecek olursak medyada sıkça rastladığımız cerrahi müdahale sonrası hastanın vücudunda gazlı bez unutmak gibi fiiller Doktorun ağır kusurundan kaynaklanan fiillerdir. Bu hususta Doktorların sorumluluğunun yanı sıra TBK 66. Maddede yer alan kusursuz sorumluluk hükümleri gereği hastane yönetiminin de sorumluluğu bulunacaktır.

DOKTORLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU KASTEN YARALAMA

Doktorların kasten yaralamaya ilişkin suçlardan hüküm giymesi ise gerek meslek etiği, gerek Hipokrat yemini, gerekse insanlık değerleri bakımından tam bir fiyasko halidir. Nitekim kasten zarar verici bir fiilde bulunmak böylesine onurlu bir mesleğin mensuplarınca çok nadiren karşılaşılan durumlardandır. Sağlık hizmeti vermekle mükellef olan Doktorların, hastalarına ne sebeple olursa olsun kasten zarar verici bir fiilde bulunmaları halinde hem Türk Ceza Kanunu hem de mesleki disiplin kuralları çerçevesinde disiplin cezası alması kaçınılmaz olacaktır.

HANGİ HALLERDE DOKTORLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALKAR?

Doktorların sebep oldukları zararlardan cezai sorumluluğu tutulmalarına yönelik bir başka ölçüt ise nedensellik bağının varlığıdır. Eylem ile sebep olunan sonuç arasındaki illiyet bağının kesilmesi halinde hekimler bu fiillerinden sorumlu tutulmayacaktır. Hastanın ağır kusuru, mücbir sebepler ve diğer yardımcı sağlık personellerinin ağır kusurlarının varlığı halinde Doktorların cezai sorumluluğundan bahsedilemeyecektir.

Bu bağlamda ince bir noktaya değinecek olursak hastada gelişen komplikasyonlar sonucu hastanın yaşamının sona ermesi ya da zarara uğramasının sorumlusu pek tabii hekim olmayacaktır. Komplikasyonlar Doktorların kusuruna bağlı olarak gelişen sağlık problemlerinin aksine öngörülemeyen, ani bir şekilde ortaya çıkan problemlerdir. Hekim standart tıbbi müdahaleleri yaptığı ve gerekli tüm dikkat/özeni gösterdiği takdirde oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu tutulamayacaktır.

ÖZEL HASTANELERDE DOKTORUN CEZAİ SORUMLULUĞU

Doktorun cezai sorumluluğu, hastaya tıbbi müdahalede bulunurken, kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle yaralama, çocuk düşürtme, kısırlaştırma, insan üzerinde deney, görevi ihmal ve resmî belgede sahtecilik gibi birçok suçu işlemesi mümkündür. [5]

Her ne kadar bu suçlar özgü suç niteliğinde işlenebilen suçlar olmasalar da hekim tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucu ortaya çıkan zarar, hekimlik sıfatı nedeniyle özgü suç çerçevesinde değerlendirilecektir.

Hekimler 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna tabi olduklarından, hekimler hakkında soruşturma izni almadan dava açılması mümkün değildir. İşbu soruşturma izni hem kamu ve hem de özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimleri kapsamaktadır.

Hekim, tıbbi müdahalede bulunurken, tedavi amacı taşımaksızın, kasten öldürme ya da kasten yaralama suçlarını işlediğinde, hekimlik mesleğinden dolayı başkalarından farklı olmaksızın kasten öldürme ya da kasten yaralama suçlarından sorumluluğuna gidilecektir.

Hekim, tıbbi müdahalede bulunurken taksirle yaralama ya da taksirle öldürme suçlarını işlediği ihtimalde ise Türk Ceza Kanunu madde 53/6’ya göre;

“Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.”

Düzenlemeye göre taksirle suç işleyen hekime üç aydan üç yıla kadar meslekten menedilme cezası verilebilmesi mümkündür.

MALPRAKTİS AVUKATI HİZMET KAPSAMI

Hukuk büromuz, Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı malpraktis avukatı bağlamında doktor ve sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına hukuki çözüm önerileri ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsam;

  • Hekimin cezai sorumluluğu kapsamında savcılık dosya takibi ve ifade süreci müdafiliği
  • Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı Malpraktis (doktor veya sağlık personeli hataları) kaynaklı hukuki süreçlerinin başlatılması ve takibi
  • Hekimin cezai sorumluluğu kapsamında mahkeme dosya takibi ve ifade süreci müdafiliği
  • Hekimin cezai sorumluluğu kapsamında adli ve idari sürecin takibi
  • Tıp ve ilaç hukukundan doğan akdi ve idari uyuşmazlıkların çözüm davaları ve takibi
  • Hekimlerin mesleki, cezai sorumluluğu, tazminat, idari ve mesleki sorumluluklarından doğabilecek dava süreçlerinin takibi
  • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi
  • Ölüm, yaralanma, uzuv kaybı, maluliyet gibi birçok zarar sebebiyle hastane ve doktor aleyhine sağlık tazminat davalarının açılması ve takibi

Sağlık Hukuku konusunda profesyonel desteğe mi ihtiyacınız var?

Hürriyet Hukuk uzman avukat kadrosu ile hasta ve hekim haklarının korunması ve hekimin cezai sorumluluğu kapsamında siz değerli müvekkillerine profesyonel hizmet desteği vermektedir.

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan deneyimli ekibimiz ile siz değerli müvekkillerimize profesyonel hizmet desteği sağlamaya hazırız. Bizimle hemen iletişim kurabilirsiniz.

Doktor Hatası Nedeniyle Savcılık Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

… Cumhuriyet Başsavcılığı’na

Müşteki: ….. (TC kimlik)

Adres:

Vekili: ….

Şüpheli : Dr….

Suç: Hatalı Ameliyat Nedeniyle hekimin cezai sorumluluğu kapsamında Taksirle Yaralama

Açıklama

Müşteki … 01.01.2024 tarihinde böbrek nakli ameliyatı olmuştur. Ancak ameliyattan sonra vücudun böbreği kabul etmemesi nedeniyle müştekinin vücudunda çeşitli arazlar meydana gelmiştir.

Müşteki … tarihli … üniversitesi Adli Tıp Kurumu’ndan rapor almış ve raporda da böbrek ameliyatının tıbbi bir hata sonucu yapıldığına karar verilmiştir.

Müştekinin ameliyatını gerçekleştiren doktor şüpheli Dr. ….. ….’dir. Şüphelinin söz konusu eylemi müştekinin yaralanmasına sebep olmuştur.

Bu nedenle işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: ATK raporu, tedavi evrakları, ameliyat evrakları, tanık, bilirkişi, her türlü delil.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle şüpheli Dr. .. … atılı suçlar yönünden hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Müşteki Vekili

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu