Sağlık Hukuku

Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası

HATALI ESTETİK AMELİYATLARDA TAZMİNAT DAVASI

Hatalı Estetik ameliyatlarda tazminat davası, ameliyatın beklenmeyen şekilde sonuçlanması halinde söz konusu olur. Uygulamada sıklıkla rastlanan davalardan olmakla birlikte hukuken asıl adı tıbbi malpraktis davasıdır. Kimi zaman malpraktisten ayrı olarak sözleşmeye aykırılık hükümleri uygulama alanı bulabilir.

Yazımızda hatalı Hatalı Estetik ameliyatlarda tazminat davası nedir, bu davayı açabilmek için gereken  şartlar nelerdir, ameliyatı yapan doktorun ve kurumun hukuki sorumluluğu nedir vs. sorularına detaylı bir şekilde cevap vereceğiz.  Önemli bir dava olması sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

MALPRAKTİS NEDİR?

Medikal hukuku kapsamında en sık dava konusu olan unsurların başında malpraktis gelmektedir. Bu konuda dikkate alınması gereken hususlar;

Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı Malpratiks kapsamında hataya sebebiyet verebilecek olan hususların başında dikkatsizlik ve tecrübesizlik gelmektedir. Bunun yanı sıra bilgi eksikliği sebebi ile de sorunların meydana geldiği görülmektedir.

Bu aşamada hastane yönetimi de görevinde yetkin olmayan isimleri önemli kademelerde görevlendirmesi sebebi ile suçlu olacaktır. Bu tür sorunların meydana gelmemesi için sadece alanında yetkinliğini kanıtlamış ve aynı zamanda staj ile tecrübe kazanmış, kademeli olarak sorumluluk almış olan kişilere görev vermeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir sağlık kurumunda Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı malpraktis uygulanma olasılığı da düşürülecektir.

Bu aşama temel ayrımın beklenebilir risk ile ortaya çıkan sonuç arasında yapılması gerekmektedir. Her tıbbi uygulamada bir tıbbi komplikasyon meydana gelmesi mümkündür. Bu tür her yaşanan olayın Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı malpratiks davası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

Kişilerin kendilerine uygulanacak olan tıbbi müdahaleye dair detaylı bir biçimde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Temel detaylar hakkında bilgi sahibi olan kişiler onay verirse ancak bu şekilde tedavinin başlatılmasına izin verilir. Hasta bunu anlayacak bilinç düzeyinde değilse aileden onay alınır. Aileden onay alınan süreçlerde yazılı biri belge de istenebilmektedir.

Medikal hukuku kapsamında davanızı emanet edeceğiniz avukatı seçerken Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı malpratis alanında daha öncesinde hangi başarılı dava sonuçlarına imza attığı konusunda da inceleme yapmalısınız. Sağlık Hukuku Büroları bu alanda en yetkin hizmet veren bürolardır.

HATALI ESTETİK AMELİYATLARDA TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

Hatalı Estetik ameliyatlarda kişiye hatalı müdahale yapılarak o kişide istenen sonuca ulaşılamaması, kalıcı veya geçici hasar bırakılması halinde açılan davaya Hatalı Estetik ameliyatlarda tazminat davası denir. Mağdur hastanın uğradığı zarar sebebiyle talebi maddi veya manevi olabilir. Yahut her ikisi de talep edilebilir ki uygulamada genellikle hem maddi hem manevi tazminat istenmektedir.

Hatalı Hatalı Estetik ameliyatı nedeniyle uğranılan zararlarda eser sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulur. Bu nedenle hatalı Hatalı Estetik ameliyatı nedeniyle tazminat davasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunun 470. maddesi ve devamında bulunmaktadır. Bununla birlikte davanın tıbbi bir boyutu olması nenediyle tıbbi malptaktis hükümleri de uygulama alanı bulabilir.

Tıbbi malpraktis davası kimi zaman iptal davası olabileceği gibi kimi zaman alelade bir tazminat davası olabilecektir. Bu nedenle somut olayın öncesinde muhakkak ciddi bir belirleme yapılmalıdır. Konu ile ilgili olarak “tıbbi malpraktis davası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Hatalı Estetik ameliyatlarda tazminat davası, dikkatle takip edilmesi gereken önemli ayrıntılar barındırmaktadır. Bunlar göz ardı edilerek yapılan hatalı işlemler beklenmedik sonuçlara sebebiyet verebilir. Tazminat davalarının önemli sonuçları olması nedeniyle işlemin başından sonuna kadar yaşanan süreçte avukat eşliğinde sürdürmek önem arz eder.

 HATALI ESTETİK AMELİYATLARDA DAVA ŞARTI ZORUNLU ARABULUCULUK

Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı Malpraktis davalarının, somut olayın gereklerine göre tüketici mahkemesi veya asliye ticaret mahkemelerinde açılabileceğini söylemiştik. Her iki halde de tıbbi kötü uygulama ya da tıbbi uygulama hatası yani Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı malpraktis sebebiyle açılacak olan tazminat davalarında zorunlu arabuluculuk dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle dava açılmadan öncesinde mutlaka zorunlu arabuluculuk sürecinin işletilmesini, bu alanda uzman bir meslektaşımızdan görüş alınmasını tavsiye etmekteyiz.

HATALI ESTETİK DOKTORUNUN HATALI AMELİYATTA HUKUKİ SORUMLULUĞU

Hatalı ameliyat nedeniyle Hatalı Estetik doktorunun sorumluluğunun gündeme gelebilmesi için öncelikle, hasta ile doktor arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmalıdır. Bu sözleşme kapsamında tarafların yükümlülükleri; doktorun, hastayı vaat ettiği görünüşe kavuşturması, hastanın ise doktorun edimine karşılık gelen ücreti ödemesidir. Ancak Hatalı Estetik doktorunun bu asli borcunun yanında hekim olmasına bağlı yan yükümlülükleri de bulunmaktadır.

Eser sözleşmesi hükümlerince bunlar; Hatalı Estetik ameliyatı ile ilgili hastayı bilgilendirme, aydınlatma, hastanın açık rızasını alma, özen gösterme ve operasyonu kendisi tarafından bizzat gerçekleştirme borçlarıdır. Hekimin belirtilen tüm bu asli ve yan borçlarından herhangi birini yerine getirmemesi, yükümlülüklerinde ağır kusuru veya ihmal halinin bulunması halinde hatalı ameliyat nedeniyle hukuki sorumluluğu doğar.

Hekimin yanında Hatalı Estetik ameliyatın yapıldığı kurumun da sorumluluğu gündeme gelecektir. Burada bir müteselsil sorumluluk söz konusudur. Hukuki sorumluluk dediğimiz husus aslında maddi ve manevi tazminat sorumluluğudur.

HASTANE İŞLETMECİSİNİN SORUMLULUĞU

Doktor ile hastane işletmecisi arasındaki iç ilişki hastayı ilgilendirmemektedir. Hatalı Estetik müdahale özel klinikte değil de hastanede gerçekleştirilmişse hastane işletmecisi ve doktor hastaya karşı birlikte müteselsil sorumlu olacaklardır.

Ancak taraflar birbirlerine rücu edebilirler.

YARDIMCI KİŞİLERİN HATASINDAN DOLAYI HEKİMİN SORUMLULUĞU

Hastane, hastaya karşı üstlendiği tedavi borcunu doktor, diğer sağlık personeli mensupları ve hastane personeli yardımı ile yerine getirir.

Yardımcı kişilerin eyleminden doğan sorumluluk 6098 Sayılı Kanun’un 116. maddesinde düzenlenmiştir.

Çalışan, çalıştıran ile aralarında sözleşme ilişkisi olan bir kişiye ( hastaya ) zarar vermişse sorumluluğunun kaynağı TBK’nın 116. hükmüdür. Önemli olan çalışanın, çalıştıranın iradesiyle ifaya yardımcı olmasıdır.

Bu halde hastanede ya da doktorun yanında çalışan yardımcı kişilerin ( hemşire gibi) kusur ve ihmallerinden de hastane ya da hekim sorumlu olacaktır.

HATALI HATALI ESTETİK AMELİYAT MAĞDURLARI NE YAPMALI?

Hatalı Estetik operasyon nedeniyle mağdur olan kişilerin öncelikle tüm süreci bir avukat aracılığı ile takip etmeleri kendileri için oldukça önemlidir.

Doğrudan suç duyurusunda bulunulması çoğunlukla mağdurun kendisi aleyhine (kendi zararına) delil ve dosya oluşmasına neden olmaktadır. Dosyanın konusu olan tüm tıbbi dokümanlar toplanmadan hiç bir işlem yapılmamalıdır.

Aksi durumda karşı yanların raporları ve hasta dosyasını manipüle etmelerine sebep olunmaktadır.

HATALI HATALI ESTETİK AMELİYATI NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR

Hatalı Estetik doktorunun hata veya ihmali sonucu zarar gören hasta maddi veya manevi dava açabilme hakkına sahiptir. Bunun haricinde ceza davaları da söz konusu olabilir. Ayrıca bu davaların tek başına açılabilmesinin yanı sıra birlikte açabileceği haller de somut olaya göre mümkün olabilmektedir. Genel olarak açılabilecek davaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Davanın Özellikleri

 • Maddi Tazminat Davası Kişi uğradığı maddi kayıpları talep edebilir.
 • Manevi Tazminat Davası               Kişi ve kimi durumda yakınları uğradığı manevi zararı talep edebilir.
 • Taksirle Yaralama Davası               Hekimin ihmali halinde TCK 89’a göre cezai sorumluluğu vardır.
 • Kasten Yaralama Davası Hekimin ihmali çok yoğunsa veya kasten hareket etmişse TCK 86’ya göre cezai sorumluluğu vardır.

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Açılacak olan maddi tazminat davasında, mağduriyete uğrayan hasta, gördüğü zarar nedeniyle ek tedavi ve ameliyat masraflarını, cismani bir zarar meydana gelmişse bu zararı, operasyon nedeniyle iş gücü kaybı ortaya çıkmışsa buna ilişkin zararı veya hastanın dış görünüşü ile ilgili bir mesleğe sahip olması halinde ekonomik geleceğinin sarsılması dolayısı ile zararlarının tazminini talep edebilecektir.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Türk Borçlar Kanunun 56. maddesi gereği, zarar gören hasta manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Manevi zarar, Hatalı Estetik operasyonu sonucunda dış görüşünde bozukluk oluşması sebebiyle hastanın acı, elem keder, üzüntü duymasını ifade eder.

Bu şekilde açılan manevi tazminat davasında doktorun kusuru, kusur ile ortaya çıkan zararın arasındaki illiyet bağının bulunması halinde hastaya uygun bir miktarda paranın verilmesine hükmedilir. Ayrıca ölüm veya ağır bedensel hasar söz konusu ise Hatalı Estetik ameliyatı olan kişinin bazı yakınları da manevi tazminat alabilecektir. Bununla ilgili olarak “manevi tazminat davası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

TAKSİRLE YARALAMA CEZA DAVASI

Türk Ceza Kanunu madde 89 hükmü uyarınca hatalı Hatalı Estetik ameliyatı yapan hekimin ihmali söz konusu olduğunda taksirle yaralamadan doğan cezai sorumluluğu da bulunmaktadır. Şikayet halinde kişi taksirle yaralamadan yani TCK 89 düzenlemesinden yargılanacaktır. Bununla ilgili olarak “taksirle yaralama suçu ve cezası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

KASTEN YARALAMA CEZA DAVASI

Türk Ceza Kanunu madde 86 hükmü uyarınca hatalı Hatalı Estetik ameliyatı yapan hekimin kastı söz konusu olduğunda kasten yaralamadan doğan cezai sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu durumda kişi kasten yaralamadan yani TCK 89 düzenlemesinden yargılanacaktır.

Esasen hekimler çoğu zaman kasten hareket etmez, ancak bazen hekimin ihmali o dereceye varır ki, olumsuz sonuç doğabileceğini öngörmesine rağmen bunu göze alarak sorumsuzca hareket eder. Bu durumda olası kast söz konusu olur. Bununla ilgili olarak “kasten yaralama suçu ve cezası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

HATALI ESTETİK AMELİYATLARDA TAZMİNAT DAVASI ŞARTLARI

Hatalı Estetik doktorunun hasta ile akdettiği sözleşmeye bağlı kalması ve yapacağı Hatalı Estetik operasyonunu hastanın istekleri doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekir. Hekimin sözleşmeye aykırı bir şekilde hareket etmesi halinde sözleşmeye aykırılık ortaya çıkacaktır.

Hatalı Estetik müdahale sonucunda, hekimin hata veya ihmal ile yaptığı yanlış işlemler için açılacak olan tazminat davalarında yapılan bu hatalı işlemin meydana gelmesinde doktorun kusuru bulunması ve ortaya çıkan zarar ile doktorun kusuru neticesinde meydana gelmiş olmalıdır.

Ayrıca meydana gelen zarar ile doktorun kusuru arasında illiyet bağının varlığı da aranır. Doktorun hatalı müdahalesi kasten veya ihmalen meydana gelmiş olabilir.

Hatalı Estetik doktorunun hastaya vaat ettiği sonucun gerçekleşmemesi halinde istediği sonucu elde edemediğinden hasta zarara uğramış sayılır. Doktorun kusurunun saptanmasında ise tıp biliminin kuralları ve hastaya yapılacak operasyonun gerekleri göz önünde bulundurulur. Bunlara aykırı olarak gerçekleştirilen hatalı işlemler sonucunda kusurun varlığı kabul edilir.

Sonuç olarak, doktorun kusuru ile meydana gelen bir hatalı işlem, bu hatalı işlem ile doktorun kusurunun arasında bir illiyet bağı var ise tazminat davası şartları oluşmuş olur. Bu halde hatalı Hatalı Estetik ameliyatı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları açabilmek mümkün hale gelir.

Daha basit şekilde anlaşılması için aşağıdaki tabloda dava şartlarının neler olduğunu, hangi maddi veya manevi zararların tazminin mümkün olduğunu özetledik.

HATALI HATALI ESTETİK OPERASYON HALİNDE TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ

Hatalı Hatalı Estetik operasyon nedeniyle ileri sürülecek olan tazminatın bir çeşit zenginleşme aracı olmadığı ve hükmedilecek olan tazminat tutarı ile hatalı tıbbi uygulama sonucunda kişinin maddi ve manevi bütünlüğünde meydana gelmiş olan zarar arasında orantı bulunmalıdır. Bunun için özellikle maddi tazminat tutarının belirlenmesinde bilirkişi raporlarının önemi büyüktür. Ülkemizde bu tip maddi tazminat hesaplamalarında eskiden PMF 1931 yaşam tablosu kullanılmaktayken, artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşam koşullarına daha uygun olan TRH 2010 yaşam tablosu kullanılmaktadır.

Manevi tazminatın ise bilirkişi aracılığıyla hesaplanması mümkün olamamaktadır. Çünkü manevi tazminat, kişinin yaşadığı ruhsal çöküntüyü, acı, elem, keder ve ızdırabı gidermeyi konu edinmektedir ve bunun sağlanması için yeterli objektifliğe sahip herhangi bir ölçüm yöntemi mevcut değildir. Bu nedenle manevi tazminat miktarının belirlenmesinde hakim, somut olayın gereklerini dikkate alır ve takdir yetkisini kullanır.

HATALI HATALI ESTETİK AMELİYATLARDA TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI

Güzellik amacıyla yaptırılan Hatalı Estetik ameliyatlarında eser sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır. Bu nedenle kişilerin hatalı Hatalı Estetik ameliyat nedeniyle zarar görmeleri üzerine açacağı maddi ve manevi tazminat davaları için açılacak davalarda zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunun 146/7. maddesi gereği 5 yıldır.

Ancak Hatalı Estetik doktorunun yaptığı hatalı işlemde ağır kusuru bulunuyor ise bu durumda Türk Borçlar Kanunun 478. maddesi uygulanacak olup zamanaşımı süresi 20 yıl kabul edilecektir.

Bunun dışında hatalı işlem bir ceza hukuku anlamında bir suç teşkil ettiği takdirde bu halde, ilgili suça ilişkin zamanaşımı süresi uygulama alanı bulacaktır. Ki ceza davaları ile ilgil yukarıda detaylı bilgilendirme yaptık. İlgili suçlarda 8’er yıllık dava zamanaşımı süresi mevcuttur. Belirtilen süreler içinde dava açılmaması durumunda kişiler dava haklarını kaybedecektir.

ÖNEMLİ: Görüldüğü üzere yaşanan somut olaya göre zamanaşımı süreleri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle ihmal veya hata ile yaşanabilecek her türlü hak kaybını önlemek için önce avukata sormak her zaman yararlı olacaktır.

HATALI ESTETİK AMELİYATLARDA TAZMİNAT DAVASI TARAFLARI

Bu davada davacı, yapılan hatalı veya ihmali Hatalı Estetik operasyonu sonucunda zarar gören hastadır. Davalı ise hastanın mağduriyet yaşamasına sebep olan hatalı veya ihmali Hatalı Estetik işlemini sözleşmeye aykırı şekilde gerçekleştiren doktordur.

Kimi durumda (hatta çoğu zaman) Hatalı Estetik ameliyatı yapan hekimin çalıştığı kurum da davalı olacaktır. Ayrıca eğer kişi ağır bedensel zarara uğramışsa yahut ölmüşse, kişinin birinci dereceden yakınları da bu davayı açabilecektir.

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Hatalı Hatalı Estetik ameliyat nedeniyle açılacak olan tazminat davası eser sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre görevli mahkeme tüketici mahkemesi olarak belirlenmiştir. Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu davalar, tüketici mahkemesi yerine asliye hukuk mahkemesi tarafından görülmektedir.  Bu davayı açacak hak sahibine yetkili mahkeme açısından seçimlik hak tanınmıştır.

Davacı;

 • kendi yerleşim yeri mahkemesinde,
 • karşı tarafın yerleşim yeri mahkemesinde,
 • hatalı işlemin gerçekleştiği yer mahkemesinde bu davayı açabilme hakkına sahiptir.

HATALI ESTETİK AMELİYATLARDA TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

Hatalı Hatalı Estetik ameliyatı nedeniyle tazminat dava dilekçesinin hazırlanması istenilen amaca ulaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu davanın hangi şartlarda açılabileğinin mümkün olup olmadığı farklılık göstermektedir. Bu nedenle hatalı Hatalı Estetik ameliyatı nedeniyle tazminat dava dilekçesi yaşanan her somut olay bakımından ayrı incelemeye tabi tutulmalı ve dikkatle hazırlanmalıdır. Aksi halde bu davada menfaati bulunanlar, hak kaybı yaşayabilecektir.

ÖNEMLİ: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Hatalı Estetik ameliyatlarda tazminat davası, hem eser sözleşmesi hem de Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı malpraktise ilişkin hükümleri içinde barındırmaktadır. Hatalı Estetik ameliyatlarda tazminat davası dilekçesinin hazırlanmasından sürecin sonuna kadar alanında uzman avukatlar tarafından yürütülmesi maddi ve manevi her türlü mağduriyetin önüne geçecektir.

HATALI BURUN ESTETİĞİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Hatalı burun estetiği halinde de yukarıda bahsettiğimiz hükümler çerçevesinde tazminat davaları açılabileceği gibi cezai süreçler de yürütülebilir. Hatalı Hatalı Estetik ameliyatlarında tazminat davası uygulamada en çok hatalı burun estetiği ile görülmektedir. Özellikle davaların çoğu hatalı burun estetiği ile ilgili olmaktadır. Bu noktada izlenecek hukuki süreç ve bilirkişi raporları bu alanda daha çok olmakta ve daha net bir süreç takip edilmektedir. Ancak hazırlanacak olan dilekçe vs. tamamen hatalı burun estetiği üzerine olmalı ve artık ayrı bir hukuki alan haline gelen bu özelliklere göre hazırlanmalıdır.

SON OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yukarıda hatalı Hatalı Estetik ameliyat nedeniyle zarar görenin açabileceği davaları, açılacak maddi manevi tazminat davalarda hangi şartların arandığı, davalarda hangi mahkemelerin görevli yetkili kılındığı, zamanaşımı gibi merak edilen önemli detaylara yer verdik.

Maddi ve manevi tazminat davaları, özenle takip edilmeli ve kişi haklılığını hukuki gerekçeleri ile ortaya koymalıdır.  Bu davaların düzgün bir şekilde başlatılıp istenilen şekilde sonuca varması için uzman avukat yardımı almakta yarar vardır. Konu ile ilgili olarak “hukuki danışmanlık” başlıklı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

MALPRAKTİS AVUKATI HİZMET KAPSAMI

Hukuk büromuz, Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı malpraktis avukatı bağlamında doktor ve sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına hukuki çözüm önerileri ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsam;

 • Hekim, sağlık çalışanları ve hasta haklarının korunması
 • Hatalı Estetik ameliyatından kaynaklı Malpraktis (doktor veya sağlık personeli hataları) kaynaklı hukuki süreçlerinin başlatılması ve takibi
 • Tıp ve ilaç hukukundan doğan akdi ve idari uyuşmazlıkların çözüm davaları ve takibi
 • Hekimlerin mesleki, cezai, tazminat, idari ve mesleki sorumluluklarından doğabilecek dava süreçlerinin takibi
 • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi
 • Ölüm, yaralanma, uzuv kaybı, maluliyet gibi birçok zarar sebebiyle hastane ve doktor aleyhine sağlık tazminat davalarının açılması ve takibi

Sağlık Hukuku konusunda profesyonel desteğe mi ihtiyacınız var?

Hürriyet Hukuk uzman avukat kadrosu ile hasta ve hekim haklarının korunması kapsamında siz değerli müvekkillerine profesyonel hizmet desteği vermektedir.

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan deneyimli ekibimiz ile siz değerli müvekkillerimize profesyonel hizmet desteği sağlamaya hazırız. Bizimle hemen iletişim kurabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu