İdare Hukuku

İDARE HUKUKU AVUKATI

MEMUR HUKUKU AVUKATI

Hürriyet Hukuk Bürosu İdare Hukuku Avukatı uzman kadromuz ile 2004 yılından itibaren müvekkillerimizi idare mahkemelerinde görülen iptal davası ve tam yargı davalarında bu alandaki tecrübe ve içtihat bilgimiz ile en iyi şekilde temsil etmekteyiz.

İdare Hukuku Avukatı kadromuz sadece idare mahkemesinde görülen davalarda değil kamu kurum ve kuruluşlarındaki başvuru, itiraz, memur disiplin hukuku savunma süreci, kamu ihale hukuku katılım ve takip süreci, idari yaptırımlar başta olmak üzere birçok idare hukuku sürecinde idare avukatı olarak müvekkillerimizin iş ve işlemlerini onların menfaatine en hızlı şekilde sonuçlandırmak üzere hizmet vermekteyiz.

İDARE HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ İdare Hukuku Avukatı Avukat Mustafa MALKOÇ
✅ Telefon : 05548292544
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:46/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: İdare Hukuku Davaları – Memur Disiplin Hukuku

İDARE HUKUKU NEDİR?

Temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdare hukuku, ceza ve ticaret kanunları gibi tek bir kanunda toplanmış bir hukuk dalı olmayıp normlar hiyerarşisinde yer alan tüm yazılı hukuk kurallarını kapsayan, her kurumun kendine özgü düzenlemeler yapabildiği geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle idari işlemlere ilişkin davalarda idare hukuku avukatından yardım alınması son derece önemlidir.

İDARİ YARGI NEDİR ?

İdarenin kamu gücü ile tesis etmiş olduğu işlemler ve eylemlere karşı hukuka uygunluk denetiminin yapılması için adli yargı teşkilatından ayrı olarak kurulmuş bağımsız mahkemelerdir. İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’dan oluşmaktadır.

İDARE HUKUKU AVUKATI

İdari yargının adli yargıdan farklı olarak yazılı yargılama usulüne tabi olması ve davaların karşılıklı verilen dilekçeler ile yürütülmesi nedeni ile dilekçelerin idari işlem ve mevzuata göre özenle hazırlanması gerektiğinden bu konuda uzman idare hukuku avukatları ile takip edilmesi hak kayıplarının önüne geçecektir. İdare hukuku diğer hukuk dallarından farklı olarak yazılı hukuk kurallarının tümünü kapsadığından mevzuatın iyi bilinmesi ve güncelliğinin takip edilmesi gerekmekte, idare hukuku ile ilgili bilgilerin dava dilekçesinde yerli yerinde işlenerek istenen sonucun alınması sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle idari davalarda idare hukuku avukatları ile davanın takibi davacıların menfaatine olacaktır.

İDARİ İŞLEM NEDİR?

İdari makamların kamu gücü kullanarak idare işlevine yönelik olarak tesis etmiş oldukları idare hukuku alanında sonuç doğuran hukuki işlemlerdir.

İDARİ DAVA NEDİR?

Kamu kurumlarının, kamu hukukuna dayalı olarak tek taraflı yaptıkları, kesin ve icrai nitelikteki işlemlerin iptali ve idari eylem, sözleşme ve işlemden kaynaklanan idare hukuku avukatının açmış olduğu tam yargı davalarına idari dava denir.

İDARİ DAVA TÜRLERİ NELERDİR?

 • İptal davaları,
 • Tam yargı davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

İPTAL DAVASI NEDİR?

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalardır. Bazı istisnalar dışında (YAŞ kararlarında terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma, HSK meslekten çıkarma dışındaki kararları gibi) idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.

TAM YARGI DAVASI NEDİR?

İdarenin herhangi bir işlemi, eylemi veya ihmali nedeniyle zarara uğrayan kişinin maddi ve manevi zararının tazmini amacıyla açtığı bir idari dava türüdür. Tam yargı davası, idare aleyhine açılan özel hukuktaki tazminat veya alacak davasına benzer bir idari dava olarak nitelenebilir. Tam yargı davası, idari işlemden kaynaklanan bir zararın tazmini istemine dayanıyorsa iptal davası ile birlikte açılabileceği gibi, iptal davasının kesinleşmesinden sonra bağımsız bir dava olarak da açılabilir.

İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

İDARİ DAVALAR HANGİ MAHKEMELERDE AÇILIR?

İdari davalarda genel görevli mahkeme İdare Mahkemeleridir. Konusuna göre Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’da da açılabilir. Bölge İdare Mahkemeleri istinaf mahkemesi olup memurlara ilişkin soruşturma izni kararlarına karşı yapılacak başvurular dışında doğrudan dava açılamaz.

İDARİ DAVAYA İLİŞKİN DİLEKÇELER HANGİ MAHKEMELERE VERİLEBİLİR?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4.maddesine göre, Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

 • İdare mahkemeleri için 60 gün,
 • Vergi mahkemeleri için 30 gündür.

İdare tarafından işlemin kişiye tebliğden itibaren; İdare mahkemeleri için 60 gün, Vergi mahkemeleri için 30 gündür. Bu süreler dışında ayrıca özel kanunlarda özel dava açma süreleri vardır. Eğer idareye işlem yapması için başvuruda bulunulduysa ve 30 gün içinde cevap verilmezse bu zımni ret olarak kabul edilir ve dava açma süresi bu 30 günlük süreden sonra 60 gündür. 30 günlük sürede verilen cevap kesin değilse bu cevap talebin reddi kabul edilip dava açılabileceği gibi kesin cevapta beklenebilir. Bekleme halinde dava açma süresi işlemez ancak bu süre en fazla başvuru tarihinden itibaren 4 ay olabilir. 30 günlük süreden sonra cevap verilirse bu cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılabilir.

DAVA AÇILMADAN ÖNCE ÜST MAKAMLARA BAŞVURU NEDİR?

İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

DAVA AÇMADAN ÖNCE İDAREYE BAŞVURU ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Kural olarak idari dava açabilmek için idareye başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

Görevli olmayan yargı yerlerine başvurulması ve görev ret kararı verilmesi halinde başvuru şartı aranmaz. İdari eylemler nedeniyle açılacak tam yargı davalarında başvuru şartı yerine getirilmez ise mahkemece ilk inceleme sonrası idari merci tecavüzü nedeniyle dilekçenin ilgili idareye tevdiine karar verilecektir.

İDARİ DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKENLER ŞARTLAR

İYUK 3. madde uyarınca;

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız ve açık adresiniz,
 • Varsa avukatın adı, soyadı ve adresi,
 • Davalı idarenin ismi ve adresi,
 • Davaya konu işlemin yazılı bildirim tarihi,
 • Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
 • Davaya konu talep,
 • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
 • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,
 • Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

İstanbul’da İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

İstanbul idare hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde etkileyici rol oynayan birkaç etmen bulunmaktadır. Öncelikle İstanbul Barosunun yayınlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi mevcuttur. Ayrıca, müvekkille gerçekleştirilecek görüşmeler ve somut uyuşmazlığın şartları da ücretin saptanmasında etkili olacaktır. Neticede belirlenecek ücret, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında olabilecektir.

İstanbul’da İdare Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul idare hukuku avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Fakat kimi işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimilerinde ise başlangıçta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

İstanbul’da En İyi İdare Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi idare hukuku avukatı olarak nitelendirmeleri, TBB Meslek Etik İlkelerine ters düşmektedir. Dolayısıyla, böyle bir tanımlamada bulunulmamalıdır. Bununla birlikte, Harbiye Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatı, söz konusu alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU İDARE HUKUKU AVUKATI OLARAK VERDİĞİMİZ HİZMETLER

İdare Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

 • İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davalarının takibi
 • Kamulaştırma davaları takibi
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi
 • İhalelere ilişkin dava takibi
 • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davası takibi
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davalarının takibi
 • Karayolları Trafik davaları takibi
 • İmar davalarının takibi
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar
 • Meslekten ihraç
 • Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • Manevi tazminat davaları
 • Kamulaştırma davaları

İdare hukuku avukatı, İdare hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. İdare hukuku davaları kendi özel usul ve esasları olan ve özel mahkemelerde görülen davalardır.  Hürriyet Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman idare hukuku avukatı kadromuzla müvekkillerimizin idare hukuku davalarını ve uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu